ככ

בס"ד

ספר ההשתטחות

הקדמה

גודל מעלות השתטחות על קברי צדיקים

אמר המעתיק כתיב "תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אופניו". לכן אמרתי להציג פה מעט מזעיר ממאמרי חז״ל אשר שם מבואר גודל זכות הצדיקים אחרי הסתלקותם למעלה למעלה. וכמה גדול הזכות והתועלת של המהלכים על קברם הקדוש זי״ע אמן כי״ר.

במדרש רבה פרשת כי תשא פרק מ״ד על פסוק "זכור לאברהם" וכו'. הדא הוא דכתיב "ממצרים תסיע" וכו׳ וכו׳, ולבסוף מובא בזה הלשון מה הגפן היא חיה ונשענת על עצים מתים כך ישראל הם חיים וקיימים ונשענים על המתים אלו האבות, וכן אתה מוצא כמה תפלות התפלל אליהו בהר הכרמל שתרד האש כמד״א "ענני ה׳ ענני" ולא נענה אלא כיון שהזכיר את המתים ואמר "ה׳ אלהי אברהם יצחק וישראל" מיד נענה מה כתיב שם "ותפול אש ה'". וכן משה בשעה שעשו ישראל אותו המעשה עמד ולימד עליהם זכות מ״ם יום ומ״ם לילה ולא נענה אלא כיון שהזכיר את המתים מיד נענה שנאמר "זכור לאברהם ליצחק ולישראל", מה כתיב "וינחם ה׳ על הרעה", הוי כשם שהגפן הזאת חיה ונשענת על עצים מתים, כך ישראל חיים ונשענים על האבות כשהם מתים, הוי "זכור לאברהם ליצחק ולישראל" וכו':

ובזוה״ק פ׳ אחרי דף ע׳ ע״א, מובאים שם דברים נפלאים ונוראים מזה הענין הקדוש, וזהו תאנא אמר ר, יהודה יומא חד הוו אזלו ר׳ חזקיה ור׳ ייסא באורחא אערעו בגוש חלבא והוי חרוב יתבי סמוך לבי קברי וכר, ע״ש המעשה הנפלאה, בסוף איתא בזה״ל. אמרו ודאי בשעתא דזכאין לא אשתכחו בעלמא, עלמא לא מתקיימא אלא בגיניהון דנדתייא, א׳׳ר ייסא בשעתא דאצטריך עלמא למיטרא אמאי אזלינן לגביהו דמיתיא. והא כתיב ודורש אל המתים ואסור. אמר לי׳ עד כאן לא חמי־תא גדפא דצפרא דעזץ. ודורש אל המתים, אל המתים דייקא דאינון חייביא וכר, דאשתכחו תדיר מתים, אבל ישראל דאינון זכאי קשוט, שלמה קרא עלייהו ושבח אני את המתים שכבר מתו בזמנא אחרא ולא השתא, שכבר מתו והשתא אינון היין, ועוד דשאר עמין כד אתו למיתהון אתיין בחרשין לאתערא עלייהו זינין בישיז וכד ישראל אתיין למיתהון אתיין בכמה תשובה לקמי קוב״ה בתבירו דלבא בתעניתא לקבליה, וכלא בגין דנשמתיהן קדישין בעוז רחמי לקמי קוב״ה עלייהו וקוב״ה חיים על עלמא בגינייהו, וע״ד תנינן צדיק אע״ג דאתפטר מהאי עלמא לא אסתליק ולא אתאביד מכלתו עלמין דה א בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי דבחייו אשתכח בהאי עלמא בלחודוי ולבתר אשתכח בתלת עלמין וזמין לגבייהו דכתיב עלמות אהבוך, א״ת עלמות אלא עולמות זכאה חולקיהון, תאנא כתיב וחיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, והיתד! נפש אדוני, נשמת אדוני מבעי ליה אלא כמה יאמרן דזכאה חולקייהו דצדיקייא דכלא אתקשר דא בדא, נפש ברוח ורוח בנשמה ונשמה בקוב״ה, אשתכח דנפש צרורה בצרור החיים עכ״ל הקדוש, ועוד מובא בהפירוש של העין יעקב, וז״ל, שכבר מתו בפולחנא דמאריהון 1

מכל המאמרים הק׳ הנ״ל רואין גודל יקרת זכות הצדיקים אשר כבר הלכו לעולמם אשרי האיש אשר יסמוך על זכותם כל ימי חייו ולא יתייאש א״ע מן הרחמים לעולם ובכל מה שיעבור עליו כל ימי חייו הן ברוחניות והן בגשמיות יסמוך על זכותם וישא ידיו ולבו לאל אמונה ית׳ ובודאי יושע, כ״ש לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם, ובפרט כשהולכין על קבריהם הקדושים כמובן מפרש״י בפרשת שלח לך ע״ם ויבא עד חברון, ופרש״י והוא מאחז״ל שכלב לבדו הלך לשם להשתטח על קברי אבות להצילו מעצת מרגלים. וכן מפרש״י בפרשת ויחי ע״פ ואני בבואי מפדן ארם והוא ג״כ מאחז״ל ואקברה שם ולא הולכתיה אפילו לבית לחם וכר׳ וידעתי שיש בלבך עלי אבל דע לך שע״פ הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן יהיו עוברים דרך שם ויצאת רחל על קברה ובכתה ומבקשת עליהם רחמים שנא׳ קול ברמה נשמע וגו׳ והקב״ה משיבה יש שכר לפעולתך נאום ה׳ ושבו בנים לגבולם עכ״ל 1

ובמסכתא סוטה דף י״ג איתא, ואמר ר׳ חמא בר חנינא מפגי מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם מפגי שגלוי וידוע לפני הקב״ה שעתיד ביהמ״ק ליחרב ולהגלות את ישראל מארצם שמא יבאו לקבורתו של משה באותו שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו משה רבינו עמוד בתפילה בעדינו ועומד משה ומבטל את הגזירה מפני שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם וכר!

מכל זה מובן אשר להיות על קברם ממש מועיל ביותר ויותר מלהזכיר זכותם לבד ולבלי להיות על קברם ממש כי גם להזכיר זכותם לבד ג״כ גדול מאד מאד ומועיל מאד אבל להיות על קברם ממש זאת מועיל ביותר ויותר בלי שיעור כמובן ממאמרי חז״ל בדבר בלב ורחל אמנו וממאחז״ל מהסתרת קברו של משרע״ה והבן. כן נזכה לילך ולהשתטח על קברי הצדיקים ולהרבות בעתר ולשפוך לבינו כמים נוכח פני ה׳ אז בודאי בהם עילם נושע אבי״ר!

בזה הספר יבואו המאמרים מספרי ״ליקוטי מוהרץ וליקוטי הלכות״ המדברים מענין גודל מעלת ההשתטחות על קברי הצדיקים זי״ע ועכי״א :

א

מבואר בדברי רבינו הקדוש ז״ל בסימן די״א כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבות כי שם שרשם. כי כולם במחשבה איתברירו וא״א לבוא למוחין זכים אלא ע״י התקשרות לצדיקים כמובא בזוהר. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, משה הוא בחי׳ מוחין. יוסף הוא בחי׳ צדיק. הייני שאין שלימות למוחין. אלא ע״י התקשרות לצדיקים וכר עי״ש. ועצמות יוסף הוא בחי׳ קבר הצדיק שמונחים וגנוזים שם עצמותיו הק/ ושם מסוגל ביותר להתקשר אליו ולהתפלל להשי״ת בזכותו. ועי׳ בסימן כה, במאמר אבא שאול. מבואר שבשעת התפלה צריכין לקשר עצמו עם נפשין רוחין ונשמתין של שוכני עפר ויעורר אותם בתפלתו שיתפללו עמו וכו׳. וממילא מובן כי במקום גניזתם מסוגל ביותר לבחי׳ ההתקשרות הנ״ל. ועיין בליקו״מ וגגינא פי׳ קט. מה שאמר לענין קבר הבעש״ט ז״ל שטוב מאד להיות שם על קברו, ואמר כי צדיקים ירשו ארץ היינו שהצדיקים האמיתיים יורשים ארץ ישראל, שזוכים שמקום גניזתם הוא קדוש בקדושת א״י ממש. וא׳׳י הוא תיקון גדול לפגם הברית. ועיי בספר המרות אות צדיל! סימל ר,עג. ע״י השתטחות על קברי הצדיקים, הקב״ה עושה לו טובות אעפ״י שאינו ראוי לכך. ועי׳ שם ג״כ מעלת קדושת ההתקשרות לצדיק. מבואר בדבריו ז״ל הרבה מזה בספריו הק׳. ובמקום גניזתם בוודאי מסוגל יותר לקדושת בחי׳ ההתקשרות הנ״ל. כי שם ההתקשרות במחשבה בדבור ובמעשה בפועל ממשי. וכבר מבואר מד. שדיבר רבינו ז״ל ממעלת קדושת הזוכה לבא על קברו הק׳ ויאמר העשרה קפיטיל תהלים וכר ושישתדל להושיע לו. וייחד עדים ע״ ז.

ועוד דיבר כמה וכמה פעמים ממעלת קדושת הזוכה לבא על קברו הק׳ ולומר תהלים ולהרבות בתחנונים וכר.

ב

(בליקוטי עצות הח׳ אות צדיק סעיף לד) כל מי שהצדיק עולה למעלה יתירה וממשיך מקיפים עליונים יותר הוא יכול להאיר ביותר בדרי מטה בחי׳ הדעת של מלא כל הארץ כבודו. ולפעמים מתגברים הפגמים של ישראל כל כך עד שגם הצדיק הגדול בעוצם השגתו א״א להאיר להם הדעת האמת כ״א ע״י הסתלקותו ח״ו כיי הוא מוכרח לעלות בעליות גדולות כ״כ (בשביל תיקון נפשות ישראל) שא״א לעלות כשהוא מלובש בגוף עדיין בזה העולם. וע״כ הוא מוכרח להסתלק ואז עולה למקום שעולה למקום עליון ונורא מאד. ומשם מאיר לתלמידיו הדעת האמת עד שידעו הכל אפילו הנפולים והירודים מאד כי מלא כל הארץ כבודו. עד שישובו אליו ית׳ באמת עי״ז. וזה בחי׳ מה שאחז״ל מיתת הצדיקים מכפרת. ומבחי׳ זו נמשך בחי׳ הסתלקות משרע״ה כי ע״י פגמי ישראל והעיקר ע״י המו/לוקת והנסיעות לא היו יכולין לכנוס לא״י ששם עיקר התגלות הדעת הנ״ל כ״א ע״י הסתלקות משה. ואז עלה ונכלל בבחי׳ רעות דרעווין תכלית המדריגה העליונה. ומשם האיר לתלמידו יהושע בחי׳ הלימוד של מלא כל הארץ כבודו שזה בעצמו בחי׳ יהושע בחי׳ השגת התלמיד שהוא בחי׳ התחזקות. וזה בחי׳ וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו. ונאמר אותו חזק כי הוא ינחילנה כי דייקא אחר הסתלקות משה זכה יהושע להכניס את ישראל לארץ. ובזה פעל לדורות שאפילו בעקבות משיחא בתוקף התגברות הסט״א עד שיהיו מוכרחים הצדיקים אמיתיים שהם בחי׳ משח להסתלק מן העולם ח״ו שזהו הצרה הגדולה מכל הצרות כמארז׳׳ל שקולה מיתת הצדיקים כפליים כחורבן ביהמ״ק. וע״כ באמת צריכין לבכות ולקונן על זה הרבה בכל יום בחצות לילה ומכש״כ בין המצרים. אך אעפי״כ ואתה מרום לעולם ה׳. כי דייקא עיי ו תצמח הישועה והגאולה ויתהפך אבלינו לששון כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. כי דייקא ע״י הסתלקותם ממשיכין הארה גדולה לתלמידים עד שעי״ז תהי׳ הגאולה (בב״א).

ג

(שם שעי;* לח) זה הצדיק שעסק כל ימיו בתורה בקדושה כזאת עד שזכה על ידי עסק התורה שלו לעורר ולהאיר שרשי נשמות ישראל שעי״ז רבים השיב מעון והגדיל כבוד השי״ת, זה הצדיק אפילו כשנסתלק, עדיין עוסק בזה להחזיר כל העולם למוטב ע״י שימשיך על כ״א משורש נשמתו שבתורה. כי כל התורה שהיא כלל נשמות ישראל כלולה בנפש זה הצדיק. וידוע כי הארת נפש הצדיק נשארת על קברו הק׳ ומאירה בכל עולם העשי׳ כמבואר בכתבי האריז״ל. וע״כ כשבאים על קברו ומתעוררים שם לשוב להשי״ת אזי ממשיכין ע״ע הארה משורש נשמתו שבתורה, כי שב בנפש זה הצדיק כלולים כל נפשות ישראל ששרשם בהתורה ועי״ז יכול לחזור למוטב: וזה סוד שני הארונות שהיו מהלכין במדבר, ארונו של יוסף וארון העדות זה אצל זה, כי שניהם אחד וזה תלוי בזה. וע״כ חזקיה המלך שעסק בזה כל ימיו כי למד ולימד שזה בחי׳ הנ״ל ע״כ נאמר בו וכבוד עשו לו במותו ודרז״ל שהושיבו ישיבה על קברו והניחו ספר על מטתו, כי שורש התורה כלולה בנפשו ע״י שעסק בזה כל ימי׳ וכל קיום ישיבות ובתי מדרשות לעסוק בתורה הכל בנוי ומיוסד על קברו כי משם מאיר הארת שרשי נשמות שבתורה שעסק בזה כל ימיו.

ד

שם אות אלול ור״ח סעיף כ״ז) וע״כ הולכין להתפלל על קברי הצדיקים בער״ה. כי הסתלקות הצדיק הוא בתוך בחי׳ נועם ?העליון שלשם עולין כל נשמות הצדיקים אחר פטירתם. בבחי׳ לחזות בנועם ה׳ וכר בבחי׳ נעימות בימינך נצח. וע״כ במקום גניזתם הוא בחי׳ א״י. בחי׳ צדיקים ירשו ארץ כמבואר במ״א. כי שם שופע נועם העלית שהוא עיקר קדושת המוחין של א״י. לע״כ הולכין על קבריהם בער׳׳ה כדי לזכות לקבל משם קדושת ר״ה שהוא בחי׳ השפעות הנועם העליון בחי׳ קדושת א״י שמתגלה בר״ה כנ״ל. ועל כן אומרים שם על קברי הצדיקים מזמורי תהליב כי מזמורי תהלים הם בחי׳ נועם בבחי׳ נעים זמירות ישראל. וע״כ ההליכה על קברי הצדיקים ולומר שם מזמורי תהלים והעיקר אלד העשרה מזמורים שיסד רבינו ז״ל כידוע הם תיקון לפגם הבריח. כי תאוות ניאוף נמשך מפגם הנועם העליון שמשם שורש שלהובין דרחימותא. וכשפוגם בזה עי״ז נופל לאהבת נשים ח״ו. וכן להיפך ע״י שזוכין לקבל השפעת נועם העליון כראוי, עי״ז משברין אהבת נשים וזוכין לתיקון הברית ולקדושת הדעת והמוחין של א״י וע״כ קבר הצדיקים ששם שופע הנועם העליון בחי׳ קדושת ארץ ישראל, ע״כ הם בחי׳ תיקון הברית שהוא עיקר תיקון כל החטאים כולם כידוע.

ה

הצדיק האמת הוא בחי׳ משה ובמשה נאמר ולא ידע איש את קבורתו ואמרו רז״ל אפי׳ משה בעצמו לא ידע, וזה בחי׳ תכלית הביטול אל אור הא״ס שזכה משה, וכמו כן זוכה כל צדיק האמת לפי בחינתו לבחי׳ ביטול אל הא״ס בשעת הסתלקותו, וכשבאין על קברו המשתטחין עליו אזי נכללין בו ועי״ז נכללין עם נפש הצדיק בהאור הא״ם שזה בחי׳ תכלית העוה״ב ששם כולו אחד כולו טוב עד שהרע נתבטל לגמרי ועי״ז נתכפרין כל העוונות, וע״כ מקום קבורת הצדיק הוא בחי׳ ארץ ישראל כמובא, כי שם בא״י עיקר מקום הדביקות והביטול אל אור הא״ס, וע״כ מי שזוכה להתדבקות רוחא ברוחא יכול לזכות להשגות גדולות ע״י ההשתטחות על קברי הצדיקים, כי ע״י הרשימה שנשאר מבחי׳ הביטול שזוכין ע״י ההשתטחות עי״ז זוכין להשגת התורה כמבואר בפגים, אך אפילו מי שאינו בר הכי ואינו יודע לאדבקא רוחא ברוחא וכר. אעפ״ב נעשה כל זה ממילא ע״י שבא על קברי הצדיקים אמתיים ונכלל בהם באמת ובלב שלם, ע״י רבוי התפלות :תחינות ובקשות שמרביץ ־'התפלל שם ולפרש שיחתו שם כל אחד ואחד כפי אשר יודע את נגעי לבבו באמת ומבקש ומשתוקק ומתגעגע לשוב להשי״ת באמת ולהיות כרצונו ית׳ וברצון הצדיקים אמתיים עי״ז הוא נכלל בהם ויעי״ז הוא נכלל בא״ס שעי״ז נתבטל כל הרע וזוכין לכל טוב. (ברכת הריח ה״ג אות ט׳).

ו

הצדיקים מתיגעים כל ימיהם להמשיך חידושי תורה אמתיים באופן שיוכלו לעורר לב בנ״י לשוב להשי״ת כי כל חידושי תורה אמתיים הם כלים וצמצומים קדושים בבחי׳ תיקון בכדי שנוכל לקבל הארת אור אין סוף על ידם בהדרגה ובמדה ובו׳ בבחי׳ תיקון. אך הבעל דבר מתגרה בכל פעם לקלקל הכל. אבל אעפ״ב הצדיקים גומרים את שלהם, וכל מה שלא יוכלו לגומרו בחייהם הם גומרים במיתתם כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, כי אז נסתלקין ועולין למקום שעולין, שזה בחי׳ משה רבינו ע״ה שנתן לנו את התורה, והתייגע כל ימיו להכניס קיום התורה בישראל, ואח״כ נסתלק ונכלל בבחי׳ רעוא דרעוין, ששם תכלית ההמתקה והתיקון של כל הצמצומים באופן שאין בהם שום אחיזת הדין כלל, ומשם ממשיכין הצדיקים אמתיים אחר הסתלקותם הארת א״ס בלב כל ישראל בבחי׳ תיקון הצמצומים הנ״ל, בכדי שעי״ז יתגלה מלכותו ית׳ לעין כל, שזהו עיקר תכלית הבריאה, וזה בחי׳ גודל המעלה של השתטחות על קברי הצדיקים בפרט בערב ראש השנה, שאז צריכין להמשיך בחי׳ בריאת עולם שהי׳ בר״ה ולתקן חטא אדה״ר שהי׳ אז שכל זה נתתקן ע״י בחי׳ תיקון הצמצומים הג״ל שזה נעשה ע״י גדולי הצדיקים שנסתלקו ועי״ז עיקר תיקון התשובה כמבואר בפנים. (תפלת המנחה ה״ז אות מ״ז),

ז

זה גודל מעלת הליכה להתפלל על קברי הצדיקים הגדולים, כי הצדיק זכה בעוה״ז ע״י מעשיו ומדותיו הטובים לגלות מלכותו ית׳ שעי״ז עלה גם ביתא עלאה וזכה להמשיך אור הא״ס בכל פעם כשלימות התיקון עד שביום הסתלקותו עלה ונסתלק ונכלל שם כשלימות, רק מחמת שתשוקת הצדיק הוא לגלות מלכותו ית׳ גם אחר הסתלקותו, רק שזה א״א כ״א ע״י עובדות ומעשים טובים שבזה העולם, אבל שם במקום הצדיק אין מעשה ועובדה, ע״כ כל שעשועיו כשבא אדם השפל מזה העולם, אפי׳ אם הוא גרוע מאד ומשתטח על קברו ומתפלל שיזכה לתשובה שלימה, עי״ז עוסק הצדיק בתיקונו ומעלהו אע״פ שלא זכה עדיין לברר את מדותיו ועי״ז זוכה לתשובה שלימה ולעבודת התפלה, עיין בפנים. (שם אות פ׳).

ח

ב״א כפי מה שזכה בחייו לחפש ולבקש את השי״ת תמיד בבחי׳ איה מקום כבודו שעי״ז זוכה לעלות באמת לבחי׳ איה שהיא בחי׳ בראשית מאמר סתום שהוא שורש כל המאמרות כולם, כמו כן זוכה בעת סופו וקצו שתעלה נשמתו לשם לבחי׳ איה ששם עיקר קיבול השכר בחי׳ מה רב טובך אשר צפנת ליראיך בחי׳ עין לא ראתה וכר שכ״ז בחי׳ סתום ונעלם בחי׳ איה הנ״ל, אבל אעפ״כ בשעת מיתה מחמת שאז הוא בחי׳ פירוד ע״כ אז מתעוררין ביותר כל מקומות המטונפים שמשתלשל יניקתם משם, וע״ב המת מטמא מיתה חמורה כ״כ, וצריך כ״א לסבול מה שיסבול כפי מעשיו עד שיעלה לשם לבחי׳ איה להחיות העצמות היבשות, אבל הצדיק הגדול עולה לשם מיד כמו משה ויוסף ודוד שנסתלקו בשבת במנחה ברעוא דרעוין שהוא בחי׳ איה הנ״ל, והוא ממשיך משם הארות נפלאות ותיקונים נפלאים עתה ביותר, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, מחמת שאז עולין לבחי׳ איה בתכלית השליטות, כי בודאי העלי׳ לשם אפי׳ מי שזוכה לזה הוא בכמה אלפים ורבבות בחינות ומדריגות, וע״כ עתה אחר הסתלקותו שעולה לשם בעלי׳ ומלאה לעילא לעילא, ע״כ הכל יכולין להתתקן על ידו, כי מכל מיני מקומות המטונפים שבעולם ומכל מיני אבי אבות הטומאה שבעולם יכולין לשוב ולעלות בתכלית העלי׳ ע״י הדרך הקדוש של איו; הנ״ל, היינו לחפש ולבקש תמיד אחר השי״ת בבחי׳ איה מקום כבודו, וזה בחי׳ מעלת הליכה על קברי הצדיקים אמתיים להתעורר שם בתשובה שלימה ולחפש שם אחר השי״ת כי שם מאיר זה הדרך ביותר ע״י הצדיק שעלה לשם בתכלית העלי׳ כנ״ל, וע״כ כל הקדושות וכל התיקונים נמשכים משם. (תחומין ה״ו אות כ׳).

ט

מעלת קברי צדיקים, כי הם שוכני עפר שגם בחייהם נעשים שכנים לעפר כמארז״ל ועי״ז יש להם בחי׳ כח המושך שיש להעפר, היינו שיש להם כח להמשיך אצלם קדושת אלקותו ית/ ולהמשיך בל העולם אל קדושת עבודתו ית/ ומכ״ש עתה אחר ההסתלקות שהם שוכני עפר ממש, ואז במקום קבורת הצדיק שם העפר הוא בחי׳ עפר ארץ ישראל אדמת קודש בבחי׳ צדיקים ירשו ארץ כמבואר במקום אחר, וע״כ בנקל שם להתעורר באמת לעבודתו ית׳ ולהגביר הכח המושך דקדושה על הכח המכריח. (יו״ט הייה אות ב׳).

י

גודל מעלת קברי הצדיקים, כי שם יכולים הכל להתתקן אפי׳ מי שהוא בין שיני הס״מ ח״ו, יכול הצדיק הגדול להוציאו משם כשבאים על קברו הקדוש ורוצים לחזור בתשובה שלימה, כי מיתת הצדיק הגדול גבוה ונשגב ונעלה מאד, ואז דייקא הוא מתגבר בכל כהו לגמור מה שצריך לגמור לטובת נפשות ישראל, כי מיתת הצדיק הוא בחי׳ תפלה בבחי׳ דין שמתפלל הבעל כח הגדול והסט״א בולעת אותה והתפלה מחמת שהיא קדושה מאד ויצאה מבעל כח גדול, ע״כ אין כח להסט״א לבלוע אותה לגמרי, רק אדרבה התפלה עומדת לה בצווארה עד שהסט״א מוכרחת עי״ז להקיא ולהוציא ולהחזיר כל הקדושות שבלעה, אף גם עצמות חיותה ממש, וזה סוד התיקונים והבירורים הנפלאים הנעשים עד עתה ע״י מיתת עשרה הרוגי מלכות כמובן בכתבים, ובאמת מיתת כל הצדיקים היא בחי׳ מסירת נפש על קידוש השם, בפרט מיתת הצדיקים שבחו״ל שהכל הוא כענין התפלה בבחי׳ דין שמוסרים גופם שיהי׳ נקבר בחוץ לארץ ששם שליטת הס״א, ונדמה להסט״א שהיא בולעת את הגוף הקדוש הזה, אבל זה הגוף הקדוש הוא בעל כח גדול ועומד להסט״א בצווארה עד שמוכרחת עי״ז להקיא הקאות הרבה מקרבה ומבטנה עד שיגמור הצדיק מה שהתחיל, כי גם בחייו עסק כל ימיו בזה ומסר נפשו בשביל זה, אך אחר הסתלקותו אז אינו פוסק מלעסוק בעבודה הקדושה הזאת עד שיגמור הכל לטובה כרצונו, וע״כ שם על קברו הק׳ יכול כ״א להתתקן אפי׳ הגרוע שבגרועים אם יזכה לבא לשם בחייו ויבקש ויתפלל שם על תיקון נפשו, וזה גם ענין העשרה קפיטיל תהלים שנתיכדו לומר שם, עיין פנים. (חוה״מ ה״ד אות י״ד).

יא

לפעמים הטוב שבכ״א מישראל כבוש אצל האדם כ״כ עד ששוכח את מעלת קדושתו לגמרי ואינו שומע כלל קול הדיבורים של הצדיקי אמת שמעוררין ומזכירין אותו מעלת קדושתו בשרשו וכו׳, וזה בחי׳ מעלת קדושת קברי הצדיקים כי שם הוא בחי׳ קדושת ארץ ישראל כמבואר במ״א וכמו שמספרין בשם הבעש״ט זצ״ל שפעל אצל •השי״ת שמקום קבורתו יהי׳ בחי׳ ארץ ישראל וארץ ישראל הוא בחי׳ אויר הנח והזר׳ ואין שם רוח רעה שיפריד בין הדיבורים הקדושים ובין הטוב הכבוש ואז זוכה הטוב שבו לשמוע היטב את קול הדיבורים הקדושים ואז זוכר הטוב את מעלתו ונתעורר באמת וחוזר לשורשו בתשובה שלימה. (חלב ה״ג אות ז׳).

יב

הצדיקים מתיגעים כל ימי חייהם לגלות האמונה הק׳ בעולם ולהודיע גם להרחוקים מאד אשר הטוב שיש בהם מקדושת ישראל כבר כבוש ונעלם אצלם מאד אעפ״ב יזכרו גם הם את מעלת קדושתם משורש נשמתם עד שיחזרו וישובו אל די׳• אך מחמת שצריכין לזה אויר נח וזך בכדי שיהיו נשמעין היטב לכ״א את דברי הצדיקים, כי באם אין האויר נח וזך אזי הרוח סערה מבלבל עד שאין שומעין כלל את הדיבורים הק׳ שלהם, ואויר נח וזך נעשה ע״י האהבה והשלום שיש ביד ישראל, ועל כן מתגרה עצמו הבעל דבר בכל דור ומרבה מחלוקת בישראל עד שיש הרבה שחולקין גם על הצדיק בעצמו. ועי״ז נתבלבל אויר העולם ואין נשמעין דברי הצדיקים חנ׳׳ל, אך אעפ״ב ואתה מרום לעולם ה׳ כי הצדיקים משתדלים ומתיגעים בענין זה כ״כ לטובת ישראל ואינם מסתלקים מן העולם עד שזוכין ביום הסתלקותם לקדש את אויר העולם בקדושה נפלאה כזאת עד שלא יהי׳ כח לשום מחלוקת ולשום רוח סערה לבלבל ו-אויר, רק דיבוריהם ילכו ויתפשטו בעולם ויהיו נשמעים למרחקים בבחי׳ יפוצו מעינותיך חוצה, עד שכל העולם יחזרו וישובו עי״ז להשי״ת. ואע״פ שנדמה שהרוח סערה גדול בשעתו וכבר יש יותר ממאה שנה אחר הסתלקות הבעש״ט זצ״ל ואעפ״ב יש עדיין הרבה שחולקין עליו בעצמו מכ״ש על אנשיו ותלמידיו הק׳ וכן הוא בכל דור, אעפ״ב סוף כל סוף יתגלה האמת ושפת אמת תכון לעד וגם עכשיו בעזרת השם כבר יש הרבה המכירין האמת ומחבבין דברי הצדיקים בלי שעור ורואים ומבינים מעט עוצם נפלאות קדושת תורתם והשגתם הק׳ וגבוהה מאד, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ודייקא ע״י שנסתלק ויוצאין נפשו ורוחו ונשמתו הקדושים לחזור למקורם ונשאר הארה גדולה מהשארת נפשו בזה העולם על קברו הקדוש כמבואר בכתבי האריז״ל עי״ז נתקדש כל אויר העולם בקדושה גדולה, באופן שיהיו נשמעין דבריו הק׳ למרחקים מאד תמיד וזה מעלת קדושת קברי הצדיקים כי שם האויר קדוש מאד בחי׳ אויר הנח והזך ביותר, ועי״ז זוכין לשמוע קול דברי הצדיק האמת שכל דבוריו הי׳ כל ימי חייו להמשיך האמונה הק׳ בעולם. ועי״ז נתעורר הטוב שכבוש אצל כל אחד וחוזר למעלתו, וע״כ טוב ללמוד על קברי צדיקים מחידושי תורתם כי שם מחמת שהאויר נח וזך יכול ב״א לזכות שיהיו נשמעין בלבו היטב דברי הצדיקי אמת עד שישוב להשי״ת, וע״כ מרבין בצדקה על קברי הצדיקים כי צדקה מסוגל לזה להמשיך אויר נח וזך, ועי״ז זוכין ביותר להכלל בהאויר הק׳ הנח והזך שיש במקום קברי הצדיקי אמת כנ״ל (סמני בהמה וחי׳ ה״ד אות ו׳).

יג

השתטחות על קברי הצדיקים הוא דבר גדול מאד ?ומועיל לתשובה מאד מאד, כי עי״ז חוזרין וממשיכין הארת הנשמה הק׳ של הצדיק למטה ונתקשר ביותר הנשמת שלו בהגוף שזה בחי׳ חיים ושלום. וזה השלום הוא גדול ביותר מהשלום וההתקשרות שהי׳ בין נפשו וגופו בחיים חיותו, כי עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים וכל מה שהשני הפכים רחוקים ביותר כמו כן השלום גדול ויקר יותר כשחוזרים ומתחברים ביחד, וע״ב אחר ההסתלקות שאז הנשמה רחוקה מהגוף בתכלית הריחוק, ובפרט נשמת הצדיק, ובפרט נשמת הצדיק הגדול במעלה מאד מאד שהנשמה שלו מסתלקת ועולה למעלה למעלה במקום שעולה, ?והגוף נקבר בתוך הארץ נמצא שעכשיו הנשמה רחוקה מהגוף בתכלית וכשחוזרין וממשיכין עכשיו הארת הנשמה הק׳ שתאיר בתוך הגוף, זה בחי׳ שלום גדול ונפלא ביותר שזה בחי׳ יבא שלום ינוחו על משכבותם שנאמר על פטירת הצדיקים, כי באמת הצדיק הגדול א.ע״פ שנשמתו מסתלקת ועולה למעלד^ למעלה אעפ״ב עיקר השליטות שתתי׳ למטה ג״כ כמבואר במ״א, ואז ע״י הפלגת עוצם השלום הזה שזוכה עכשיו עי״ז הוא יכול לקשר ולהמשיך כולם להשי״ת אפי׳ הרחוקים מן הקדושה מאד מאד. וע״כ ע״י שבאין על קברו הק׳ וע״י הבכיות והתפלות שמתפללין ומתחננין שם עי״ז חוזרין ומעוררין ביותר נשמת הצדיק האמת ומאיר ביותר למטה בזה העולם הגשמי כי צדיקייא שכיחי יתיר בהאי עלמא בתר דאסתלקו כ״ש בזוה״ק ונתקשר נשמת הצדיק ביותר בזה העולם ונתרבה השלום ביותר עד שעי״ז יכולין להמשיך כל העולם לעבודתו ית׳, ומחמת שדרך השלום להתלבש במרירות כמבואר בפנים ע״כ צריכין להתמרמר מאד על פטירת הצדיק ועל מה שרחוקים כ״ב עדיין מהשי״ת, שזה בחי׳ הבכי׳ והמרירות שבוכין במר נפש על קברי הצדיקים כדי להחזיר ולהמשיך השלום שהוא מתלבש במרירות כנ״ל, וע״י המרירות והלב נשבר זוכין אזז״ב לשמחה שהיא בחי׳ שלום בחי׳ בי בשמחה תצאו ובשלום תובלון וזה בחי׳ ממזמורי תחלים שאומרים שם על קברי הצדיקים שהם בחי׳ עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תחלים שהם מקור השמחה. (כתובת קעקע ח״ג אות ה׳ ו׳).

יד

במקום מנוחת הצדיקים בקבריהם הק׳ שם נמשך קדושת הכסא כבוד שהוא נחלתם במ״ש וכסא כבוד ינחילם, וע״כ שם כלולים ל המקומות של כל אחד ואחד ויכול למצוא שם את מקומו עד שיזכה עי״ז לשוב להשי״ת, מחמת ששם מאיר קדושת בחי׳ מקומו של עולם, שהוא שורש כל המקומות כולם, ושם יכול ב״א למצוא ההתחלה והראשית שהוא צריך להתחיל משם לשוב להשי״ת, ובשביל זה נוסעין על קברי הצדיקים בערב ראש השנה. (ערלה ה״ד אות ט׳). –

טף ע״י ההליכה והנסיעה שכ״א הולך ונוסע ממקומו להצדיק. עי״ז מעלה מקומו לבחי׳ מקומו של עולם, שהוא הצדיק, וזה בחי, מה שנוסעין והולכין על קברי צדיקים בפרט קודם ראש השנה, כי במקום ששוכב הצדיק שם מקום מנוחתו בבחי׳ יבא שלום ינוחו על משכבותם ועיקר מנוחת הצדיק הוא כשמקושר ונכלל בבחי׳ כסא הכבוד בחי׳ מקומו של עולם ששם עיקר המנוחה והנחלה בבחי׳ וכסא כבוד ינחילם וכוי. וע״ב שם במקום גניזת הצדיק זוכה כ״א שירחמו עליו מלמעלה וידונו אותו לכף זכות ע״י בחי׳ מקומו של עולם. (שלוחין ה״ד אות י״ג).

טז

הצדיק האמת כל תשוקתו תמיד לעלות מדרגא לדרגא ואפילו כשעולה למקום שעולה אינו מסתפק עצמו בזה כלל רק חותר ומתגעגע וכו׳ לעלות יותר ויותר וכו׳ וזה עבודת הצדיק כל ימי חייו, אבל א״א לעלות מדרגא לדרגא כ״א ע״י ירידה שקודם העלי/ וכל זמן שהצדיק חי בזה העולם אע״פ שהוא גדול במדריגה עצומה מאד, אעפ״ב שייך אצלו איזה בחי׳ ירידה לפי בחינתו קודם כל עלי׳. אבל כשנסתלק ושם בעוה״ב אין שייך ירידה, והצדיק משתוקק גם שם בכל פעם לעלות יותר ויותר כי לגדולתו ית׳ אין חקר, אבל א״א לעלות כ״א ע״י ירידה ושם אין שייך ירידה כנ״ל. ע״כ כשבא אחד על קברו הק׳ וצועק שימחול ויסלח לו השי״ת על ריבוי עוונותיו ושיקרבהו לעבודתו ית׳, והצדיק מוריד עצמו למקומו של זה שבא על קברו להושיעו שם, ואזי נחשב להצדיק כאילו ירד בעצמו ועי״ז הצדיק עולה עוד לעילא ולעילא וכר לפי בחינתו בבחי׳ ירידה תכלית העלי/ כי זוכה לחתור ולמצוא עוד חסדים נפלאים ונעלמים מאד מאד ולגלות אותם מהעלם אל הגילוי באופן שיוכל להושיע ולהעלות את זה גם מאותה הירידה העצומה שהוא בה עכשיו ע״י ריבוי עוונותיו. וזה עיקר תענוג •ושעשוע הצדיק יותר מכל תענוגי עוה״ב שיש לו כשהוא עושה איזה טובה נצהיית לאיזה איש הישראלי שירד למקום שירד, כי זה עיקר עבודתו בחייו ולאחר הסתלקותו שהוא עומד ומשמש עדיין במרום, ועיקר העבודה ומשמוש לעזור לישראל בכלל ובפרט, והעיקר להוציאם מצרות הנפש ומעומק ירידתו של כאו״א לפי בחינתו ולגלות בכל פעם חסדים חדשים נפלאים שהם גדולת הבורא ית׳ שנתגלין דייקא ע״י שמקרבין ומעלין את הרחוקים וחידודים מאד נמצא שדייקא ע״י האיש הזה שבא מירידה עמוקה כזאת להשתטח על קבר הצדיק להתפלל ולחתור משם לזכות לתשובה שלמה, על ידו דייקא זוכה הצדיק אחר הסתלקותו לבחי׳ ירידה תכלית העלי/ ואז עולה הצדיק בעלי׳ גדולה כזו וממשיך חסדים נפלאים כאלו עד שיכול גם הרחוק והיתד הזה להתקרב להשי״ת. (מקח וממכר ה״ה אות כ״א).

יז

הסתלקות הצדיק עושה תיקון גדול בכל העולמות יותר מבחייו כי גדולים צדיקים במיתם יותר מבחייהם, כי עיקר הגדולה של הצדיק בחייו ובמותו הוא כפי מה שזוכה לקרב נפשות ישראל להשי״ת שזה עיקר תענוגיו ושעשועיו של השי־״ת וכמו שארז״ל כלום נתתי לך גדולה אלא ,בשביל ישראל, וע״ב גדולים הצדיקים !:מיתתם יותר מבחייהם כי במותם הם מקרבין יותר נפשות להשי״ת, והסט״א והקליפות הנאחזין בנשמות הנפולות בעוונותיהם מכניעין ומבטלין אותם הצדיקים במיתתם יותר מבחייהם בבחי׳ כי רבים אשר המית במותו מאשר המית בחייו, כי עיקר העסק שהצדיק עוסק לתקן נשמות ישראל הוא בשעת בחי׳ שינה שלו דייקא, כי ממוח הצדיק בעצמו א״א לקבל כי מוחו ודעתו גדול ונשגב ונעלה מאד מאד עד שא״א לקבל ממנו בשום אופן, כי אם ע״י שהצדיק מוריד עצמו אל העולם ומסלק את דעתו ומדבר עם העולם שיחות חולין וספורי מעשיות שזהו בחי׳ שינה ועי״ז דייקא הוא מעוררם רתשובד, ומחזירם להשי״ת. וכן אפילו כשהצדיק האמת מגלה תורה ייהעולם, אע״פ שהיא תורה גבוה מאד והתגלות נפלא ונורא מאד אעפ״כ הוא בחי׳ שינה, לגבי עצם! השגתו שהוא גבוה מאד עד שא״א להשיגה אפי׳ במחשבה מכ״ש בדיבור. נמצא שהתקרבות ישראל לאביהם שבשמים שבזה עוסק הצדיק תמיד הוא רק ע״י בחי׳ שינה שלו כנ״ל, וכן בפשטיות השינה של הצדיק הוא גבוה בקדושה נפלאה מאד כי אז בשעת שינה נשמתו הק׳ עולה ונכללת בתוך האמונה הק׳ שהיא בחי׳ מלכות וגעשה עי״ז יחוד גדול ועליון מאד ועי״ז נתבררין ועולין במה וכמה נצוצות הנפולין שהם בחי׳ הגשמות הנפולים ואזי נתעורין בתשובה וחוזרין להשי״ת אלו הרשעים שהם משורש ניצוצי נשמות אלו, וע״כ בשעת הסתלקות הצדיק שהוא בחי׳ שינה ארוכה אצלו ואז נשמתו עולה ונכללת במקום שנכללת ואז נתגדל היחוד הקדוש מאד ?מאד וכמובן בזוה״ק ובכתבי האריז״ל. ועי״ז נתבררין ועולין ניצוצות הנפולין יותר ויותר בריבוי גדול מאד מאד עד שעי״ז חוזרין בתשובה רשעים רבים ביותר וכן מתנהג כל ימי עולם עד התחי׳ שנשמת הצדיקים שנסתלקו הם מעלים תמיד בחי׳ מיין נוקבין אל השכינה הק׳ שהיא בחי׳ אמונה ועי״ז היא מבררת נפשות רבות שנפלו עד אין קץ, כי יש נשמות נפולות מאד שנפלו כ״כ כמו שנפלו עד שא״א שיהי׳ להם שום תיקון בעולם כי אם ע״י נשמת הצדיק ודייקא ע״י מיתתו והסתלקותו שנעשה עי״ז יחוד גדול ועליון מאד, כי כפי גדולת היחוד של מעלה כן עולים ניצוצות רבות מעמקי הקליפות ביותר, וזה בחי׳ מעלת קדושת השתטחות על קברי -הצדיקים הק׳ שהוא דבר גדול מאד ומועיל מאד לעבודת השי״ת לזכות לצאת מהרע שלו ולשוב להשי״ת, כי יש בני אדם שנפלו כ״כ בעוונותיהם עד שנאחז בהם הרע כ״כ עד שא״א להם בשום אופן לשוב להשי״ת, רק ע״י שבאין על קברי צדיקים אמתיים ואז נכללין בנשמת זה הצדיק שמת ונסתלק והוא עוסק תמיד לברר בירורים, והוא בכחו הגדול שגדול במיתתו יותר מבחייו הוא יכול לברר אפי׳ אותם הגשמות שנפלו מאד מאד, אבל אעפ״ב מחמת שהבעל בחירה א״א לבררו ולקרבו אל הקדושה בעל כרחו, כי הלא הבחירה חפשיית. אך כשבא על קבר הצדיק במקום גניזתו הק׳ ותומך עצמו על כח וזכות הצדיק ונשען עליו ומשתטח על קברו ומתפלל ומתחנן שם לפני ד״שי״ת ומעורר את עצמו בתשובה שאז יש בח להצדיק לבררו בבחו הגדול ולהוציאו ממקום שנפל לשם ולתקנו כשלימות ולזכותו להתקרב להשי״ת אע״פ שלא הי׳ אפשר לו להתתקן בשום אופן וכנ״ל.

וזה בחי׳ הילולא דר׳ שמעון בן יוחאי שעושין ביום הסתלקותו שמחה גדולה דייקא. כי אין שמחה ותענוג לפניו ית׳ כמו השמחה שיש לו ית׳ כביכול בעת שמתקרבין הרחוקים וחוזרין בתשובה אליו ית׳ (וכמבואר בפנים בדרך משל באריכות קצת). והצדיקים הגדולים שע״י הסתלקותם הם מתקנים ומחזירים בתשובה נפשות רבות ביותר וע״כ עי״ז נתרבה השמחה ביותר והשמחה הזאת היא בחי׳ השמחה שלעתיד בעת התחי׳ בחי׳ ושמחת עולם על ראשם, כי צדיקים במיתתם קרויים חיים. כי הצדיק תיכף בשעת הסתלקותו הולך לעולמו לחיים טובים ולשלום לקבץ נדחים ולקרב רחוקים ולהחיותם חיי עולם בזה ובבא שעי״ז נתגדלה השמחה מאד מאד וכמבואר בפנים. (נזיקין ה״ג אות ח׳ ט׳).

יח

כל הפגמים שבעולם הוא בחי׳ פגם בכבוד ה/ כי כל התורה היא בשביל כבודו ית׳, וכשפוגמין באיזה חטא שבעולם ח״ו ובפרט פגם הברית שהוא עיקר הכל, עי״ז פוגמין בכבודו ית׳, ואז נתרחק הנפש מן הכבוד, וכפי הפגם כן הריחוק, וכן נופל הכבוד ח״ו אל העכו״ם והרשעים. ויש בזה כמה בחי׳ בלי שיעור בענין פגם נפילת הכבוד ובענין התרחקות הנפש מן הכבוד. וע״כ במקום קברי הצדיק?,ם ששם מקום אסיפתן ושם שורה כבוד ה׳ בחי׳ כבוד ה׳ יאספך הנאמר על הסתלקות וקבורת הצדיק כמובן בדברי רז״ל. ע״כ שם עיקר התיקון לכל הפגמים בפרט לפגם הברית, וע״י שחוזרת הנפש אל הכבוד עי״ז זוכין להתפלל בכוונה ובלב שלם, וזה בחי׳ מה שמתעוררין מאד על קברי צדיקים אמתיים ומתפללין ומתחננין שם בהתעוררות הלב מאד ושופכים שם לבם כמים לפני ה׳. וזה מחמת ששם מתקרבת הנפש אל הכבוד ביותר שמשם נמשך תפלה

השתטחות בכוונה ובלב שלם במבואר בפנים (חובל בחבירו ה״ג אות יו״ד).

יט

עוצם מעלת קדושת קברי ?הצדיקים שמועיל להאדם מאד לתיקון נפשו להוציאו מגלותו הכבד, דהיינו גלות הנפש שהוא עיקר הגלות, שהוא בחי׳ גלות מצרים שכולל כל הגליות כי עיקר גאולת מצרים הי׳ ע״י עצמות יוסף כמ״ש ויקח משה את עצמות יוסף עמו וכר. וכמובן בזוה״ק, כי ארונו של יוסף שנשאו בעת יציאת מצרים זה בחי׳ קבר הצדיק ועי״ז הי׳ עיקר גאולתם, כי הצדיק זוכה לתקן הכבוד דק׳ בחייו כ״כ עד שבשעת הסתלקותו נאסף ונכלל תיכף בכבוד ה׳ בבחי׳ כבוד ה׳ יאספך. וע״כ על קברו הק׳ שהוא מקום מנוחתו שם שורה כבוד ה׳ ועי״ז כל נפשות ישראל נמשכין אחרי הכבוד דק׳ הזה שהוא שורשם, ועי״ז זוכין לצאת מגלותם לחיים ולשלום, וזוכין לקבל חיוח חדש ונפש חדשה בכל פעם ע״י קדושת הכבוד הזה. (שם אות י״ג).

כ

והנה ענין תיקון הנ״ל כולל את הכל, כי גם הכהנים אשר אין יכולין לבא ולהשתטח על קברי הצדיקים אם צריכין להאהיל גם על קברים אחרים הקבורים אצלם, או לעבור על קברים אחרים עד שבאים לשם שבזה פשיטא דאין להקל אך כבר מבואר במקום אחר באריכות דלענין הכהנים או שאר בני אדם שיש להם אונס אחר עד שאי אפשר להם בשום אופן לבא על קבר הצדיק בעצמו, הדבר ברור שקדושת קבר הצדיק ובפרט הצדיק הגדול במעלה שהוא מבני עלי׳ המופלגים בוודאי קדושת קברו מתפשט בכל הרואה, שמי שבא סמוך לבית הקברות וזוכה לראות ולהסתכל משם על מקום קדושת גניזתו ומקשר לבו וכוונתו אליו ונשען בזכותו ומתפלל ומרבה בתחנונים ושופך כמים לבו נוכח פני ה׳. בוודאי זוכה להמשיך כשלימות כל התיקונים הנפלאים שנמשכין ע״י קדושת קברי הצדיקים עצהיו״ט, כמו אלו שזוכין להתפלל בהשתטחות על קברו ממש ויש ע״ז ראיות ברורות מש״ס ופוסקים, וידוע שכן נהגו הכהנים הק׳ שהיו מתלמידי הבעש״ט ז״ל (כגון הרב מפולנאה השתטחות וכיוצא בבואם על קבר הבעש״ט ז״ל) ובפרט בזמן קהלה לכל כגון בער״ה, (כאשר נציג בסוף הספר) וכן בשאר הימים שיש איזה קיבוץ שמרביץ בתפלה על מקום קדושת גניזתם ז״ל, שאז בוודאי גם תפלת היחיד העומד מרחוק קצת נכללת ג״ב בתוך תפלת הצבור ועושה פעולתה בשלימוח וידוע מארז׳׳ל שהצדיקים מתדמין ליוצרם, ואצל השי״ת נאמר ״האלוקי מקרוב אני נאום ה׳ ולא אלוקי מרחוק״, וארז״ל, אפי׳ מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים. בוודאי מי שאפשר לו לבא על מקום גניזתו בעצמו ולנשק את עפרו, בוודאי מחויב להשתדל בזה בכל האפשר, אבל הכהנים שהתורה גדרה בעדם שיעמדו מרחוק מחמת י קדושת כהונתם בוודאי אין בזה שום חשש ועיכוב כלל רק אדרבא ואדרבא וכו/ ואין כאן מקום להאריך בזה כ״כ. ובפרט שענין ההשתטחות על קברי הצדיקים ולכוון בזה כוונות ויהודים כידוע, דבר זה אינו נוהג בזמנינו כלל כי אם אפשר ליחידי סגולה המופלגים במעלה מאד, כי כבר ידוע ומפורסם מה שצור, האר״י ז״ל לתלמידיו הק׳ לבלתי לעסוק בזה אחר פטירתו ובפרט בזמנינו ואין לני רק לכוון כפשוטו להרבות שם בתפלה ותחנונים בזכות הצדיקים ולעורר רחמים שם אצל הצדיקים בעצמם שיתפללו בעדינו ויעוררו רחמים גדולים אצל השי״ת עלינו ועל כל ישראל. ולדבר זה אין עיקר גידול ההשתטחות רק ההתקרבות וההשתדלות בזה במחשבה דיבור ומעשה בפועל ממש, וכל מי שבא ביגיעה והשתדלות וטילטול הדרך וחסרון כים וכיוצא בשאר מניעות כאלו והוא משבר הכל בשביל להמשיך עליו איזה התנוצצות והארה מקדושת הצדיק וזכותו הק׳ אע״פ שכבר נסתלק, והגם שא״א לו להשתטח על קברו ממש אעפ״כ כדאי הכל אצלו בכדי לבא עכ״פ למקום הסמוך •:יקברו הק׳ ומסתכל בעיניו ומכוון את לבו ומקשר מחשבתו לקדושת הצדיק השוכן שם, בוודאי מתפשט קדושת הציון הק׳ בכל הרואה, ואף אם יעמוד מרחוק יוכל לבקש שם כל הבקשות, ולהרבות שם בתחנונים על כל הצריך אליו ובוודאי תתקבל תפלתו, וכן יהיו כא..(חסר) זה יל התיקונים הקדושים כמו מי שנשתטח והרבה בתחנונים על קבר הצדיק ממש: (ועיין מ״ר נשא פרשה יד) שבשכר שעיקם יוסף את עיניו מלהסתכל באשת פוטיפר ולא במצריות וכר אמר הקב״ה עלי לשלם שכר אותה העין כיצד שנו רבותינו שהיו אוכלים במקדש קדשים קלים תוך החומה לפנים מחומת ירושלים, אבל שילה שהי׳ בחלק יוסף אוכלין בכל הרואה וכר וכן אמרו רז״ל ג״כ (בזבחים קיח:) ומזה מובן גם לענין קדושת קבר הצדיק האמת שהוא בחי׳ יוסף שעיקר מעלת קדושתו הוא כפי מעלת ומדריגת הדושתו בקדושת הברית, שעיקר תלוי בקדושת העינים וכמבואר במקום אחר, והצדיק הגדול שזכה לקדושת הברית ולקדושת העינים בתכלית השליטות בפרט זה הצדיק שזכה להתפאר שאין לו שום הסתכלות בזה העולם וכו׳ וכמבואר במ״א והודיע בעצמו קצת מגודל מעלת קדושת קברו הק׳. והבטיח וכר וכו׳ כנ״ל, בוודאי שקדושת קברו תופס בכל הרואה וככל הנ״ל: ויש עוד להאריך כזה הרבה ולחזק הענין מכל צד איבעית אימא קרא ומרז״ל ואי בעית אימא סברא אך אין כאן מקום לזה. וכ״ז לענין קדושת התיקונים שנמשכין ע״י אמירת תהלים ושאר תחנונים ובקשות על מקום גניזתו הק׳ שעוסקים בזה בכל ימות השנה ובפרט בימי אלול הק׳. אבל ענין מה שנהגו מימי קדם וכן עכשיו ולדורות עולם אי״ה להתקבץ יחד על ר״ה הקדוש וקודם ד״ה ובפרט בער״ה מרבין באמירת תהלים ותחינות ובקשות ותשובה ותפלה וצדקה במקום גניזתו הק׳ ואח״כ מתפללין כל הקיבוץ ביחד בר״זד, וזה הענין עולה על כולנה ונעשין עי״ז דברים ותיקונים גבוהים נפלאים ונוראים מאד וכמובן מדבריו ז״ל בפרט בס׳ ״ליקוטי הלכות״׳ הק׳ כי מלבד קדושת ההשתטחות והתפלות שמתפללין על ציונו הק׳ שבדבר זה את הכל שוין וכחנים מחיצה לעצמן כנ״ל מלבד זה נעשין תיקונים נפלאים ע״י קדושת הקיבוץ שמתקבצין להתפלל ביחד בר״ה בביה״כ הק׳ שנקראת על שמו ז״ל, ובדבר זה כולם שוים כהנים לוים וישראלים וכו׳. ויתבאר עוד מזה במ״א אי״ה (ועי׳ בזוה״ק שמות ד׳ ה׳.) מה שאמר ר׳ חייא לר׳ יוסי, אי בני עלמא הווי ידעי יקרא סגיאה דיעקב בשעתא דא״ל קוב״ה אנכי ארד עמך מצרימה. הווי מלאכי עפרא תלת פרסי קרוב לקברי׳ וכר… זכותו וזכות כל הצדיקים יגן עלינו ובעדינו לבטל כל הגזירות קשות מעלינו ולהוציאנו מגלותינו ויבנה ביהמ״ק על ידי משיה צדקינו במהרה בימינו אמן.

ע״כ ספר ההשתטחות להגה״ק ר׳ נחמן מטשערין זצ׳׳ל.

ועכשיו הוספנו כמה ענינים הנוגעים לענין השתטחות על קכרי צדיקים. להראות אשר שם שורש כל הקדושות, מלוקט מכמה מאמרי חז״ל וזוה״ק ושאר ספרים של צדיקים וקדושים זכותם יגן עלינו אמן.

וז״ל הרמב״ן בפי הקת דהנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין והוא שאמרו צדיקים אינם מטמאים עכדה״ק.

ז״ל רבי׳ בחיי ריש פ׳ אמור והצדיק הזוכה אל המעלה הזאת אין מיתתו ע״י כח המשחית כשאר בגי העולם והנה משה אהרן ומרים זכו אלי׳ שהזכיר בהם הכתוב (במדבר לג) על פי ה׳ והוא מיתת נשיקה אבל במרים לא נאמר על פי ה׳ כי אינו דרך כבוד של מעלה וכו׳ וכן באבות העולם שכתוב בהם בכל מכל כל, גם רבי נו הקדוש ז״ל זכה אלי׳ לפי שברור הדבר מתוך שנתעלה בהשגת החכמה לא היתה מיתתו ע״י המלאך המשחית ודרז״ל בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר רבש״ע גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי ולא נהגתי אפי׳ באצבע קטנה שלי יהי רצון מלפניך שיהא שלום במגוחתי יצתה בת קול ואמרה יבא •:״יום ינוח על משכבו ואמרו בירושלמי כד דמך ר׳ יהודה נשיאה הכריז ר׳ ינאי אין כהונה היום וטעם הדבר מפגי שהכהנים מוזהרין

מתוך אוצר ספרי ברסלב להורדה של אור הגנוז ברסלב

http://www.orhaganuz.co.il

ביאור הלכה

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל J. Alan Groves Center – בתנאי רשיון CC-2.5
יהושע – עם טעמים


  א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כדיהושע פרק-א

{א} וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן מְשָׁרֵת מֹשֶׁה לֵאמֹֽר: {ב}  מֹשֶׁה עַבְדִּי מֵת וְעַתָּה (פ) קוּם עֲבֹר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה אַתָּה וְכָל הָעָם הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לִבְנֵי יִשְׂרָאֵֽל: {ג} כָּל-מָקוֹם אֲשֶׁר תִּדְרֹךְ כַּֽף-רַגְלְכֶם בּוֹ לָכֶם נְתַתִּיו כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל-מֹשֶֽׁה: {ד} מֵהַמִּדְבָּר וְהַלְּבָנוֹן הַזֶּה וְֽעַד-הַנָּהָר הַגָּדוֹל נְהַר-פְּרָת כֹּל אֶרֶץ הַֽחִתִּים וְעַד-הַיָּם הַגָּדוֹל מְבוֹא הַשָּׁמֶשׁ יִֽהְיֶה גְּבוּלְכֶֽם: {ה} לֹֽא-יִתְיַצֵּב אִישׁ לְפָנֶיךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ כַּֽאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם-מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ לֹא אַרְפְּךָ וְלֹא אֶעֶזְבֶֽךָּ: {ו} חֲזַק וֶאֱמָץ כִּי אַתָּה תַּנְחִיל אֶת-הָעָם הַזֶּה אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-נִשְׁבַּעְתִּי לַאֲבוֹתָם לָתֵת לָהֶֽם: {ז} רַק חֲזַק וֶֽאֱמַץ מְאֹד לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל-הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוְּךָ מֹשֶׁה עַבְדִּי אַל-תָּסוּר מִמֶּנּוּ יָמִין וּשְׂמֹאול לְמַעַן תַּשְׂכִּיל בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵֽךְ: {ח} לֹֽא-יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת כְּכָל-הַכָּתוּב בּוֹ כִּי-אָז תַּצְלִיחַ אֶת-דְּרָכֶךָ וְאָז תַּשְׂכִּֽיל: {ט} הֲלוֹא צִוִּיתִיךָ חֲזַק וֶאֱמָץ אַֽל-תַּעֲרֹץ וְאַל-תֵּחָת כִּי עִמְּךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵֽךְ: (פ) (פ) {י} וַיְצַו יְהוֹשֻׁעַ אֶת-שֹׁטְרֵי הָעָם לֵאמֹֽר: {יא} עִבְרוּ | בְּקֶרֶב הַֽמַּחֲנֶה וְצַוּוּ אֶת-הָעָם לֵאמֹר הָכִינוּ לָכֶם צֵידָה כִּי בְּעוֹד | שְׁלֹשֶׁת יָמִים אַתֶּם עֹֽבְרִים אֶת-הַיַּרְדֵּן הַזֶּה לָבוֹא לָרֶשֶׁת אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם לְרִשְׁתָּֽהּ: (ס) {יב} וְלָרֽאוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה אָמַר יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹֽר: {יג} זָכוֹר אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה לֵאמֹר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם מֵנִיחַ לָכֶם וְנָתַן לָכֶם אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּֽאת: {יד} נְשֵׁיכֶם טַפְּכֶם וּמִקְנֵיכֶם יֵשְׁבוּ בָּאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְאַתֶּם תַּעַבְרוּ חֲמֻשִׁים לִפְנֵי אֲחֵיכֶם כֹּל גִּבּוֹרֵי הַחַיִל וַעֲזַרְתֶּם אוֹתָֽם: {טו} עַד אֲשֶׁר-יָנִיחַ יְהוָה | לַֽאֲחֵיכֶם כָּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם-הֵמָּה אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם נֹתֵן לָהֶם וְשַׁבְתֶּם לְאֶרֶץ יְרֻשַּׁתְכֶם וִֽירִשְׁתֶּם אוֹתָהּ אֲשֶׁר | נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרַח הַשָּֽׁמֶשׁ: {טז} וַֽיַּעֲנוּ אֶת-יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר כֹּל אֲשֶׁר-צִוִּיתָנוּ נַֽעֲשֶׂה וְאֶֽל-כָּל-אֲשֶׁר תִּשְׁלָחֵנוּ נֵלֵֽךְ: {יז} כְּכֹל אֲשֶׁר-שָׁמַעְנוּ אֶל-מֹשֶׁה כֵּן נִשְׁמַע אֵלֶיךָ רַק יִֽהְיֶה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ כַּאֲשֶׁר הָיָה עִם-מֹשֶֽׁה: {יח} כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר-יַמְרֶה אֶת-פִּיךָ וְלֹֽא-יִשְׁמַע אֶת-דְּבָרֶיךָ לְכֹל אֲשֶׁר-תְּצַוֶּנּוּ יוּמָת רַק חֲזַק וֶאֱמָֽץ: (פ)


יהושע פרק-ב

{א} וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ-בִּן-נוּן מִֽן-הַשִּׁטִּים שְׁנַֽיִם-אֲנָשִׁים מְרַגְּלִים חֶרֶשׁ לֵאמֹר לְכוּ רְאוּ אֶת-הָאָרֶץ וְאֶת-יְרִיחוֹ וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ בֵּית-אִשָּׁה זוֹנָה וּשְׁמָהּ רָחָב וַיִּשְׁכְּבוּ-שָֽׁמָּה: {ב} וַיֵּאָמַר לְמֶלֶךְ יְרִיחוֹ לֵאמֹר הִנֵּה אֲנָשִׁים בָּאוּ הֵנָּה הַלַּיְלָה מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַחְפֹּר אֶת-הָאָֽרֶץ: {ג} וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ יְרִיחוֹ אֶל-רָחָב לֵאמֹר הוֹצִיאִי הָאֲנָשִׁים הַבָּאִים אֵלַיִךְ אֲשֶׁר-בָּאוּ לְבֵיתֵךְ כִּי לַחְפֹּר אֶת-כָּל-הָאָרֶץ בָּֽאוּ: {ד} וַתִּקַּח הָֽאִשָּׁה אֶת-שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים וַֽתִּצְפְּנוֹ וַתֹּאמֶר | כֵּן בָּאוּ אֵלַי הָֽאֲנָשִׁים וְלֹא יָדַעְתִּי מֵאַיִן הֵֽמָּה: {ה} וַיְהִי הַשַּׁעַר לִסְגּוֹר בַּחֹשֶׁךְ וְהָאֲנָשִׁים יָצָאוּ לֹא יָדַעְתִּי אָנָה הָלְכוּ הָֽאֲנָשִׁים רִדְפוּ מַהֵר אַחֲרֵיהֶם כִּי תַשִּׂיגֽוּם: {ו} וְהִיא הֶעֱלָתַם הַגָּגָה וַֽתִּטְמְנֵם בְּפִשְׁתֵּי הָעֵץ הָעֲרֻכוֹת לָהּ עַל-הַגָּֽג: {ז} וְהָאֲנָשִׁים רָדְפוּ אַֽחֲרֵיהֶם דֶּרֶךְ הַיַּרְדֵּן עַל הַֽמַּעְבְּרוֹת וְהַשַּׁעַר סָגָרוּ אַחֲרֵי כַּאֲשֶׁר יָצְאוּ הָרֹדְפִים אַחֲרֵיהֶֽם: {ח} וְהֵמָּה טֶרֶם יִשְׁכָּבוּן וְהִיא עָלְתָה עֲלֵיהֶם עַל-הַגָּֽג: {ט} וַתֹּאמֶר אֶל-הָאֲנָשִׁים יָדַעְתִּי כִּֽי-נָתַן יְהוָה לָכֶם אֶת-הָאָרֶץ וְכִֽי-נָפְלָה אֵֽימַתְכֶם עָלֵינוּ וְכִי נָמֹגוּ כָּל-יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶֽם: {י} כִּי שָׁמַעְנוּ אֵת אֲשֶׁר-הוֹבִישׁ יְהוָה אֶת-מֵי יַם-סוּף מִפְּנֵיכֶם בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם לִשְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן לְסִיחֹן וּלְעוֹג אֲשֶׁר הֶחֱרַמְתֶּם אוֹתָֽם: {יא} וַנִּשְׁמַע וַיִּמַּס לְבָבֵנוּ וְלֹא-קָמָה עוֹד רוּחַ בְּאִישׁ מִפְּנֵיכֶם כִּי יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם הוּא אֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל-הָאָרֶץ מִתָּֽחַת: {יב} וְעַתָּה הִשָּֽׁבְעוּ-נָא לִי בַּֽיהוָה כִּי-עָשִׂיתִי עִמָּכֶם חָסֶד וַעֲשִׂיתֶם גַּם-אַתֶּם עִם-בֵּית אָבִי חֶסֶד וּנְתַתֶּם לִי אוֹת אֱמֶֽת: {יג} וְהַחֲיִתֶם אֶת-אָבִי וְאֶת-אִמִּי וְאֶת-אַחַי וְאֶת-(אחותי) אַחְיוֹתַי וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר לָהֶם וְהִצַּלְתֶּם אֶת-נַפְשֹׁתֵינוּ מִמָּֽוֶת: {יד} וַיֹּאמְרוּ לָהּ הָאֲנָשִׁים נַפְשֵׁנוּ תַחְתֵּיכֶם לָמוּת אִם לֹא תַגִּידוּ אֶת-דְּבָרֵנוּ זֶה וְהָיָה בְּתֵת-יְהוָה לָנוּ אֶת-הָאָרֶץ וְעָשִׂינוּ עִמָּךְ חֶסֶד וֶאֱמֶֽת: {טו} וַתּוֹרִדֵם בַּחֶבֶל בְּעַד הַֽחַלּוֹן כִּי בֵיתָהּ בְּקִיר הַֽחוֹמָה וּבַֽחוֹמָה הִיא יוֹשָֽׁבֶת: (ס) {טז} וַתֹּאמֶר לָהֶם הָהָרָה לֵּכוּ פֶּֽן-יִפְגְּעוּ בָכֶם הָרֹדְפִים וְנַחְבֵּתֶם שָׁמָּה שְׁלֹשֶׁת יָמִים עַד שׁוֹב הָרֹֽדְפִים וְאַחַר תֵּלְכוּ לְדַרְכְּכֶֽם: {יז} וַיֹּאמְרוּ אֵלֶיהָ הָאֲנָשִׁים נְקִיִּם אֲנַחְנוּ מִשְּׁבֻעָתֵךְ הַזֶּה אֲשֶׁר הִשְׁבַּעְתָּֽנוּ: {יח} הִנֵּה אֲנַחְנוּ בָאִים בָּאָרֶץ אֶת-תִּקְוַת חוּט הַשָּׁנִי הַזֶּה תִּקְשְׁרִי בַּֽחַלּוֹן אֲשֶׁר הוֹרַדְתֵּנוּ בוֹ וְאֶת-אָבִיךְ וְאֶת-אִמֵּךְ וְאֶת-אַחַיִךְ וְאֵת כָּל-בֵּית אָבִיךְ תַּאַסְפִי אֵלַיִךְ הַבָּֽיְתָה: {יט} וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר-יֵצֵא מִדַּלְתֵי בֵיתֵךְ | הַחוּצָה דָּמוֹ בְרֹאשׁוֹ וַאֲנַחְנוּ נְקִיִּם וְכֹל אֲשֶׁר יִֽהְיֶה אִתָּךְ בַּבַּיִת דָּמוֹ בְרֹאשֵׁנוּ אִם-יָד תִּֽהְיֶה-בּֽוֹ: {כ} וְאִם-תַּגִּידִי אֶת-דְּבָרֵנוּ זֶה וְהָיִינוּ נְקִיִּם מִשְּׁבֻעָתֵךְ אֲשֶׁר הִשְׁבַּעְתָּֽנוּ: {כא} וַתֹּאמֶר כְּדִבְרֵיכֶם כֶּן-הוּא וַֽתְּשַׁלְּחֵם וַיֵּלֵכוּ וַתִּקְשֹׁר אֶת-תִּקְוַת הַשָּׁנִי בַּחַלּֽוֹן: {כב} וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ הָהָרָה וַיֵּשְׁבוּ שָׁם שְׁלֹשֶׁת יָמִים עַד-שָׁבוּ הָרֹדְפִים וַיְבַקְשׁוּ הָרֹדְפִים בְּכָל-הַדֶּרֶךְ וְלֹא מָצָֽאוּ: (פ) {כג} וַיָּשֻׁבוּ שְׁנֵי הָֽאֲנָשִׁים וַיֵּרְדוּ מֵֽהָהָר וַיַּעַבְרוּ וַיָּבֹאוּ אֶל-יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וַיְסַפְּרוּ-לוֹ אֵת כָּל-הַמֹּצְאוֹת אוֹתָֽם: {כד} וַיֹּאמְרוּ אֶל-יְהוֹשֻׁעַ כִּֽי-נָתַן יְהוָה בְּיָדֵנוּ אֶת-כָּל-הָאָרֶץ וְגַם-נָמֹגוּ כָּל-יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפָּנֵֽינוּ: (ס)


יהושע פרק-ג

{א} וַיַּשְׁכֵּם יְהוֹשֻׁעַ בַּבֹּקֶר וַיִּסְעוּ מֵֽהַשִּׁטִּים וַיָּבֹאוּ עַד-הַיַּרְדֵּן הוּא וְכָל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיָּלִנוּ שָׁם טֶרֶם יַעֲבֹֽרוּ: {ב} וַיְהִי מִקְצֵה שְׁלֹשֶׁת יָמִים וַיַּעַבְרוּ הַשֹּׁטְרִים בְּקֶרֶב הַֽמַּחֲנֶֽה: {ג} וַיְצַוּוּ אֶת-הָעָם לֵאמֹר כִּרְאֽוֹתְכֶם אֵת אֲרוֹן בְּרִית-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהַכֹּֽהֲנִים הַלְוִיִּם נֹשְׂאִים אֹתוֹ וְאַתֶּם תִּסְעוּ מִמְּקוֹמְכֶם וַהֲלַכְתֶּם אַחֲרָֽיו: {ד} אַךְ | רָחוֹק יִהְיֶה בֵּֽינֵיכֶם (ובינו) וּבֵינָיו כְּאַלְפַּיִם אַמָּה בַּמִּדָּה אַֽל-תִּקְרְבוּ אֵלָיו לְמַעַן אֲשֶׁר-תֵּֽדְעוּ אֶת-הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר תֵּֽלְכוּ-בָהּ כִּי לֹא עֲבַרְתֶּם בַּדֶּרֶךְ מִתְּמוֹל שִׁלְשֽׁוֹם: (ס) {ה} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם הִתְקַדָּשׁוּ כִּי מָחָר יַעֲשֶׂה יְהוָה בְּקִרְבְּכֶם נִפְלָאֽוֹת: (פ) {ו} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הַכֹּהֲנִים לֵאמֹר שְׂאוּ אֶת-אֲרוֹן הַבְּרִית וְעִבְרוּ לִפְנֵי הָעָם וַיִּשְׂאוּ אֶת-אֲרוֹן הַבְּרִית וַיֵּלְכוּ לִפְנֵי הָעָֽם: (ס) {ז} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ הַיּוֹם הַזֶּה אָחֵל גַּדֶּלְךָ בְּעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יֵֽדְעוּן כִּי כַּאֲשֶׁר הָיִיתִי עִם-מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּֽךְ: {ח} וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרֽוֹן-הַבְּרִית לֵאמֹר כְּבֹאֲכֶם עַד-קְצֵה מֵי הַיַּרְדֵּן בַּיַּרְדֵּן תַּעֲמֹֽדוּ: (פ) {ט} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל גֹּשׁוּ הֵנָּה וְשִׁמְעוּ אֶת-דִּבְרֵי יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶֽם: {י} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ בְּזֹאת תֵּֽדְעוּן כִּי אֵל חַי בְּקִרְבְּכֶם וְהוֹרֵשׁ יוֹרִישׁ מִפְּנֵיכֶם אֶת-הַכְּנַעֲנִי וְאֶת-הַחִתִּי וְאֶת-הַחִוִּי וְאֶת-הַפְּרִזִּי וְאֶת-הַגִּרְגָּשִׁי וְהָאֱמֹרִי וְהַיְבוּסִֽי: {יא} הִנֵּה אֲרוֹן הַבְּרִית אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ עֹבֵר לִפְנֵיכֶם בַּיַּרְדֵּֽן: {יב} וְעַתָּה קְחוּ לָכֶם שְׁנֵי עָשָׂר אִישׁ מִשִּׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ-אֶחָד אִישׁ-אֶחָד לַשָּֽׁבֶט: {יג} וְהָיָה כְּנוֹחַ כַּפּוֹת רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרוֹן יְהוָה אֲדוֹן כָּל-הָאָרֶץ בְּמֵי הַיַּרְדֵּן מֵי הַיַּרְדֵּן יִכָּרֵתוּן הַמַּיִם הַיֹּרְדִים מִלְמָעְלָה וְיַעַמְדוּ נֵד אֶחָֽד: {יד} וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָעָם מֵאָהֳלֵיהֶם לַעֲבֹר אֶת-הַיַּרְדֵּן וְהַכֹּהֲנִים נֹֽשְׂאֵי הָאָרוֹן הַבְּרִית לִפְנֵי הָעָֽם: {טו} וּכְבוֹא נֹשְׂאֵי הָֽאָרוֹן עַד-הַיַּרְדֵּן וְרַגְלֵי הַכֹּֽהֲנִים נֹשְׂאֵי הָֽאָרוֹן נִטְבְּלוּ בִּקְצֵה הַמָּיִם וְהַיַּרְדֵּן מָלֵא עַל-כָּל-גְּדוֹתָיו כֹּל יְמֵי קָצִֽיר: {טז} וַיַּעַמְדוּ הַמַּיִם הַיֹּרְדִים מִלְמַעְלָה קָמוּ נֵד-אֶחָד הַרְחֵק מְאֹד (באדם) מֵֽאָדָם הָעִיר אֲשֶׁר מִצַּד צָֽרְתָן וְהַיֹּרְדִים עַל יָם הָעֲרָבָה יָם-הַמֶּלַח תַּמּוּ נִכְרָתוּ וְהָעָם עָבְרוּ נֶגֶד יְרִיחֽוֹ: {יז} וַיַּעַמְדוּ הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי הָאָרוֹן בְּרִית-יְהוָה בֶּחָֽרָבָה בְּתוֹךְ הַיַּרְדֵּן הָכֵן וְכָל-יִשְׂרָאֵל עֹֽבְרִים בֶּחָרָבָה עַד אֲשֶׁר-תַּמּוּ כָּל-הַגּוֹי לַעֲבֹר אֶת-הַיַּרְדֵּֽן:


יהושע פרק-ד

{א}  וַיְהִי כַּאֲשֶׁר תַּמּוּ כָל הַגּוֹי לַעֲבוֹר אֶת הַיַּרְדֵּן (פ) וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹֽר: {ב} קְחוּ לָכֶם מִן-הָעָם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ-אֶחָד אִישׁ-אֶחָד מִשָּֽׁבֶט: {ג} וְצַוּוּ אוֹתָם לֵאמֹר שְׂאֽוּ-לָכֶם מִזֶּה מִתּוֹךְ הַיַּרְדֵּן מִמַּצַּב רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים הָכִין שְׁתֵּים-עֶשְׂרֵה אֲבָנִים וְהַעֲבַרְתֶּם אוֹתָם עִמָּכֶם וְהִנַּחְתֶּם אוֹתָם בַּמָּלוֹן אֲשֶׁר-תָּלִינוּ בוֹ הַלָּֽיְלָה: (ס) {ד} וַיִּקְרָא יְהוֹשֻׁעַ אֶל-שְׁנֵים הֶֽעָשָׂר אִישׁ אֲשֶׁר הֵכִין מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ-אֶחָד אִישׁ-אֶחָד מִשָּֽׁבֶט: {ה} וַיֹּאמֶר לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ עִבְרוּ לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם אֶל-תּוֹךְ הַיַּרְדֵּן וְהָרִימוּ לָכֶם אִישׁ אֶבֶן אַחַת עַל-שִׁכְמוֹ לְמִסְפַּר שִׁבְטֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵֽל: {ו} לְמַעַן תִּֽהְיֶה זֹאת אוֹת בְּקִרְבְּכֶם כִּֽי-יִשְׁאָלוּן בְּנֵיכֶם מָחָר לֵאמֹר מָה הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה לָכֶֽם: {ז} וַאֲמַרְתֶּם לָהֶם אֲשֶׁר נִכְרְתוּ מֵימֵי הַיַּרְדֵּן מִפְּנֵי אֲרוֹן בְּרִית-יְהוָה בְּעָבְרוֹ בַּיַּרְדֵּן נִכְרְתוּ מֵי הַיַּרְדֵּן וְהָיוּ הָאֲבָנִים הָאֵלֶּה לְזִכָּרוֹן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַד-עוֹלָֽם: {ח} וַיַּעֲשׂוּ-כֵן בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ וַיִּשְׂאוּ שְׁתֵּֽי-עֶשְׂרֵה אֲבָנִים מִתּוֹךְ הַיַּרְדֵּן כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ לְמִסְפַּר שִׁבְטֵי בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲבִרוּם עִמָּם אֶל-הַמָּלוֹן וַיַּנִּחוּם שָֽׁם: {ט} וּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה אֲבָנִים הֵקִים יְהוֹשֻׁעַ בְּתוֹךְ הַיַּרְדֵּן תַּחַת מַצַּב רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרוֹן הַבְּרִית וַיִּהְיוּ שָׁם עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: {י} וְהַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי הָאָרוֹן עֹמְדִים בְּתוֹךְ הַיַּרְדֵּן עַד תֹּם כָּֽל-הַדָּבָר אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ לְדַבֵּר אֶל-הָעָם כְּכֹל אֲשֶׁר-צִוָּה מֹשֶׁה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וַיְמַהֲרוּ הָעָם וַֽיַּעֲבֹֽרוּ: {יא} וַיְהִי כַּֽאֲשֶׁר-תַּם כָּל-הָעָם לַֽעֲבוֹר וַיַּעֲבֹר אֲרוֹן-יְהוָה וְהַכֹּהֲנִים לִפְנֵי הָעָֽם: {יב} וַיַּעַבְרוּ בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה חֲמֻשִׁים לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֲלֵיהֶם מֹשֶֽׁה: {יג} כְּאַרְבָּעִים אֶלֶף חֲלוּצֵי הַצָּבָא עָבְרוּ לִפְנֵי יְהוָה לַמִּלְחָמָה אֶל עַֽרְבוֹת יְרִיחֽוֹ: (ס) {יד} בַּיּוֹם הַהוּא גִּדַּל יְהוָה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ בְּעֵינֵי כָּל-יִשְׂרָאֵל וַיִּֽרְאוּ אֹתוֹ כַּאֲשֶׁר יָרְאוּ אֶת-מֹשֶׁה כָּל-יְמֵי חַיָּֽיו: (פ) {טו} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹֽר: {טז} צַוֵּה אֶת-הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרוֹן הָעֵדוּת וְיַעֲלוּ מִן-הַיַּרְדֵּֽן: {יז} וַיְצַו יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הַכֹּהֲנִים לֵאמֹר עֲלוּ מִן-הַיַּרְדֵּֽן: {יח} וַיְהִי (בעלות) כַּעֲלוֹת הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרוֹן בְּרִית-יְהוָה מִתּוֹךְ הַיַּרְדֵּן נִתְּקוּ כַּפּוֹת רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים אֶל הֶחָרָבָה וַיָּשֻׁבוּ מֵֽי-הַיַּרְדֵּן לִמְקוֹמָם וַיֵּלְכוּ כִתְמוֹל-שִׁלְשׁוֹם עַל-כָּל-גְּדוֹתָֽיו: {יט} וְהָעָם עָלוּ מִן-הַיַּרְדֵּן בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַֽיַּחֲנוּ בַּגִּלְגָּל בִּקְצֵה מִזְרַח יְרִיחֽוֹ: (פ) {כ} וְאֵת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה הָֽאֲבָנִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר לָקְחוּ מִן-הַיַּרְדֵּן הֵקִים יְהוֹשֻׁעַ בַּגִּלְגָּֽל: {כא} וַיֹּאמֶר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אֲשֶׁר יִשְׁאָלוּן בְּנֵיכֶם מָחָר אֶת-אֲבוֹתָם לֵאמֹר מָה הָאֲבָנִים הָאֵֽלֶּה: {כב} וְהוֹדַעְתֶּם אֶת-בְּנֵיכֶם לֵאמֹר בַּיַּבָּשָׁה עָבַר יִשְׂרָאֵל אֶת-הַיַּרְדֵּן הַזֶּֽה: {כג} אֲשֶׁר-הוֹבִישׁ יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֶת-מֵי הַיַּרְדֵּן מִפְּנֵיכֶם עַֽד-עָבְרְכֶם כַּאֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לְיַם-סוּף אֲשֶׁר-הוֹבִישׁ מִפָּנֵינוּ עַד-עָבְרֵֽנוּ: {כד} לְמַעַן דַּעַת כָּל-עַמֵּי הָאָרֶץ אֶת-יַד יְהוָה כִּי חֲזָקָה הִיא לְמַעַן יְרָאתֶם אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם כָּל-הַיָּמִֽים: (ס)


יהושע פרק-ה

{א} וַיְהִי כִשְׁמֹעַ כָּל-מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן יָמָּה וְכָל-מַלְכֵי הַֽכְּנַעֲנִי אֲשֶׁר עַל-הַיָּם אֵת אֲשֶׁר-הוֹבִישׁ יְהוָה אֶת-מֵי הַיַּרְדֵּן מִפְּנֵי בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל עַד-(עברנו) עָבְרָם וַיִּמַּס לְבָבָם וְלֹא-הָיָה בָם עוֹד רוּחַ מִפְּנֵי בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵֽל: (ס) {ב} בָּעֵת הַהִיא אָמַר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ עֲשֵׂה לְךָ חַֽרְבוֹת צֻרִים וְשׁוּב מֹל אֶת-בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵל שֵׁנִֽית: {ג} וַיַּעַשׂ-לוֹ יְהוֹשֻׁעַ חַֽרְבוֹת צֻרִים וַיָּמָל אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל-גִּבְעַת הָעֲרָלֽוֹת: {ד} וְזֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר-מָל יְהוֹשֻׁעַ כָּל-הָעָם הַיֹּצֵא מִמִּצְרַיִם הַזְּכָרִים כֹּל | אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה מֵתוּ בַמִּדְבָּר בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתָם מִמִּצְרָֽיִם: {ה} כִּֽי-מֻלִים הָיוּ כָּל-הָעָם הַיֹּֽצְאִים וְכָל-הָעָם הַיִּלֹּדִים בַּמִּדְבָּר בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתָם מִמִּצְרַיִם לֹא-מָֽלוּ: {ו} כִּי | אַרְבָּעִים שָׁנָה הָלְכוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר עַד-תֹּם כָּל-הַגּוֹי אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הַיֹּצְאִים מִמִּצְרַיִם אֲשֶׁר לֹֽא-שָׁמְעוּ בְּקוֹל יְהוָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לָהֶם לְבִלְתִּי הַרְאוֹתָם אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַֽאֲבוֹתָם לָתֶת לָנוּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָֽשׁ: {ז} וְאֶת-בְּנֵיהֶם הֵקִים תַּחְתָּם אֹתָם מָל יְהוֹשֻׁעַ כִּי-עֲרֵלִים הָיוּ כִּי לֹא-מָלוּ אוֹתָם בַּדָּֽרֶךְ: (ס) {ח} וַיְהִי כַּאֲשֶׁר-תַּמּוּ כָל-הַגּוֹי לְהִמּוֹל וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם בַּֽמַּחֲנֶה עַד חֲיוֹתָֽם: (פ) {ט} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ הַיּוֹם גַּלּוֹתִי אֶת-חֶרְפַּת מִצְרַיִם מֵעֲלֵיכֶם וַיִּקְרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא גִּלְגָּל עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: {י} וַיַּחֲנוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל בַּגִּלְגָּל וַיַּעֲשׂוּ אֶת-הַפֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב בְּעַֽרְבוֹת יְרִיחֽוֹ: {יא} וַיֹּאכְלוּ מֵעֲבוּר הָאָרֶץ מִמָּֽחֳרַת הַפֶּסַח מַצּוֹת וְקָלוּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּֽה: {יב} וַיִּשְׁבֹּת הַמָּן מִֽמָּחֳרָת בְּאָכְלָם מֵעֲבוּר הָאָרֶץ וְלֹא-הָיָה עוֹד לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מָן וַיֹּאכְלוּ מִתְּבוּאַת אֶרֶץ כְּנַעַן בַּשָּׁנָה הַהִֽיא: (ס) {יג} וַיְהִי בִּֽהְיוֹת יְהוֹשֻׁעַ בִּירִיחוֹ וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא וְהִנֵּה-אִישׁ עֹמֵד לְנֶגְדּוֹ וְחַרְבּוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ וַיֵּלֶךְ יְהוֹשֻׁעַ אֵלָיו וַיֹּאמֶר לוֹ הֲלָנוּ אַתָּה אִם-לְצָרֵֽינוּ: {יד} וַיֹּאמֶר | לֹא כִּי אֲנִי שַׂר-צְבָֽא-יְהוָה עַתָּה בָאתִי וַיִּפֹּל יְהוֹשֻׁעַ אֶל-פָּנָיו אַרְצָה וַיִּשְׁתָּחוּ וַיֹּאמֶר לוֹ מָה אֲדֹנִי מְדַבֵּר אֶל-עַבְדּֽוֹ: {טו} וַיֹּאמֶר שַׂר-צְבָא יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ שַׁל-נַֽעַלְךָ מֵעַל רַגְלֶךָ כִּי הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַתָּה עֹמֵד עָלָיו קֹדֶשׁ הוּא וַיַּעַשׂ יְהוֹשֻׁעַ כֵּֽן:


יהושע פרק-ו

{א} וִֽירִיחוֹ סֹגֶרֶת וּמְסֻגֶּרֶת מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵין יוֹצֵא וְאֵין בָּֽא: (ס) {ב} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ רְאֵה נָתַתִּי בְיָֽדְךָ אֶת-יְרִיחוֹ וְאֶת-מַלְכָּהּ גִּבּוֹרֵי הֶחָֽיִל: {ג} וְסַבֹּתֶם אֶת-הָעִיר כֹּל אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הַקֵּיף אֶת-הָעִיר פַּעַם אֶחָת כֹּה תַעֲשֶׂה שֵׁשֶׁת יָמִֽים: {ד} וְשִׁבְעָה כֹהֲנִים יִשְׂאוּ שִׁבְעָה שׁוֹפְרוֹת הַיּֽוֹבְלִים לִפְנֵי הָאָרוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תָּסֹבּוּ אֶת-הָעִיר שֶׁבַע פְּעָמִים וְהַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת: {ה} וְהָיָה בִּמְשֹׁךְ | בְּקֶרֶן הַיּוֹבֵל (בשמעכם) כְּשָׁמְעֲכֶם אֶת-קוֹל הַשּׁוֹפָר יָרִיעוּ כָל-הָעָם תְּרוּעָה גְדוֹלָה וְנָפְלָה חוֹמַת הָעִיר תַּחְתֶּיהָ וְעָלוּ הָעָם אִישׁ נֶגְדּֽוֹ: {ו} וַיִּקְרָא יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן אֶל-הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם שְׂאוּ אֶת-אֲרוֹן הַבְּרִית וְשִׁבְעָה כֹֽהֲנִים יִשְׂאוּ שִׁבְעָה שֽׁוֹפְרוֹת יוֹבְלִים לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָֽה: {ז} (ויאמרו) וַיֹּאמֶר אֶל-הָעָם עִבְרוּ וְסֹבּוּ אֶת-הָעִיר וְהֶחָלוּץ יַעֲבֹר לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָֽה: {ח} וַיְהִי כֶּאֱמֹר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם וְשִׁבְעָה הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאִים שִׁבְעָה שׁוֹפְרוֹת הַיּֽוֹבְלִים לִפְנֵי יְהוָה עָבְרוּ וְתָקְעוּ בַּשּֽׁוֹפָרוֹת וַֽאֲרוֹן בְּרִית יְהוָה הֹלֵךְ אַחֲרֵיהֶֽם: {ט} וְהֶחָלוּץ הֹלֵךְ לִפְנֵי הַכֹּהֲנִים (תקעו) תֹּקְעֵי הַשּֽׁוֹפָרוֹת וְהַֽמְאַסֵּף הֹלֵךְ אַחֲרֵי הָאָרוֹן הָלוֹךְ וְתָקוֹעַ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת: {י} וְאֶת-הָעָם צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר לֹא תָרִיעוּ וְלֹֽא-תַשְׁמִיעוּ אֶת-קוֹלְכֶם וְלֹא-יֵצֵא מִפִּיכֶם דָּבָר עַד יוֹם אָמְרִי אֲלֵיכֶם הָרִיעוּ וַהֲרִיעֹתֶֽם: {יא} וַיַּסֵּב אֲרוֹן-יְהוָה אֶת-הָעִיר הַקֵּף פַּעַם אֶחָת וַיָּבֹאוּ הַֽמַּחֲנֶה וַיָּלִינוּ בַּֽמַּחֲנֶֽה: (פ) (פ) {יב} וַיַּשְׁכֵּם יְהוֹשֻׁעַ בַּבֹּקֶר וַיִּשְׂאוּ הַכֹּהֲנִים אֶת-אֲרוֹן יְהוָֽה: {יג} וְשִׁבְעָה הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאִים שִׁבְעָה שׁוֹפְרוֹת הַיֹּבְלִים לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה הֹלְכִים הָלוֹךְ וְתָקְעוּ בַּשּׁוֹפָרוֹת וְהֶחָלוּץ הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם וְהַֽמְאַסֵּף הֹלֵךְ אַֽחֲרֵי אֲרוֹן יְהוָה (הולך) הָלוֹךְ וְתָקוֹעַ בַּשּׁוֹפָרֽוֹת: {יד} וַיָּסֹבּוּ אֶת-הָעִיר בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי פַּעַם אַחַת וַיָּשֻׁבוּ הַֽמַּחֲנֶה כֹּה עָשׂוּ שֵׁשֶׁת יָמִֽים: {טו} וַיְהִי | בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיַּשְׁכִּמוּ כַּעֲלוֹת הַשַּׁחַר וַיָּסֹבּוּ אֶת-הָעִיר כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה שֶׁבַע פְּעָמִים רַק בַּיּוֹם הַהוּא סָבְבוּ אֶת-הָעִיר שֶׁבַע פְּעָמִֽים: {טז} וַיְהִי בַּפַּעַם הַשְּׁבִיעִית תָּקְעוּ הַכֹּהֲנִים בַּשּׁוֹפָרוֹת וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם הָרִיעוּ כִּֽי-נָתַן יְהוָה לָכֶם אֶת-הָעִֽיר: {יז} וְהָיְתָה הָעִיר חֵרֶם הִיא וְכָל-אֲשֶׁר-בָּהּ לַֽיהוָה רַק רָחָב הַזּוֹנָה תִּֽחְיֶה הִיא וְכָל-אֲשֶׁר אִתָּהּ בַּבַּיִת כִּי הֶחְבְּאַתָה אֶת-הַמַּלְאָכִים אֲשֶׁר שָׁלָֽחְנוּ: {יח} וְרַק-אַתֶּם שִׁמְרוּ מִן-הַחֵרֶם פֶּֽן-תַּחֲרִימוּ וּלְקַחְתֶּם מִן-הַחֵרֶם וְשַׂמְתֶּם אֶת-מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל לְחֵרֶם וַעֲכַרְתֶּם אוֹתֽוֹ: {יט} וְכֹל | כֶּסֶף וְזָהָב וּכְלֵי נְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל קֹדֶשׁ הוּא לַֽיהוָה אוֹצַר יְהוָה יָבֽוֹא: {כ} וַיָּרַע הָעָם וַֽיִּתְקְעוּ בַּשֹּֽׁפָרוֹת וַיְהִי כִשְׁמֹעַ הָעָם אֶת-קוֹל הַשּׁוֹפָר וַיָּרִיעוּ הָעָם תְּרוּעָה גְדוֹלָה וַתִּפֹּל הַֽחוֹמָה תַּחְתֶּיהָ וַיַּעַל הָעָם הָעִירָה אִישׁ נֶגְדּוֹ וַֽיִּלְכְּדוּ אֶת-הָעִֽיר: {כא} וַֽיַּחֲרִימוּ אֶת-כָּל-אֲשֶׁר בָּעִיר מֵאִישׁ וְעַד-אִשָּׁה מִנַּעַר וְעַד-זָקֵן וְעַד שׁוֹר וָשֶׂה וַחֲמוֹר לְפִי-חָֽרֶב: {כב} וְלִשְׁנַיִם הָאֲנָשִׁים הַֽמְרַגְּלִים אֶת-הָאָרֶץ אָמַר יְהוֹשֻׁעַ בֹּאוּ בֵּית-הָאִשָּׁה הַזּוֹנָה וְהוֹצִיאוּ מִשָּׁם אֶת-הָֽאִשָּׁה וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתֶּם לָֽהּ: {כג} וַיָּבֹאוּ הַנְּעָרִים הַֽמְרַגְּלִים וַיֹּצִיאוּ אֶת-רָחָב וְאֶת-אָבִיהָ וְאֶת-אִמָּהּ וְאֶת-אַחֶיהָ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ וְאֵת כָּל-מִשְׁפְּחוֹתֶיהָ הוֹצִיאוּ וַיַּנִּיחוּם מִחוּץ לְמַחֲנֵה יִשְׂרָאֵֽל: {כד} וְהָעִיר שָׂרְפוּ בָאֵשׁ וְכָל-אֲשֶׁר-בָּהּ רַק | הַכֶּסֶף וְהַזָּהָב וּכְלֵי הַנְּחֹשֶׁת וְהַבַּרְזֶל נָתְנוּ אוֹצַר בֵּית-יְהוָֽה: {כה} וְֽאֶת-רָחָב הַזּוֹנָה וְאֶת-בֵּית אָבִיהָ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ הֶחֱיָה יְהוֹשֻׁעַ וַתֵּשֶׁב בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַזֶּה כִּי הֶחְבִּיאָה אֶת-הַמַּלְאָכִים אֲשֶׁר-שָׁלַח יְהוֹשֻׁעַ לְרַגֵּל אֶת-יְרִיחֽוֹ: (פ) {כו} וַיַּשְׁבַּע יְהוֹשֻׁעַ בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר אָרוּר הָאִישׁ לִפְנֵי יְהוָה אֲשֶׁר יָקוּם וּבָנָה אֶת-הָעִיר הַזֹּאת אֶת-יְרִיחוֹ בִּבְכֹרוֹ יְיַסְּדֶנָּה וּבִצְעִירוֹ יַצִּיב דְּלָתֶֽיהָ: {כז} וַיְהִי יְהוָה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וַיְהִי שָׁמְעוֹ בְּכָל-הָאָֽרֶץ:


יהושע פרק-ז

{א} וַיִּמְעֲלוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל מַעַל בַּחֵרֶם וַיִּקַּח עָכָן בֶּן-כַּרְמִי בֶן-זַבְדִּי בֶן-זֶרַח לְמַטֵּה יְהוּדָה מִן-הַחֵרֶם וַיִּֽחַר-אַף יְהוָה בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵֽל: {ב} וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ אֲנָשִׁים מִֽירִיחוֹ הָעַי אֲשֶׁר עִם-בֵּית אָוֶן מִקֶּדֶם לְבֵֽית-אֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר עֲלוּ וְרַגְּלוּ אֶת-הָאָרֶץ וַֽיַּעֲלוּ הָאֲנָשִׁים וַֽיְרַגְּלוּ אֶת-הָעָֽי: {ג} וַיָּשֻׁבוּ אֶל-יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו אַל-יַעַל כָּל-הָעָם כְּאַלְפַּיִם אִישׁ אוֹ כִּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ יַעֲלוּ וְיַכּוּ אֶת-הָעָי אַל-תְּיַגַּע-שָׁמָּה אֶת-כָּל-הָעָם כִּי מְעַט הֵֽמָּה: {ד} וַיַּעֲלוּ מִן-הָעָם שָׁמָּה כִּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ וַיָּנֻסוּ לִפְנֵי אַנְשֵׁי הָעָֽי: {ה} וַיַּכּוּ מֵהֶם אַנְשֵׁי הָעַי כִּשְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה אִישׁ וַֽיִּרְדְּפוּם לִפְנֵי הַשַּׁעַר עַד-הַשְּׁבָרִים וַיַּכּוּם בַּמּוֹרָד וַיִּמַּס לְבַב-הָעָם וַיְהִי לְמָֽיִם: {ו} וַיִּקְרַע יְהוֹשֻׁעַ שִׂמְלֹתָיו וַיִּפֹּל עַל-פָּנָיו אַרְצָה לִפְנֵי אֲרוֹן יְהוָה עַד-הָעֶרֶב הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עָפָר עַל-רֹאשָֽׁם: {ז} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֲהָהּ | אֲדֹנָי יְהוִה לָמָה הֵעֲבַרְתָּ הַעֲבִיר אֶת-הָעָם הַזֶּה אֶת-הַיַּרְדֵּן לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַאֲבִידֵנוּ וְלוּ הוֹאַלְנוּ וַנֵּשֶׁב בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּֽן: {ח} בִּי אֲדֹנָי מָה אֹמַר אַחֲרֵי אֲשֶׁר הָפַךְ יִשְׂרָאֵל עֹרֶף לִפְנֵי אֹיְבָֽיו: {ט} וְיִשְׁמְעוּ הַֽכְּנַעֲנִי וְכֹל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ וְנָסַבּוּ עָלֵינוּ וְהִכְרִיתוּ אֶת-שְׁמֵנוּ מִן-הָאָרֶץ וּמַֽה-תַּעֲשֵׂה לְשִׁמְךָ הַגָּדֽוֹל: (ס) {י} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ קֻם לָךְ לָמָּה זֶּה אַתָּה נֹפֵל עַל-פָּנֶֽיךָ: {יא} חָטָא יִשְׂרָאֵל וְגַם עָבְרוּ אֶת-בְּרִיתִי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתָם וְגַם לָֽקְחוּ מִן-הַחֵרֶם וְגַם גָּֽנְבוּ וְגַם כִּֽחֲשׁוּ וְגַם שָׂמוּ בִכְלֵיהֶֽם: {יב} וְלֹא יֻכְלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָקוּם לִפְנֵי אֹיְבֵיהֶם עֹרֶף יִפְנוּ לִפְנֵי אֹֽיְבֵיהֶם כִּי הָיוּ לְחֵרֶם לֹא אוֹסִיף לִֽהְיוֹת עִמָּכֶם אִם-לֹא תַשְׁמִידוּ הַחֵרֶם מִֽקִּרְבְּכֶֽם: (ס) {יג} קֻם קַדֵּשׁ אֶת-הָעָם וְאָמַרְתָּ הִתְקַדְּשׁוּ לְמָחָר כִּי כֹה אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל חֵרֶם בְּקִרְבְּךָ יִשְׂרָאֵל לֹא תוּכַל לָקוּם לִפְנֵי אֹיְבֶיךָ עַד-הֲסִירְכֶם הַחֵרֶם מִֽקִּרְבְּכֶֽם: {יד} וְנִקְרַבְתֶּם בַּבֹּקֶר לְשִׁבְטֵיכֶם וְהָיָה הַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר-יִלְכְּדֶנּוּ יְהוָה יִקְרַב לַמִּשְׁפָּחוֹת וְהַמִּשְׁפָּחָה אֲשֶֽׁר-יִלְכְּדֶנָּה יְהוָה תִּקְרַב לַבָּתִּים וְהַבַּיִת אֲשֶׁר יִלְכְּדֶנּוּ יְהוָה יִקְרַב לַגְּבָרִֽים: {טו} וְהָיָה הַנִּלְכָּד בַּחֵרֶם יִשָּׂרֵף בָּאֵשׁ אֹתוֹ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ כִּי עָבַר אֶת-בְּרִית יְהוָה וְכִֽי-עָשָׂה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵֽל: {טז} וַיַּשְׁכֵּם יְהוֹשֻׁעַ בַּבֹּקֶר וַיַּקְרֵב אֶת-יִשְׂרָאֵל לִשְׁבָטָיו וַיִּלָּכֵד שֵׁבֶט יְהוּדָֽה: {יז} וַיַּקְרֵב אֶת-מִשְׁפַּחַת יְהוּדָה וַיִּלְכֹּד אֵת מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי וַיַּקְרֵב אֶת-מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי לַגְּבָרִים וַיִּלָּכֵד זַבְדִּֽי: {יח} וַיַּקְרֵב אֶת-בֵּיתוֹ לַגְּבָרִים וַיִּלָּכֵד עָכָן בֶּן-כַּרְמִי בֶן-זַבְדִּי בֶּן-זֶרַח לְמַטֵּה יְהוּדָֽה: {יט} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-עָכָן בְּנִי שִֽׂים-נָא כָבוֹד לַֽיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְתֶן-לוֹ תוֹדָה וְהַגֶּד-נָא לִי מֶה עָשִׂיתָ אַל-תְּכַחֵד מִמֶּֽנִּי: {כ} וַיַּעַן עָכָן אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמַר אָמְנָה אָנֹכִי חָטָאתִי לַֽיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְכָזֹאת וְכָזֹאת עָשִֽׂיתִי: {כא} (ואראה) וָאֵרֶא בַשָּׁלָל אַדֶּרֶת שִׁנְעָר אַחַת טוֹבָה וּמָאתַיִם שְׁקָלִים כֶּסֶף וּלְשׁוֹן זָהָב אֶחָד חֲמִשִּׁים שְׁקָלִים מִשְׁקָלוֹ וָֽאֶחְמְדֵם וָֽאֶקָּחֵם וְהִנָּם טְמוּנִים בָּאָרֶץ בְּתוֹךְ הָאָֽהֳלִי וְהַכֶּסֶף תַּחְתֶּֽיהָ: {כב} וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ מַלְאָכִים וַיָּרֻצוּ הָאֹהֱלָה וְהִנֵּה טְמוּנָה בְּאָהֳלוֹ וְהַכֶּסֶף תַּחְתֶּֽיהָ: {כג} וַיִּקָּחוּם מִתּוֹךְ הָאֹהֶל וַיְבִאוּם אֶל-יְהוֹשֻׁעַ וְאֶל כָּל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּצִּקֻם לִפְנֵי יְהוָֽה: {כד} וַיִּקַּח יְהוֹשֻׁעַ אֶת-עָכָן בֶּן-זֶרַח וְאֶת-הַכֶּסֶף וְאֶת-הָאַדֶּרֶת וְֽאֶת-לְשׁוֹן הַזָּהָב וְֽאֶת-בָּנָיו וְֽאֶת-בְּנֹתָיו וְאֶת-שׁוֹרוֹ וְאֶת-חֲמֹרוֹ וְאֶת-צֹאנוֹ וְאֶֽת-אָהֳלוֹ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ וַיַּעֲלוּ אֹתָם עֵמֶק עָכֽוֹר: {כה} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ מֶה עֲכַרְתָּנוּ יַעְכֳּרְךָ יְהוָה בַּיּוֹם הַזֶּה וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ כָל-יִשְׂרָאֵל אֶבֶן וַיִּשְׂרְפוּ אֹתָם בָּאֵשׁ וַיִּסְקְלוּ אֹתָם בָּאֲבָנִֽים: {כו} וַיָּקִימוּ עָלָיו גַּל-אֲבָנִים גָּדוֹל עַד הַיּוֹם הַזֶּה וַיָּשָׁב יְהוָה מֵחֲרוֹן אַפּוֹ עַל-כֵּן קָרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא עֵמֶק עָכוֹר עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: (פ)


יהושע פרק-ח

{א} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אַל-תִּירָא וְאַל-תֵּחָת קַח עִמְּךָ אֵת כָּל-עַם הַמִּלְחָמָה וְקוּם עֲלֵה הָעָי רְאֵה | נָתַתִּי בְיָדְךָ אֶת-מֶלֶךְ הָעַי וְאֶת-עַמּוֹ וְאֶת-עִירוֹ וְאֶת-אַרְצֽוֹ: {ב} וְעָשִׂיתָ לָעַי וּלְמַלְכָּהּ כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ לִֽירִיחוֹ וּלְמַלְכָּהּ רַק-שְׁלָלָהּ וּבְהֶמְתָּהּ תָּבֹזּוּ לָכֶם שִׂים-לְךָ אֹרֵב לָעִיר מֵאַחֲרֶֽיהָ: {ג} וַיָּקָם יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-עַם הַמִּלְחָמָה לַעֲלוֹת הָעָי וַיִּבְחַר יְהוֹשֻׁעַ שְׁלֹשִׁים אֶלֶף אִישׁ גִּבּוֹרֵי הַחַיִל וַיִּשְׁלָחֵם לָֽיְלָה: {ד} וַיְצַו אֹתָם לֵאמֹר רְאוּ אַתֶּם אֹרְבִים לָעִיר מֵאַחֲרֵי הָעִיר אַל-תַּרְחִיקוּ מִן-הָעִיר מְאֹד וִהְיִיתֶם כֻּלְּכֶם נְכֹנִֽים: {ה} וַאֲנִי וְכָל-הָעָם אֲשֶׁר אִתִּי נִקְרַב אֶל-הָעִיר וְהָיָה כִּֽי-יֵצְאוּ לִקְרָאתֵנוּ כַּאֲשֶׁר בָּרִֽאשֹׁנָה וְנַסְנוּ לִפְנֵיהֶֽם: {ו} וְיָצְאוּ אַחֲרֵינוּ עַד הַתִּיקֵנוּ אוֹתָם מִן-הָעִיר כִּי יֹֽאמְרוּ נָסִים לְפָנֵינוּ כַּאֲשֶׁר בָּרִֽאשֹׁנָה וְנַסְנוּ לִפְנֵיהֶֽם: {ז} וְאַתֶּם תָּקֻמוּ מֵהָאוֹרֵב וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת-הָעִיר וּנְתָנָהּ יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם בְּיֶדְכֶֽם: {ח} וְהָיָה כְּתָפְשְׂכֶם אֶת-הָעִיר תַּצִּיתוּ אֶת-הָעִיר בָּאֵשׁ כִּדְבַר יְהוָה תַּעֲשׂוּ רְאוּ צִוִּיתִי אֶתְכֶֽם: {ט} וַיִּשְׁלָחֵם יְהוֹשֻׁעַ וַיֵּֽלְכוּ אֶל-הַמַּאְרָב וַיֵּשְׁבוּ בֵּין בֵּֽית-אֵל וּבֵין הָעַי מִיָּם לָעָי וַיָּלֶן יְהוֹשֻׁעַ בַּלַּיְלָה הַהוּא בְּתוֹךְ הָעָֽם: {י} וַיַּשְׁכֵּם יְהוֹשֻׁעַ בַּבֹּקֶר וַיִּפְקֹד אֶת-הָעָם וַיַּעַל הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי הָעָם הָעָֽי: {יא} וְכָל-הָעָם הַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר אִתּוֹ עָלוּ וַֽיִּגְּשׁוּ וַיָּבֹאוּ נֶגֶד הָעִיר וַֽיַּחֲנוּ מִצְּפוֹן לָעַי וְהַגַּי (בינו) בֵּינָיו וּבֵין-הָעָֽי: {יב} וַיִּקַּח כַּחֲמֵשֶׁת אֲלָפִים אִישׁ וַיָּשֶׂם אוֹתָם אֹרֵב בֵּין בֵּֽית-אֵל וּבֵין הָעַי מִיָּם לָעִֽיר: {יג} וַיָּשִׂימוּ הָעָם אֶת-כָּל-הַֽמַּחֲנֶה אֲשֶׁר מִצְּפוֹן לָעִיר וְאֶת-עֲקֵבוֹ מִיָּם לָעִיר וַיֵּלֶךְ יְהוֹשֻׁעַ בַּלַּיְלָה הַהוּא בְּתוֹךְ הָעֵֽמֶק: {יד} וַיְהִי כִּרְאוֹת מֶֽלֶךְ-הָעַי וַֽיְמַהֲרוּ וַיַּשְׁכִּימוּ וַיֵּצְאוּ אַנְשֵֽׁי-הָעִיר לִקְרַֽאת-יִשְׂרָאֵל לַֽמִּלְחָמָה הוּא וְכָל-עַמּוֹ לַמּוֹעֵד לִפְנֵי הָֽעֲרָבָה וְהוּא לֹא יָדַע כִּֽי-אֹרֵב לוֹ מֵאַחֲרֵי הָעִֽיר: (פ) {טו} וַיִּנָּֽגְעוּ יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל לִפְנֵיהֶם וַיָּנֻסוּ דֶּרֶךְ הַמִּדְבָּֽר: {טז} וַיִּזָּעֲקוּ כָּל-הָעָם אֲשֶׁר (בעיר) בָּעַי לִרְדֹּף אַחֲרֵיהֶם וַֽיִּרְדְּפוּ אַחֲרֵי יְהוֹשֻׁעַ וַיִּנָּתְקוּ מִן-הָעִֽיר: {יז} וְלֹֽא-נִשְׁאַר אִישׁ בָּעַי וּבֵית אֵל אֲשֶׁר לֹֽא-יָצְאוּ אַחֲרֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעַזְבוּ אֶת-הָעִיר פְּתוּחָה וַֽיִּרְדְּפוּ אַחֲרֵי יִשְׂרָאֵֽל: (פ) {יח} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ נְטֵה בַּכִּידוֹן אֲשֶׁר-בְּיָֽדְךָ אֶל-הָעַי כִּי בְיָדְךָ אֶתְּנֶנָּה וַיֵּט יְהוֹשֻׁעַ בַּכִּידוֹן אֲשֶׁר-בְּיָדוֹ אֶל-הָעִֽיר: {יט} וְהָאוֹרֵב קָם מְהֵרָה מִמְּקוֹמוֹ וַיָּרוּצוּ כִּנְטוֹת יָדוֹ וַיָּבֹאוּ הָעִיר וַֽיִּלְכְּדוּהָ וַֽיְמַהֲרוּ וַיַּצִּיתוּ אֶת-הָעִיר בָּאֵֽשׁ: {כ} וַיִּפְנוּ אַנְשֵׁי הָעַי אַחֲרֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּה עָלָה עֲשַׁן הָעִיר הַשָּׁמַיְמָה וְלֹא-הָיָה בָהֶם יָדַיִם לָנוּס הֵנָּה וָהֵנָּה וְהָעָם הַנָּס הַמִּדְבָּר נֶהְפַּךְ אֶל-הָרוֹדֵֽף: {כא} וִיהוֹשֻׁעַ וְכָֽל-יִשְׂרָאֵל רָאוּ כִּֽי-לָכַד הָֽאֹרֵב אֶת-הָעִיר וְכִי עָלָה עֲשַׁן הָעִיר וַיָּשֻׁבוּ וַיַּכּוּ אֶת-אַנְשֵׁי הָעָֽי: {כב} וְאֵלֶּה יָצְאוּ מִן-הָעִיר לִקְרָאתָם וַיִּֽהְיוּ לְיִשְׂרָאֵל בַּתָּוֶךְ אֵלֶּה מִזֶּה וְאֵלֶּה מִזֶּה וַיַּכּוּ אוֹתָם עַד-בִּלְתִּי הִשְׁאִֽיר-לוֹ שָׂרִיד וּפָלִֽיט: {כג} וְאֶת-מֶלֶךְ הָעַי תָּפְשׂוּ חָי וַיַּקְרִבוּ אֹתוֹ אֶל-יְהוֹשֻֽׁעַ: {כד} וַיְהִי כְּכַלּוֹת יִשְׂרָאֵל לַהֲרֹג אֶת-כָּל-יֹשְׁבֵי הָעַי בַּשָּׂדֶה בַּמִּדְבָּר אֲשֶׁר רְדָפוּם בּוֹ וַֽיִּפְּלוּ כֻלָּם לְפִי-חֶרֶב עַד-תֻּמָּם וַיָּשֻׁבוּ כָל-יִשְׂרָאֵל הָעַי וַיַּכּוּ אֹתָהּ לְפִי-חָֽרֶב: {כה} וַיְהִי כָל-הַנֹּפְלִים בַּיּוֹם הַהוּא מֵאִישׁ וְעַד-אִשָּׁה שְׁנֵים עָשָׂר אָלֶף כֹּל אַנְשֵׁי הָעָֽי: {כו} וִיהוֹשֻׁעַ לֹֽא-הֵשִׁיב יָדוֹ אֲשֶׁר נָטָה בַּכִּידוֹן עַד אֲשֶׁר הֶחֱרִים אֵת כָּל-יֹשְׁבֵי הָעָֽי: {כז} רַק הַבְּהֵמָה וּשְׁלַל הָעִיר הַהִיא בָּזְזוּ לָהֶם יִשְׂרָאֵל כִּדְבַר יְהוָה אֲשֶׁר צִוָּה אֶת-יְהוֹשֻֽׁעַ: {כח} וַיִּשְׂרֹף יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הָעָי וַיְשִׂימֶהָ תֵּל-עוֹלָם שְׁמָמָה עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: {כט} וְאֶת-מֶלֶךְ הָעַי תָּלָה עַל-הָעֵץ עַד-עֵת הָעָרֶב וּכְבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּרִידוּ אֶת-נִבְלָתוֹ מִן-הָעֵץ וַיַּשְׁלִיכוּ אוֹתָהּ אֶל-פֶּתַח שַׁעַר הָעִיר וַיָּקִימוּ עָלָיו גַּל-אֲבָנִים גָּדוֹל עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: (פ) {ל} אָז יִבְנֶה יְהוֹשֻׁעַ מִזְבֵּחַ לַֽיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר עֵיבָֽל: {לא} כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּכָּתוּב בְּסֵפֶר תּוֹרַת מֹשֶׁה מִזְבַּח אֲבָנִים שְׁלֵמוֹת אֲשֶׁר לֹֽא-הֵנִיף עֲלֵיהֶן בַּרְזֶל וַיַּעֲלוּ עָלָיו עֹלוֹת לַֽיהוָה וַֽיִּזְבְּחוּ שְׁלָמִֽים: {לב} וַיִּכְתָּב-שָׁם עַל-הָאֲבָנִים אֵת מִשְׁנֵה תּוֹרַת מֹשֶׁה אֲשֶׁר כָּתַב לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵֽל: {לג} וְכָל-יִשְׂרָאֵל וּזְקֵנָיו וְשֹׁטְרִים | וְשֹׁפְטָיו עֹמְדִים מִזֶּה | וּמִזֶּה | לָאָרוֹן נֶגֶד הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם נֹשְׂאֵי | אֲרוֹן בְּרִית-יְהוָה כַּגֵּר כָּֽאֶזְרָח חֶצְיוֹ אֶל-מוּל הַר-גְּרִזִים וְהַֽחֶצְיוֹ אֶל-מוּל הַר-עֵיבָל כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה לְבָרֵךְ אֶת-הָעָם יִשְׂרָאֵל בָּרִאשֹׁנָֽה: {לד} וְאַֽחֲרֵי-כֵן קָרָא אֶת-כָּל-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה כְּכָל-הַכָּתוּב בְּסֵפֶר הַתּוֹרָֽה: {לה} לֹֽא-הָיָה דָבָר מִכֹּל אֲשֶׁר-צִוָּה מֹשֶׁה אֲשֶׁר לֹֽא-קָרָא יְהוֹשֻׁעַ נֶגֶד כָּל-קְהַל יִשְׂרָאֵל וְהַנָּשִׁים וְהַטַּף וְהַגֵּר הַהֹלֵךְ בְּקִרְבָּֽם:


יהושע פרק-ט

{א} וַיְהִי כִשְׁמֹעַ כָּֽל-הַמְּלָכִים אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בָּהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבְכֹל חוֹף הַיָּם הַגָּדוֹל אֶל-מוּל הַלְּבָנוֹן הַֽחִתִּי וְהָאֱמֹרִי הַֽכְּנַעֲנִי הַפְּרִזִּי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִֽי: {ב} וַיִּֽתְקַבְּצוּ יַחְדָּו לְהִלָּחֵם עִם-יְהוֹשֻׁעַ וְעִם-יִשְׂרָאֵל פֶּה אֶחָֽד: (פ) {ג} וְיֹשְׁבֵי גִבְעוֹן שָׁמְעוּ אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ לִֽירִיחוֹ וְלָעָֽי: {ד} וַיַּעֲשׂוּ גַם-הֵמָּה בְּעָרְמָה וַיֵּלְכוּ וַיִּצְטַיָּרוּ וַיִּקְחוּ שַׂקִּים בָּלִים לַחֲמוֹרֵיהֶם וְנֹאדוֹת יַיִן בָּלִים וּמְבֻקָּעִים וּמְצֹרָרִֽים: {ה} וּנְעָלוֹת בָּלוֹת וּמְטֻלָּאוֹת בְּרַגְלֵיהֶם וּשְׂלָמוֹת בָּלוֹת עֲלֵיהֶם וְכֹל לֶחֶם צֵידָם יָבֵשׁ הָיָה נִקֻּדִֽים: {ו} וַיֵּלְכוּ אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הַֽמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּל וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו וְאֶל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה בָּאנוּ וְעַתָּה כִּרְתוּ-לָנוּ בְרִֽית: {ז} (ויאמרו) וַיֹּאמֶר אִֽישׁ-יִשְׂרָאֵל אֶל-הַחִוִּי אוּלַי בְּקִרְבִּי אַתָּה יוֹשֵׁב וְאֵיךְ (אכרות)-אֶֽכְרָת-לְךָ בְרִֽית: {ח} וַיֹּאמְרוּ אֶל-יְהוֹשֻׁעַ עֲבָדֶיךָ אֲנָחְנוּ וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם יְהוֹשֻׁעַ מִי אַתֶּם וּמֵאַיִן תָּבֹֽאוּ: {ט} וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו מֵאֶרֶץ רְחוֹקָה מְאֹד בָּאוּ עֲבָדֶיךָ לְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כִּֽי-שָׁמַעְנוּ שָׁמְעוֹ וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה בְּמִצְרָֽיִם: (ס) {י} וְאֵת | כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה לִשְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן לְסִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן וּלְעוֹג מֶֽלֶךְ-הַבָּשָׁן אֲשֶׁר בְּעַשְׁתָּרֽוֹת: {יא} וַיֹּאמְרוּ אֵלֵינוּ זְֽקֵינֵינוּ וְכָל-יֹשְׁבֵי אַרְצֵנוּ לֵאמֹר קְחוּ בְיֶדְכֶם צֵידָה לַדֶּרֶךְ וּלְכוּ לִקְרָאתָם וַאֲמַרְתֶּם אֲלֵיהֶם עַבְדֵיכֶם אֲנַחְנוּ וְעַתָּה כִּרְתוּ-לָנוּ בְרִֽית: {יב} זֶה | לַחְמֵנוּ חָם הִצְטַיַּדְנוּ אֹתוֹ מִבָּתֵּינוּ בְּיוֹם צֵאתֵנוּ לָלֶכֶת אֲלֵיכֶם וְעַתָּה הִנֵּה יָבֵשׁ וְהָיָה נִקֻּדִֽים: {יג} וְאֵלֶּה נֹאדוֹת הַיַּיִן אֲשֶׁר מִלֵּאנוּ חֲדָשִׁים וְהִנֵּה הִתְבַּקָּעוּ וְאֵלֶּה שַׂלְמוֹתֵינוּ וּנְעָלֵינוּ בָּלוּ מֵרֹב הַדֶּרֶךְ מְאֹֽד: {יד} וַיִּקְחוּ הָֽאֲנָשִׁים מִצֵּידָם וְאֶת-פִּי יְהוָה לֹא שָׁאָֽלוּ: {טו} וַיַּעַשׂ לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ שָׁלוֹם וַיִּכְרֹת לָהֶם בְּרִית לְחַיּוֹתָם וַיִּשָּׁבְעוּ לָהֶם נְשִׂיאֵי הָעֵדָֽה: {טז} וַיְהִי מִקְצֵה שְׁלֹשֶׁת יָמִים אַחֲרֵי אֲשֶׁר-כָּרְתוּ לָהֶם בְּרִית וַֽיִּשְׁמְעוּ כִּי-קְרֹבִים הֵם אֵלָיו וּבְקִרְבּוֹ הֵם יֹשְׁבִֽים: {יז} וַיִּסְעוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל וַיָּבֹאוּ אֶל-עָרֵיהֶם בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וְעָרֵיהֶם גִּבְעוֹן וְהַכְּפִירָה וּבְאֵרוֹת וְקִרְיַת יְעָרִֽים: (ס) {יח} וְלֹא הִכּוּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּֽי-נִשְׁבְּעוּ לָהֶם נְשִׂיאֵי הָֽעֵדָה בַּֽיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּלֹּנוּ כָל-הָעֵדָה עַל-הַנְּשִׂיאִֽים: {יט} וַיֹּאמְרוּ כָל-הַנְּשִׂיאִים אֶל-כָּל-הָעֵדָה אֲנַחְנוּ נִשְׁבַּעְנוּ לָהֶם בַּֽיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וְעַתָּה לֹא נוּכַל לִנְגֹּעַ בָּהֶֽם: {כ} זֹאת נַעֲשֶׂה לָהֶם וְהַחֲיֵה אוֹתָם וְלֹֽא-יִֽהְיֶה עָלֵינוּ קֶצֶף עַל-הַשְּׁבוּעָה אֲשֶׁר-נִשְׁבַּעְנוּ לָהֶֽם: {כא} וַיֹּאמְרוּ אֲלֵיהֶם הַנְּשִׂיאִים יִֽחְיוּ וַיִּֽהְיוּ חֹטְבֵי עֵצִים וְשֹֽׁאֲבֵי-מַיִם לְכָל-הָעֵדָה כַּאֲשֶׁר דִּבְּרוּ לָהֶם הַנְּשִׂיאִֽים: {כב} וַיִּקְרָא לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ וַיְדַבֵּר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר לָמָּה רִמִּיתֶם אֹתָנוּ לֵאמֹר רְחוֹקִים אֲנַחְנוּ מִכֶּם מְאֹד וְאַתֶּם בְּקִרְבֵּנוּ יֹשְׁבִֽים: {כג} וְעַתָּה אֲרוּרִים אַתֶּם וְלֹֽא-יִכָּרֵת מִכֶּם עֶבֶד וְחֹטְבֵי עֵצִים וְשֹֽׁאֲבֵי-מַיִם לְבֵית אֱלֹהָֽי: {כד} וַיַּעֲנוּ אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּאמְרוּ כִּי הֻגֵּד הֻגַּד לַעֲבָדֶיךָ אֵת אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֶת-מֹשֶׁה עַבְדּוֹ לָתֵת לָכֶם אֶת-כָּל-הָאָרֶץ וּלְהַשְׁמִיד אֶת-כָּל-יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וַנִּירָא מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵינוּ מִפְּנֵיכֶם וַֽנַּעֲשֵׂה אֶת-הַדָּבָר הַזֶּֽה: {כה} וְעַתָּה הִנְנוּ בְיָדֶךָ כַּטּוֹב וְכַיָּשָׁר בְּעֵינֶיךָ לַעֲשׂוֹת לָנוּ עֲשֵֽׂה: {כו} וַיַּעַשׂ לָהֶם כֵּן וַיַּצֵּל אוֹתָם מִיַּד בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵל וְלֹא הֲרָגֽוּם: {כז} וַיִּתְּנֵם יְהוֹשֻׁעַ בַּיּוֹם הַהוּא חֹטְבֵי עֵצִים וְשֹׁאֲבֵי מַיִם לָֽעֵדָה וּלְמִזְבַּח יְהוָה עַד-הַיּוֹם הַזֶּה אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחָֽר: (פ)


יהושע פרק-י

{א} וַיְהִי כִשְׁמֹעַ אֲדֹֽנִי-צֶדֶק מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם כִּֽי-לָכַד יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הָעַי וַיַּחֲרִימָהּ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לִֽירִיחוֹ וּלְמַלְכָּהּ כֵּן-עָשָׂה לָעַי וּלְמַלְכָּהּ וְכִי הִשְׁלִימוּ יֹשְׁבֵי גִבְעוֹן אֶת-יִשְׂרָאֵל וַיִּֽהְיוּ בְּקִרְבָּֽם: {ב} וַיִּֽירְאוּ מְאֹד כִּי עִיר גְּדוֹלָה גִּבְעוֹן כְּאַחַת עָרֵי הַמַּמְלָכָה וְכִי הִיא גְדוֹלָה מִן-הָעַי וְכָל-אֲנָשֶׁיהָ גִּבֹּרִֽים: {ג} וַיִּשְׁלַח אֲדֹנִי-צֶדֶק מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם אֶל-הוֹהָם מֶֽלֶךְ-חֶבְרוֹן וְאֶל-פִּרְאָם מֶֽלֶךְ-יַרְמוּת וְאֶל-יָפִיעַ מֶֽלֶךְ-לָכִישׁ וְאֶל-דְּבִיר מֶֽלֶךְ-עֶגְלוֹן לֵאמֹֽר: {ד} עֲלֽוּ-אֵלַי וְעִזְרֻנִי וְנַכֶּה אֶת-גִּבְעוֹן כִּֽי-הִשְׁלִימָה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וְאֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵֽל: {ה} וַיֵּאָסְפוּ וַֽיַּעֲלוּ חֲמֵשֶׁת | מַלְכֵי הָאֱמֹרִי מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם מֶֽלֶךְ-חֶבְרוֹן מֶֽלֶךְ-יַרְמוּת מֶֽלֶךְ-לָכִישׁ מֶֽלֶךְ-עֶגְלוֹן הֵם וְכָל-מַֽחֲנֵיהֶם וַֽיַּחֲנוּ עַל-גִּבְעוֹן וַיִּֽלָּחֲמוּ עָלֶֽיהָ: {ו} וַיִּשְׁלְחוּ אַנְשֵׁי גִבְעוֹן אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הַֽמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּלָה לֵאמֹר אַל-תֶּרֶף יָדֶיךָ מֵֽעֲבָדֶיךָ עֲלֵה אֵלֵינוּ מְהֵרָה וְהוֹשִׁיעָה לָּנוּ וְעָזְרֵנוּ כִּי נִקְבְּצוּ אֵלֵינוּ כָּל-מַלְכֵי הָאֱמֹרִי יֹשְׁבֵי הָהָֽר: {ז} וַיַּעַל יְהוֹשֻׁעַ מִן-הַגִּלְגָּל הוּא וְכָל-עַם הַמִּלְחָמָה עִמּוֹ וְכֹל גִּבּוֹרֵי הֶחָֽיִל: (פ) {ח} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אַל-תִּירָא מֵהֶם כִּי בְיָדְךָ נְתַתִּים לֹֽא-יַעֲמֹד אִישׁ מֵהֶם בְּפָנֶֽיךָ: (פ) {ט} וַיָּבֹא אֲלֵיהֶם יְהוֹשֻׁעַ פִּתְאֹם כָּל-הַלַּיְלָה עָלָה מִן-הַגִּלְגָּֽל: {י} וַיְהֻמֵּם יְהוָה לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּכֵּם מַכָּֽה-גְדוֹלָה בְּגִבְעוֹן וַֽיִּרְדְּפֵם דֶּרֶךְ מַעֲלֵה בֵית-חוֹרֹן וַיַּכֵּם עַד-עֲזֵקָה וְעַד-מַקֵּדָֽה: {יא} וַיְהִי בְּנֻסָם | מִפְּנֵי יִשְׂרָאֵל הֵם בְּמוֹרַד בֵּית-חוֹרֹן וַֽיהוָה הִשְׁלִיךְ עֲלֵיהֶם אֲבָנִים גְּדֹלוֹת מִן-הַשָּׁמַיִם עַד-עֲזֵקָה וַיָּמֻתוּ רַבִּים אֲשֶׁר-מֵתוּ בְּאַבְנֵי הַבָּרָד מֵאֲשֶׁר הָרְגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּחָֽרֶב: (ס) {יב} אָז יְדַבֵּר יְהוֹשֻׁעַ לַֽיהוָה בְּיוֹם תֵּת יְהוָה אֶת-הָאֱמֹרִי לִפְנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר | לְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁמֶשׁ בְּגִבְעוֹן דּוֹם וְיָרֵחַ בְּעֵמֶק אַיָּלֽוֹן: {יג} וַיִּדֹּם הַשֶּׁמֶשׁ וְיָרֵחַ עָמָד עַד-יִקֹּם גּוֹי אֹֽיְבָיו הֲלֹא-הִיא כְתוּבָה עַל-סֵפֶר הַיָּשָׁר וַיַּעֲמֹד הַשֶּׁמֶשׁ בַּחֲצִי הַשָּׁמַיִם וְלֹא-אָץ לָבוֹא כְּיוֹם תָּמִֽים: {יד} וְלֹא הָיָה כַּיּוֹם הַהוּא לְפָנָיו וְאַחֲרָיו לִשְׁמֹעַ יְהוָה בְּקוֹל אִישׁ כִּי יְהוָה נִלְחָם לְיִשְׂרָאֵֽל: (פ) {טו} וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ אֶל-הַֽמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּֽלָה: {טז} וַיָּנֻסוּ חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וַיֵּחָבְאוּ בַמְּעָרָה בְּמַקֵּדָֽה: {יז} וַיֻּגַּד לִיהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר נִמְצְאוּ חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים נֶחְבְּאִים בַּמְּעָרָה בְּמַקֵּדָֽה: {יח} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ גֹּלּוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת אֶל-פִּי הַמְּעָרָה וְהַפְקִידוּ עָלֶיהָ אֲנָשִׁים לְשָׁמְרָֽם: {יט} וְאַתֶּם אַֽל-תַּעֲמֹדוּ רִדְפוּ אַחֲרֵי אֹֽיְבֵיכֶם וְזִנַּבְתֶּם אוֹתָם אַֽל-תִּתְּנוּם לָבוֹא אֶל-עָרֵיהֶם כִּי נְתָנָם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם בְּיֶדְכֶֽם: {כ} וַיְהִי כְּכַלּוֹת יְהוֹשֻׁעַ וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְהַכּוֹתָם מַכָּה גְדוֹלָֽה-מְאֹד עַד-תֻּמָּם וְהַשְּׂרִידִים שָׂרְדוּ מֵהֶם וַיָּבֹאוּ אֶל-עָרֵי הַמִּבְצָֽר: {כא} וַיָּשֻׁבוּ כָל-הָעָם אֶל-הַמַּחֲנֶה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ מַקֵּדָה בְּשָׁלוֹם לֹֽא-חָרַץ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְאִישׁ אֶת-לְשֹׁנֽוֹ: {כב} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ פִּתְחוּ אֶת-פִּי הַמְּעָרָה וְהוֹצִיאוּ אֵלַי אֶת-חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה מִן-הַמְּעָרָֽה: {כג} וַיַּעֲשׂוּ כֵן וַיֹּצִיאוּ אֵלָיו אֶת-חֲמֵשֶׁת הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה מִן-הַמְּעָרָה אֵת | מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם אֶת-מֶלֶךְ חֶבְרוֹן אֶת-מֶלֶךְ יַרְמוּת אֶת-מֶלֶךְ לָכִישׁ אֶת-מֶלֶךְ עֶגְלֽוֹן: {כד} וַיְהִי כְּֽהוֹצִיאָם אֶת-הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ וַיִּקְרָא יְהוֹשֻׁעַ אֶל-כָּל-אִישׁ יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֶל-קְצִינֵי אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה הֶהָלְכוּא אִתּוֹ קִרְבוּ שִׂימוּ אֶת-רַגְלֵיכֶם עַֽל-צַוְּארֵי הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וַֽיִּקְרְבוּ וַיָּשִׂימוּ אֶת-רַגְלֵיהֶם עַל-צַוְּארֵיהֶֽם: {כה} וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יְהוֹשֻׁעַ אַל-תִּֽירְאוּ וְאַל-תֵּחָתּוּ חִזְקוּ וְאִמְצוּ כִּי כָכָה יַעֲשֶׂה יְהוָה לְכָל-אֹיְבֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם נִלְחָמִים אוֹתָֽם: {כו} וַיַּכֵּם יְהוֹשֻׁעַ אַֽחֲרֵי-כֵן וַיְמִיתֵם וַיִּתְלֵם עַל חֲמִשָּׁה עֵצִים וַיִּֽהְיוּ תְּלוּיִם עַל-הָעֵצִים עַד-הָעָֽרֶב: {כז} וַיְהִי לְעֵת | בּוֹא הַשֶּׁמֶשׁ צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ וַיֹּֽרִידוּם מֵעַל הָעֵצִים וַיַּשְׁלִכֻם אֶל-הַמְּעָרָה אֲשֶׁר נֶחְבְּאוּ-שָׁם וַיָּשִׂמוּ אֲבָנִים גְּדֹלוֹת עַל-פִּי הַמְּעָרָה עַד-עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּֽה: (פ) {כח} וְאֶת-מַקֵּדָה לָכַד יְהוֹשֻׁעַ בַּיּוֹם הַהוּא וַיַּכֶּהָ לְפִי-חֶרֶב וְאֶת-מַלְכָּהּ הֶחֱרִם אוֹתָם וְאֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד וַיַּעַשׂ לְמֶלֶךְ מַקֵּדָה כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְמֶלֶךְ יְרִיחֽוֹ: {כט} וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָֽל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִמַּקֵּדָה לִבְנָה וַיִּלָּחֶם עִם-לִבְנָֽה: {ל} וַיִּתֵּן יְהוָה גַּם-אוֹתָהּ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וְאֶת-מַלְכָּהּ וַיַּכֶּהָ לְפִי-חֶרֶב וְאֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ לֹֽא-הִשְׁאִיר בָּהּ שָׂרִיד וַיַּעַשׂ לְמַלְכָּהּ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְמֶלֶךְ יְרִיחֽוֹ: (ס) {לא} וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִלִּבְנָה לָכִישָׁה וַיִּחַן עָלֶיהָ וַיִּלָּחֶם בָּֽהּ: {לב} וַיִּתֵּן יְהוָה אֶת-לָכִישׁ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַֽיִּלְכְּדָהּ בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי וַיַּכֶּהָ לְפִי-חֶרֶב וְאֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ כְּכֹל אֲשֶׁר-עָשָׂה לְלִבְנָֽה: (פ) {לג} אָז עָלָה הֹרָם מֶלֶךְ גֶּזֶר לַעְזֹר אֶת-לָכִישׁ וַיַּכֵּהוּ יְהוֹשֻׁעַ וְאֶת-עַמּוֹ עַד-בִּלְתִּי הִשְׁאִֽיר-לוֹ שָׂרִֽיד: {לד} וַיַּעֲבֹר יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מִלָּכִישׁ עֶגְלֹנָה וַיַּחֲנוּ עָלֶיהָ וַיִּֽלָּחֲמוּ עָלֶֽיהָ: {לה} וַֽיִּלְכְּדוּהָ בַּיּוֹם הַהוּא וַיַּכּוּהָ לְפִי-חֶרֶב וְאֵת כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ בַּיּוֹם הַהוּא הֶחֱרִים כְּכֹל אֲשֶׁר-עָשָׂה לְלָכִֽישׁ: (פ) {לו} וַיַּעַל יְהוֹשֻׁעַ וְכָֽל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ מֵעֶגְלוֹנָה חֶבְרוֹנָה וַיִּֽלָּחֲמוּ עָלֶֽיהָ: {לז} וַיִּלְכְּדוּהָ וַיַּכּֽוּהָ-לְפִי-חֶרֶב וְאֶת-מַלְכָּהּ וְאֶת-כָּל-עָרֶיהָ וְאֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ לֹֽא-הִשְׁאִיר שָׂרִיד כְּכֹל אֲשֶׁר-עָשָׂה לְעֶגְלוֹן וַיַּחֲרֵם אוֹתָהּ וְאֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּֽהּ: (ס) {לח} וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ דְּבִרָה וַיִּלָּחֶם עָלֶֽיהָ: {לט} וַֽיִּלְכְּדָהּ וְאֶת-מַלְכָּהּ וְאֶת-כָּל-עָרֶיהָ וַיַּכּוּם לְפִי-חֶרֶב וַֽיַּחֲרִימוּ אֶת-כָּל-נֶפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְחֶבְרוֹן כֵּן-עָשָׂה לִדְבִרָה וּלְמַלְכָּהּ וְכַאֲשֶׁר עָשָׂה לְלִבְנָה וּלְמַלְכָּֽהּ: {מ} וַיַּכֶּה יְהוֹשֻׁעַ אֶת-כָּל-הָאָרֶץ הָהָר וְהַנֶּגֶב וְהַשְּׁפֵלָה וְהָאֲשֵׁדוֹת וְאֵת כָּל-מַלְכֵיהֶם לֹא הִשְׁאִיר שָׂרִיד וְאֵת כָּל-הַנְּשָׁמָה הֶחֱרִים כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵֽל: {מא} וַיַּכֵּם יְהוֹשֻׁעַ מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ וְעַד-עַזָּה וְאֵת כָּל-אֶרֶץ גֹּשֶׁן וְעַד-גִּבְעֽוֹן: {מב} וְאֵת כָּל-הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וְאֶת-אַרְצָם לָכַד יְהוֹשֻׁעַ פַּעַם אֶחָת כִּי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל נִלְחָם לְיִשְׂרָאֵֽל: {מג} וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ אֶל-הַֽמַּחֲנֶה הַגִּלְגָּֽלָה: (פ)


יהושע פרק-יא

{א} וַיְהִי כִּשְׁמֹעַ יָבִין מֶֽלֶךְ-חָצוֹר וַיִּשְׁלַח אֶל-יוֹבָב מֶלֶךְ מָדוֹן וְאֶל-מֶלֶךְ שִׁמְרוֹן וְאֶל-מֶלֶךְ אַכְשָֽׁף: {ב} וְֽאֶל-הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מִצְּפוֹן בָּהָר וּבָעֲרָבָה נֶגֶב כִּֽנֲרוֹת וּבַשְּׁפֵלָה וּבְנָפוֹת דּוֹר מִיָּֽם: {ג} הַֽכְּנַעֲנִי מִמִּזְרָח וּמִיָּם וְהָאֱמֹרִי וְהַחִתִּי וְהַפְּרִזִּי וְהַיְבוּסִי בָּהָר וְהַֽחִוִּי תַּחַת חֶרְמוֹן בְּאֶרֶץ הַמִּצְפָּֽה: {ד} וַיֵּצְאוּ הֵם וְכָל-מַֽחֲנֵיהֶם עִמָּם עַם-רָב כַּחוֹל אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת-הַיָּם לָרֹב וְסוּס וָרֶכֶב רַב-מְאֹֽד: {ה} וַיִּוָּעֲדוּ כֹּל הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה וַיָּבֹאוּ וַיַּחֲנוּ יַחְדָּו אֶל-מֵי מֵרוֹם לְהִלָּחֵם עִם-יִשְׂרָאֵֽל: (פ) {ו} וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אַל-תִּירָא מִפְּנֵיהֶם כִּֽי-מָחָר כָּעֵת הַזֹּאת אָנֹכִי נֹתֵן אֶת-כֻּלָּם חֲלָלִים לִפְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-סוּסֵיהֶם תְּעַקֵּר וְאֶת-מַרְכְּבֹתֵיהֶם תִּשְׂרֹף בָּאֵֽשׁ: {ז} וַיָּבֹא יְהוֹשֻׁעַ וְכָל-עַם הַמִּלְחָמָה עִמּוֹ עֲלֵיהֶם עַל-מֵי מֵרוֹם פִּתְאֹם וַֽיִּפְּלוּ בָּהֶֽם: {ח} וַיִּתְּנֵם יְהוָה בְּיַֽד-יִשְׂרָאֵל וַיַּכּוּם וַֽיִּרְדְּפוּם עַד-צִידוֹן רַבָּה וְעַד מִשְׂרְפוֹת מַיִם וְעַד-בִּקְעַת מִצְפֶּה מִזְרָחָה וַיַּכֻּם עַד-בִּלְתִּי הִשְׁאִֽיר-לָהֶם שָׂרִֽיד: {ט} וַיַּעַשׂ לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ כַּאֲשֶׁר אָֽמַר-לוֹ יְהוָה אֶת-סוּסֵיהֶם עִקֵּר וְאֶת-מַרְכְּבֹתֵיהֶם שָׂרַף בָּאֵֽשׁ: (ס) {י} וַיָּשָׁב יְהוֹשֻׁעַ בָּעֵת הַהִיא וַיִּלְכֹּד אֶת-חָצוֹר וְאֶת-מַלְכָּהּ הִכָּה בֶחָרֶב כִּֽי-חָצוֹר לְפָנִים הִיא רֹאשׁ כָּל-הַמַּמְלָכוֹת הָאֵֽלֶּה: {יא} וַיַּכּוּ אֶת-כָּל-הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר-בָּהּ לְפִי-חֶרֶב הַֽחֲרֵם לֹא נוֹתַר כָּל-נְשָׁמָה וְאֶת-חָצוֹר שָׂרַף בָּאֵֽשׁ: (ס) {יב} וְֽאֶת-כָּל-עָרֵי הַמְּלָכִֽים-הָאֵלֶּה וְֽאֶת-כָּל-מַלְכֵיהֶם לָכַד יְהוֹשֻׁעַ וַיַּכֵּם לְפִי-חֶרֶב הֶחֱרִים אוֹתָם כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָֽה: {יג} רַק כָּל-הֶעָרִים הָעֹֽמְדוֹת עַל-תִּלָּם לֹא שְׂרָפָם יִשְׂרָאֵל זוּלָתִי אֶת-חָצוֹר לְבַדָּהּ שָׂרַף יְהוֹשֻֽׁעַ: {יד} וְכֹל שְׁלַל הֶעָרִים הָאֵלֶּה וְהַבְּהֵמָה בָּזְזוּ לָהֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַק אֶֽת-כָּל-הָאָדָם הִכּוּ לְפִי-חֶרֶב עַד-הִשְׁמִדָם אוֹתָם לֹא הִשְׁאִירוּ כָּל-נְשָׁמָֽה: {טו} כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה עַבְדּוֹ כֵּן-צִוָּה מֹשֶׁה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ וְכֵן עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ לֹֽא-הֵסִיר דָּבָר מִכֹּל אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶֽׁה: {טז} וַיִּקַּח יְהוֹשֻׁעַ אֶת-כָּל-הָאָרֶץ הַזֹּאת הָהָר וְאֶת-כָּל-הַנֶּגֶב וְאֵת כָּל-אֶרֶץ הַגֹּשֶׁן וְאֶת-הַשְּׁפֵלָה וְאֶת-הָעֲרָבָה וְאֶת-הַר יִשְׂרָאֵל וּשְׁפֵלָתֹֽה: {יז} מִן-הָהָר הֶֽחָלָק הָעוֹלֶה שֵׂעִיר וְעַד-בַּעַל גָּד בְּבִקְעַת הַלְּבָנוֹן תַּחַת הַר-חֶרְמוֹן וְאֵת כָּל-מַלְכֵיהֶם לָכַד וַיַּכֵּם וַיְמִיתֵֽם: {יח} יָמִים רַבִּים עָשָׂה יְהוֹשֻׁעַ אֶת-כָּל-הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה מִלְחָמָֽה: {יט} לֹֽא-הָיְתָה עִיר אֲשֶׁר הִשְׁלִימָה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בִּלְתִּי הַחִוִּי יֹשְׁבֵי גִבְעוֹן אֶת-הַכֹּל לָקְחוּ בַמִּלְחָמָֽה: {כ} כִּי מֵאֵת יְהוָה | הָיְתָה לְחַזֵּק אֶת-לִבָּם לִקְרַאת הַמִּלְחָמָה אֶת-יִשְׂרָאֵל לְמַעַן הַֽחֲרִימָם לְבִלְתִּי הֱיוֹת-לָהֶם תְּחִנָּה כִּי לְמַעַן הַשְׁמִידָם כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶֽׁה: (ס) {כא} וַיָּבֹא יְהוֹשֻׁעַ בָּעֵת הַהִיא וַיַּכְרֵת אֶת-הָֽעֲנָקִים מִן-הָהָר מִן-חֶבְרוֹן מִן-דְּבִר מִן-עֲנָב וּמִכֹּל הַר יְהוּדָה וּמִכֹּל הַר יִשְׂרָאֵל עִם-עָרֵיהֶם הֶחֱרִימָם יְהוֹשֻֽׁעַ: {כב} לֹֽא-נוֹתַר עֲנָקִים בְּאֶרֶץ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַק בְּעַזָּה בְּגַת וּבְאַשְׁדּוֹד נִשְׁאָֽרוּ: {כג} וַיִּקַּח יְהוֹשֻׁעַ אֶת-כָּל-הָאָרֶץ כְּכֹל אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וַיִּתְּנָהּ יְהוֹשֻׁעַ לְנַחֲלָה לְיִשְׂרָאֵל כְּמַחְלְקֹתָם לְשִׁבְטֵיהֶם וְהָאָרֶץ שָׁקְטָה מִמִּלְחָמָֽה: (פ)


יהושע פרק-יב

{א} וְאֵלֶּה | מַלְכֵי הָאָרֶץ אֲשֶׁר הִכּוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל וַיִּֽרְשׁוּ אֶת-אַרְצָם בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרְחָה הַשָּׁמֶשׁ מִנַּחַל אַרְנוֹן עַד-הַר חֶרְמוֹן וְכָל-הָעֲרָבָה מִזְרָֽחָה: {ב} סִיחוֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי הַיּוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבּוֹן מֹשֵׁל מֵעֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת-נַחַל אַרְנוֹן וְתוֹךְ הַנַּחַל וַחֲצִי הַגִּלְעָד וְעַד יַבֹּק הַנַּחַל גְּבוּל בְּנֵי עַמּֽוֹן: {ג} וְהָעֲרָבָה עַד-יָם כִּנְרוֹת מִזְרָחָה וְעַד יָם הָעֲרָבָה יָם-הַמֶּלַח מִזְרָחָה דֶּרֶךְ בֵּית הַיְשִׁמוֹת וּמִתֵּימָן תַּחַת אַשְׁדּוֹת הַפִּסְגָּֽה: {ד} וּגְבוּל עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הַיּוֹשֵׁב בְּעַשְׁתָּרוֹת וּבְאֶדְרֶֽעִי: {ה} וּמֹשֵׁל בְּהַר חֶרְמוֹן וּבְסַלְכָה וּבְכָל-הַבָּשָׁן עַד-גְּבוּל הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּעֲכָתִי וַחֲצִי הַגִּלְעָד גְּבוּל סִיחוֹן מֶֽלֶךְ-חֶשְׁבּֽוֹן: {ו} מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הִכּוּם וַֽיִּתְּנָהּ מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה יְרֻשָּׁה לָרֻֽאוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּֽׁה: (ס) {ז} וְאֵלֶּה מַלְכֵי הָאָרֶץ אֲשֶׁר הִכָּה יְהוֹשֻׁעַ וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן יָמָּה מִבַּעַל גָּד בְּבִקְעַת הַלְּבָנוֹן וְעַד-הָהָר הֶחָלָק הָעֹלֶה שֵׂעִירָה וַיִּתְּנָהּ יְהוֹשֻׁעַ לְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל יְרֻשָּׁה כְּמַחְלְקֹתָֽם: {ח} בָּהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבָֽעֲרָבָה וּבָאֲשֵׁדוֹת וּבַמִּדְבָּר וּבַנֶּגֶב הַֽחִתִּי הָֽאֱמֹרִי וְהַֽכְּנַעֲנִי הַפְּרִזִּי הַחִוִּי וְהַיְבוּסִֽי: (פ) {ט} מֶלֶךְ יְרִיחוֹ אֶחָד מֶלֶךְ הָעַי אֲשֶׁר-מִצַּד בֵּֽית-אֵל אֶחָֽד: {י} מֶלֶךְ יְרוּשָׁלִַם אֶחָד מֶלֶךְ חֶבְרוֹן אֶחָֽד: {יא} מֶלֶךְ יַרְמוּת אֶחָד מֶלֶךְ לָכִישׁ אֶחָֽד: {יב} מֶלֶךְ עֶגְלוֹן אֶחָד מֶלֶךְ גֶּזֶר אֶחָֽד: {יג} מֶלֶךְ דְּבִר אֶחָד מֶלֶךְ גֶּדֶר אֶחָֽד: {יד} מֶלֶךְ חָרְמָה אֶחָד מֶלֶךְ עֲרָד אֶחָֽד: {טו} מֶלֶךְ לִבְנָה אֶחָד מֶלֶךְ עֲדֻלָּם אֶחָֽד: {טז} מֶלֶךְ מַקֵּדָה אֶחָד מֶלֶךְ בֵּֽית-אֵל אֶחָֽד: {יז} מֶלֶךְ תַּפּוּחַ אֶחָד מֶלֶךְ חֵפֶר אֶחָֽד: {יח} מֶלֶךְ אֲפֵק אֶחָד מֶלֶךְ לַשָּׁרוֹן אֶחָֽד: {יט} מֶלֶךְ מָדוֹן אֶחָד מֶלֶךְ חָצוֹר אֶחָֽד: {כ} מֶלֶךְ שִׁמְרוֹן מְראוֹן אֶחָד מֶלֶךְ אַכְשָׁף אֶחָֽד: {כא} מֶלֶךְ תַּעְנַךְ אֶחָד מֶלֶךְ מְגִדּוֹ אֶחָֽד: {כב} מֶלֶךְ קֶדֶשׁ אֶחָד מֶֽלֶךְ-יָקְנֳעָם לַכַּרְמֶל אֶחָֽד: {כג} מֶלֶךְ דּוֹר לְנָפַת דּוֹר אֶחָד מֶֽלֶךְ-גּוֹיִם לְגִלְגָּל אֶחָֽד: {כד} מֶלֶךְ תִּרְצָה אֶחָד כָּל-מְלָכִים שְׁלֹשִׁים וְאֶחָֽד: (פ)


יהושע פרק-יג

{א} וִיהוֹשֻׁעַ זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלָיו אַתָּה זָקַנְתָּה בָּאתָ בַיָּמִים וְהָאָרֶץ נִשְׁאֲרָה הַרְבֵּֽה-מְאֹד לְרִשְׁתָּֽהּ: {ב} זֹאת הָאָרֶץ הַנִּשְׁאָרֶת כָּל-גְּלִילוֹת הַפְּלִשְׁתִּים וְכָל-הַגְּשׁוּרִֽי: {ג} מִֽן-הַשִּׁיחוֹר אֲשֶׁר | עַל-פְּנֵי מִצְרַיִם וְעַד גְּבוּל עֶקְרוֹן צָפוֹנָה לַֽכְּנַעֲנִי תֵּחָשֵׁב חֲמֵשֶׁת | סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים הָעַזָּתִי וְהָאַשְׁדּוֹדִי הָאֶשְׁקְלוֹנִי הַגִּתִּי וְהָעֶקְרוֹנִי וְהָעַוִּֽים: {ד} מִתֵּימָן כָּל-אֶרֶץ הַֽכְּנַעֲנִי וּמְעָרָה אֲשֶׁר לַצִּידֹנִים עַד-אֲפֵקָה עַד גְּבוּל הָאֱמֹרִֽי: {ה} וְהָאָרֶץ הַגִּבְלִי וְכָל-הַלְּבָנוֹן מִזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ מִבַּעַל גָּד תַּחַת הַר-חֶרְמוֹן עַד לְבוֹא חֲמָֽת: {ו} כָּל-יֹשְׁבֵי הָהָר מִֽן-הַלְּבָנוֹן עַד-מִשְׂרְפֹת מַיִם כָּל-צִידֹנִים אָֽנֹכִי אוֹרִישֵׁם מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רַק הַפִּלֶהָ לְיִשְׂרָאֵל בְּֽנַחֲלָה כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִֽיךָ: {ז} וְעַתָּה חַלֵּק אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת בְּנַחֲלָה לְתִשְׁעַת הַשְּׁבָטִים וַחֲצִי הַשֵּׁבֶט הַֽמְנַשֶּֽׁה: {ח} עִמּוֹ הָרֽאוּבֵנִי וְהַגָּדִי לָקְחוּ נַחֲלָתָם אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה כַּאֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָֽה: {ט} מֵעֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת-נַחַל אַרְנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ-הַנַּחַל וְכָל-הַמִּישֹׁר מֵידְבָא עַד-דִּיבֽוֹן: {י} וְכֹל עָרֵי סִיחוֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר מָלַךְ בְּחֶשְׁבּוֹן עַד-גְּבוּל בְּנֵי עַמּֽוֹן: {יא} וְהַגִּלְעָד וּגְבוּל הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּעֲכָתִי וְכֹל הַר חֶרְמוֹן וְכָל-הַבָּשָׁן עַד-סַלְכָֽה: (פ) {יב} כָּל-מַמְלְכוּת עוֹג בַּבָּשָׁן אֲשֶׁר-מָלַךְ בְּעַשְׁתָּרוֹת וּבְאֶדְרֶעִי הוּא נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים וַיַּכֵּם מֹשֶׁה וַיֹּרִשֵֽׁם: {יג} וְלֹא הוֹרִישׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת-הַגְּשׁוּרִי וְאֶת-הַמַּעֲכָתִי וַיֵּשֶׁב גְּשׁוּר וּמַֽעֲכָת בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: {יד} רַק לְשֵׁבֶט הַלֵּוִי לֹא נָתַן נַחֲלָה אִשֵּׁי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא נַחֲלָתוֹ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר-לֽוֹ: (ס) {טו} וַיִּתֵּן מֹשֶׁה לְמַטֵּה בְנֵֽי-רְאוּבֵן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {טז} וַיְהִי לָהֶם הַגְּבוּל מֵעֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל-שְׂפַת-נַחַל אַרְנוֹן וְהָעִיר אֲשֶׁר בְּתוֹךְ-הַנַּחַל וְכָל-הַמִּישֹׁר עַל-מֵידְבָֽא: {יז} חֶשְׁבּוֹן וְכָל-עָרֶיהָ אֲשֶׁר בַּמִּישֹׁר דִּיבוֹן וּבָמוֹת בַּעַל וּבֵית בַּעַל מְעֽוֹן: {יח} וְיַהְצָה וּקְדֵמֹת וּמֵפָֽעַת: {יט} וְקִרְיָתַיִם וְשִׂבְמָה וְצֶרֶת הַשַּׁחַר בְּהַר הָעֵֽמֶק: {כ} וּבֵית פְּעוֹר וְאַשְׁדּוֹת הַפִּסְגָּה וּבֵית הַיְשִׁמֽוֹת: {כא} וְכֹל עָרֵי הַמִּישֹׁר וְכָֽל-מַמְלְכוּת סִיחוֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר מָלַךְ בְּחֶשְׁבּוֹן אֲשֶׁר הִכָּה מֹשֶׁה אֹתוֹ | וְאֶת-נְשִׂיאֵי מִדְיָן אֶת-אֱוִי וְאֶת-רֶקֶם וְאֶת-צוּר וְאֶת-חוּר וְאֶת-רֶבַע נְסִיכֵי סִיחוֹן יֹשְׁבֵי הָאָֽרֶץ: {כב} וְאֶת-בִּלְעָם בֶּן-בְּעוֹר הַקּוֹסֵם הָרְגוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל בַּחֶרֶב אֶל-חַלְלֵיהֶֽם: {כג} וַיְהִי גְּבוּל בְּנֵי רְאוּבֵן הַיַּרְדֵּן וּגְבוּל זֹאת נַחֲלַת בְּנֵֽי-רְאוּבֵן לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶֽן: (פ) {כד} וַיִּתֵּן מֹשֶׁה לְמַטֵּה-גָד לִבְנֵי-גָד לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {כה} וַיְהִי לָהֶם הַגְּבוּל יַעְזֵר וְכָל-עָרֵי הַגִּלְעָד וַחֲצִי אֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹן עַד-עֲרוֹעֵר אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי רַבָּֽה: {כו} וּמֵחֶשְׁבּוֹן עַד-רָמַת הַמִּצְפֶּה וּבְטֹנִים וּמִֽמַּחֲנַיִם עַד-גְּבוּל לִדְבִֽר: {כז} וּבָעֵמֶק בֵּית הָרָם וּבֵית נִמְרָה וְסֻכּוֹת וְצָפוֹן יֶתֶר מַמְלְכוּת סִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַיַּרְדֵּן וּגְבֻל עַד-קְצֵה יָם-כִּנֶּרֶת עֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִזְרָֽחָה: {כח} זֹאת נַחֲלַת בְּנֵי-גָד לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶֽם: {כט} וַיִּתֵּן מֹשֶׁה לַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְהִי לַחֲצִי מַטֵּה בְנֵֽי-מְנַשֶּׁה לְמִשְׁפְּחוֹתָֽם: {ל} וַיְהִי גְבוּלָם מִמַּחֲנַיִם כָּֽל-הַבָּשָׁן כָּֽל-מַמְלְכוּת | עוֹג מֶֽלֶךְ-הַבָּשָׁן וְכָל-חַוֹּת יָאִיר אֲשֶׁר בַּבָּשָׁן שִׁשִּׁים עִֽיר: {לא} וַחֲצִי הַגִּלְעָד וְעַשְׁתָּרוֹת וְאֶדְרֶעִי עָרֵי מַמְלְכוּת עוֹג בַּבָּשָׁן לִבְנֵי מָכִיר בֶּן-מְנַשֶּׁה לַחֲצִי בְנֵֽי-מָכִיר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽם: {לב} אֵלֶּה אֲשֶׁר-נִחַל מֹשֶׁה בְּעַֽרְבוֹת מוֹאָב מֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרִיחוֹ מִזְרָֽחָה: (ס) {לג} וּלְשֵׁבֶט הַלֵּוִי לֹֽא-נָתַן מֹשֶׁה נַחֲלָה יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא נַחֲלָתָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶֽם:


יהושע פרק-יד

{א} וְאֵלֶּה אֲשֶׁר-נָחֲלוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ כְּנָעַן אֲשֶׁר נִֽחֲלוּ אוֹתָם אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וְרָאשֵׁי אֲבוֹת הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵֽל: (פ) {ב} בְּגוֹרַל נַחֲלָתָם כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה בְּיַד-מֹשֶׁה לְתִשְׁעַת הַמַּטּוֹת וַחֲצִי הַמַּטֶּֽה: {ג} כִּֽי-נָתַן מֹשֶׁה נַחֲלַת שְׁנֵי הַמַּטּוֹת וַחֲצִי הַמַּטֶּה מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְלַלְוִיִּם לֹֽא-נָתַן נַחֲלָה בְּתוֹכָֽם: {ד} כִּֽי-הָיוּ בְנֵֽי-יוֹסֵף שְׁנֵי מַטּוֹת מְנַשֶּׁה וְאֶפְרָיִם וְלֹֽא-נָתְנוּ חֵלֶק לַלְוִיִּם בָּאָרֶץ כִּי אִם-עָרִים לָשֶׁבֶת וּמִגְרְשֵׁיהֶם לְמִקְנֵיהֶם וּלְקִנְיָנָֽם: {ה} כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַֽיַּחְלְקוּ אֶת-הָאָֽרֶץ: (פ) {ו} וַיִּגְּשׁוּ בְנֵֽי-יְהוּדָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ בַּגִּלְגָּל וַיֹּאמֶר אֵלָיו כָּלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה הַקְּנִזִּי אַתָּה יָדַעְתָּ אֶֽת-הַדָּבָר אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה אִישׁ-הָאֱלֹהִים עַל אֹדוֹתַי וְעַל אֹדוֹתֶיךָ בְּקָדֵשׁ בַּרְנֵֽעַ: {ז} בֶּן-אַרְבָּעִים שָׁנָה אָנֹכִי בִּשְׁלֹחַ מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה אֹתִי מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ לְרַגֵּל אֶת-הָאָרֶץ וָאָשֵׁב אֹתוֹ דָּבָר כַּאֲשֶׁר עִם-לְבָבִֽי: {ח} וְאַחַי אֲשֶׁר עָלוּ עִמִּי הִמְסִיו אֶת-לֵב הָעָם וְאָנֹכִי מִלֵּאתִי אַחֲרֵי יְהוָה אֱלֹהָֽי: {ט} וַיִּשָּׁבַע מֹשֶׁה בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר אִם-לֹא הָאָרֶץ אֲשֶׁר דָּרְכָה רַגְלְךָ בָּהּ לְךָ תִֽהְיֶה לְנַחֲלָה וּלְבָנֶיךָ עַד-עוֹלָם כִּי מִלֵּאתָ אַחֲרֵי יְהוָה אֱלֹהָֽי: {י} וְעַתָּה הִנֵּה הֶחֱיָה יְהוָה | אוֹתִי כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר זֶה אַרְבָּעִים וְחָמֵשׁ שָׁנָה מֵאָז דִּבֶּר יְהוָה אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה אֶל-מֹשֶׁה אֲשֶׁר-הָלַךְ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וְעַתָּה הִנֵּה אָנֹכִי הַיּוֹם בֶּן-חָמֵשׁ וּשְׁמוֹנִים שָׁנָֽה: (פפפ) {יא} עוֹדֶנִּי הַיּוֹם חָזָק כַּֽאֲשֶׁר בְּיוֹם שְׁלֹחַ אוֹתִי מֹשֶׁה כְּכֹחִי אָז וּכְכֹחִי עָתָּה לַמִּלְחָמָה וְלָצֵאת וְלָבֽוֹא: {יב} וְעַתָּה תְּנָה-לִּי אֶת-הָהָר הַזֶּה אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא כִּי אַתָּֽה-שָׁמַעְתָּ בַיּוֹם הַהוּא כִּֽי-עֲנָקִים שָׁם וְעָרִים גְּדֹלוֹת בְּצֻרוֹת אוּלַי יְהוָה אוֹתִי וְהוֹרַשְׁתִּים כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָֽה: {יג} וַֽיְבָרְכֵהוּ יְהוֹשֻׁעַ וַיִּתֵּן אֶת-חֶבְרוֹן לְכָלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה לְנַחֲלָֽה: {יד} עַל-כֵּן הָיְתָֽה-חֶבְרוֹן לְכָלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה הַקְּנִזִּי לְֽנַחֲלָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה יַעַן אֲשֶׁר מִלֵּא אַחֲרֵי יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵֽל: {טו} וְשֵׁם חֶבְרוֹן לְפָנִים קִרְיַת אַרְבַּע הָאָדָם הַגָּדוֹל בָּעֲנָקִים הוּא וְהָאָרֶץ שָׁקְטָה מִמִּלְחָמָֽה: (פ)


יהושע פרק-טו

{א} וַיְהִי הַגּוֹרָל לְמַטֵּה בְּנֵי יְהוּדָה לְמִשְׁפְּחֹתָם אֶל-גְּבוּל אֱדוֹם מִדְבַּר-צִן נֶגְבָּה מִקְצֵה תֵימָֽן: {ב} וַיְהִי לָהֶם גְּבוּל נֶגֶב מִקְצֵה יָם הַמֶּלַח מִן-הַלָּשֹׁן הַפֹּנֶה נֶֽגְבָּה: {ג} וְיָצָא אֶל-מִנֶּגֶב לְמַעֲלֵה עַקְרַבִּים וְעָבַר צִנָה וְעָלָה מִנֶּגֶב לְקָדֵשׁ בַּרְנֵעַ וְעָבַר חֶצְרוֹן וְעָלָה אַדָּרָה וְנָסַב הַקַּרְקָֽעָה: {ד} וְעָבַר עַצְמוֹנָה וְיָצָא נַחַל מִצְרַיִם (והיה) וְהָיוּ תֹּצְאוֹת הַגְּבוּל יָמָּה זֶה-יִהְיֶה לָכֶם גְּבוּל נֶֽגֶב: {ה} וּגְבוּל קֵדְמָה יָם הַמֶּלַח עַד-קְצֵה הַיַּרְדֵּן וּגְבוּל לִפְאַת צָפוֹנָה מִלְּשׁוֹן הַיָּם מִקְצֵה הַיַּרְדֵּֽן: {ו} וְעָלָה הַגְּבוּל בֵּית חָגְלָה וְעָבַר מִצְּפוֹן לְבֵית הָעֲרָבָה וְעָלָה הַגְּבוּל אֶבֶן בֹּהַן בֶּן-רְאוּבֵֽן: {ז} וְעָלָה הַגְּבוּל | דְּבִרָה מֵעֵמֶק עָכוֹר וְצָפוֹנָה פֹּנֶה אֶל-הַגִּלְגָּל אֲשֶׁר-נֹכַח לְמַעֲלֵה אֲדֻמִּים אֲשֶׁר מִנֶּגֶב לַנָּחַל וְעָבַר הַגְּבוּל אֶל-מֵי-עֵין שֶׁמֶשׁ וְהָיוּ תֹצְאֹתָיו אֶל-עֵין רֹגֵֽל: {ח} וְעָלָה הַגְּבוּל גֵּי בֶן-הִנֹּם אֶל-כֶּתֶף הַיְבוּסִי מִנֶּגֶב הִיא יְרֽוּשָׁלִָם וְעָלָה הַגְּבוּל אֶל-רֹאשׁ הָהָר אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי גֵֽי-הִנֹּם יָמָּה אֲשֶׁר בִּקְצֵה עֵֽמֶק-רְפָאִים צָפֹֽנָה: {ט} וְתָאַר הַגְּבוּל מֵרֹאשׁ הָהָר אֶל-מַעְיַן מֵי נֶפְתּוֹחַ וְיָצָא אֶל-עָרֵי הַר-עֶפְרוֹן וְתָאַר הַגְּבוּל בַּעֲלָה הִיא קִרְיַת יְעָרִֽים: {י} וְנָסַב הַגְּבוּל מִבַּעֲלָה יָמָּה אֶל-הַר שֵׂעִיר וְעָבַר אֶל-כֶּתֶף הַר-יְעָרִים מִצָּפוֹנָה הִיא כְסָלוֹן וְיָרַד בֵּֽית-שֶׁמֶשׁ וְעָבַר תִּמְנָֽה: {יא} וְיָצָא הַגְּבוּל אֶל-כֶּתֶף עֶקְרוֹן צָפוֹנָה וְתָאַר הַגְּבוּל שִׁכְּרוֹנָה וְעָבַר הַר-הַֽבַּעֲלָה וְיָצָא יַבְנְאֵל וְהָיוּ תֹּצְאוֹת הַגְּבוּל יָֽמָּה: {יב} וּגְבוּל יָם הַיָּמָּה הַגָּדוֹל וּגְבוּל זֶה גְּבוּל בְּנֵֽי-יְהוּדָה סָבִיב לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {יג} וּלְכָלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה נָתַן חֵלֶק בְּתוֹךְ בְּנֵֽי-יְהוּדָה אֶל-פִּי יְהוָה לִֽיהוֹשֻׁעַ אֶת-קִרְיַת אַרְבַּע אֲבִי הָעֲנָק הִיא חֶבְרֽוֹן: {יד} וַיֹּרֶשׁ מִשָּׁם כָּלֵב אֶת-שְׁלוֹשָׁה בְּנֵי הָעֲנָק אֶת-שֵׁשַׁי וְאֶת-אֲחִימַן וְאֶת-תַּלְמַי יְלִידֵי הָעֲנָֽק: {טו} וַיַּעַל מִשָּׁם אֶל-יֹשְׁבֵי דְּבִר וְשֵׁם-דְּבִר לְפָנִים קִרְיַת-סֵֽפֶר: {טז} וַיֹּאמֶר כָּלֵב אֲשֶׁר-יַכֶּה אֶת-קִרְיַת-סֵפֶר וּלְכָדָהּ וְנָתַתִּי לוֹ אֶת-עַכְסָה בִתִּי לְאִשָּֽׁה: {יז} וַֽיִּלְכְּדָהּ עָתְנִיאֵל בֶּן-קְנַז אֲחִי כָלֵב וַיִּתֶּן-לוֹ אֶת-עַכְסָה בִתּוֹ לְאִשָּֽׁה: {יח} וַיְהִי בְּבוֹאָהּ וַתְּסִיתֵהוּ לִשְׁאוֹל מֵֽאֵת-אָבִיהָ שָׂדֶה וַתִּצְנַח מֵעַל הַחֲמוֹר וַיֹּֽאמֶר-לָהּ כָּלֵב מַה-לָּֽךְ: {יט} וַתֹּאמֶר תְּנָה-לִּי בְרָכָה כִּי אֶרֶץ הַנֶּגֶב נְתַתָּנִי וְנָתַתָּה לִי גֻּלֹּת מָיִם וַיִּתֶּן-לָהּ אֵת גֻּלֹּת עִלִּיּוֹת וְאֵת גֻּלֹּת תַּחְתִּיּֽוֹת: (פ) {כ} זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵי-יְהוּדָה לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {כא} וַיִּֽהְיוּ הֶעָרִים מִקְצֵה לְמַטֵּה בְנֵֽי-יְהוּדָה אֶל-גְּבוּל אֱדוֹם בַּנֶּגְבָּה קַבְצְאֵל וְעֵדֶר וְיָגֽוּר: {כב} וְקִינָה וְדִֽימוֹנָה וְעַדְעָדָֽה: {כג} וְקֶדֶשׁ וְחָצוֹר וְיִתְנָֽן: {כד} זִיף וָטֶלֶם וּבְעָלֽוֹת: {כה} וְחָצוֹר | חֲדַתָּה וּקְרִיּוֹת חֶצְרוֹן הִיא חָצֽוֹר: {כו} אֲמָם וּשְׁמַע וּמוֹלָדָֽה: {כז} וַחֲצַר גַּדָּה וְחֶשְׁמוֹן וּבֵית פָּֽלֶט: {כח} וַחֲצַר שׁוּעָל וּבְאֵר שֶׁבַע וּבִזְיוֹתְיָֽה: {כט} בַּעֲלָה וְעִיִּים וָעָֽצֶם: {ל} וְאֶלְתּוֹלַד וּכְסִיל וְחָרְמָֽה: {לא} וְצִֽקְלַג וּמַדְמַנָּה וְסַנְסַנָּֽה: {לב} וּלְבָאוֹת וְשִׁלְחִים וְעַיִן וְרִמּוֹן כָּל-עָרִים עֶשְׂרִים וָתֵשַׁע וְחַצְרֵיהֶֽן: (ס) {לג} בַּשְּׁפֵלָה אֶשְׁתָּאוֹל וְצָרְעָה וְאַשְׁנָֽה: {לד} וְזָנוֹחַ וְעֵין גַּנִּים תַּפּוּחַ וְהָעֵינָֽם: {לה} יַרְמוּת וַעֲדֻלָּם שׂוֹכֹה וַעֲזֵקָֽה: {לו} וְשַׁעֲרַיִם וַעֲדִיתַיִם וְהַגְּדֵרָה וּגְדֵרֹתָיִם עָרִים אַרְבַּֽע-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {לז} צְנָן וַחֲדָשָׁה וּמִגְדַּל-גָּֽד: {לח} וְדִלְעָן וְהַמִּצְפֶּה וְיָקְתְאֵֽל: {לט} לָכִישׁ וּבָצְקַת וְעֶגְלֽוֹן: {מ} וְכַבּוֹן וְלַחְמָס וְכִתְלִֽישׁ: {מא} וּגְדֵרוֹת בֵּית-דָּגוֹן וְנַעֲמָה וּמַקֵּדָה עָרִים שֵׁשׁ-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: (ס) {מב} לִבְנָה וָעֶתֶר וְעָשָֽׁן: {מג} וְיִפְתָּח וְאַשְׁנָה וּנְצִֽיב: {מד} וּקְעִילָה וְאַכְזִיב וּמָֽרֵאשָׁה עָרִים תֵּשַׁע וְחַצְרֵיהֶֽן: {מה} עֶקְרוֹן וּבְנֹתֶיהָ וַחֲצֵרֶֽיהָ: {מו} מֵעֶקְרוֹן וָיָמָּה כֹּל אֲשֶׁר-עַל-יַד אַשְׁדּוֹד וְחַצְרֵיהֶֽן: {מז} אַשְׁדּוֹד בְּנוֹתֶיהָ וַחֲצֵרֶיהָ עַזָּה בְּנוֹתֶיהָ וַחֲצֵרֶיהָ עַד-נַחַל מִצְרָיִם וְהַיָּם (הגבול) הַגָּדוֹל וּגְבֽוּל: (ס) {מח} וּבָהָר שָׁמִיר וְיַתִּיר וְשׂוֹכֹֽה: {מט} וְדַנָּה וְקִרְיַת-סַנָּה הִיא דְבִֽר: {נ} וַעֲנָב וְאֶשְׁתְּמֹה וְעָנִֽים: {נא} וְגֹשֶׁן וְחֹלֹן וְגִלֹה עָרִים אַֽחַת-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {נב} אֲרַב וְרוּמָה וְאֶשְׁעָֽן: {נג} (וינים) וְיָנוּם וּבֵית-תַּפּוּחַ וַאֲפֵֽקָה: {נד} וְחֻמְטָה וְקִרְיַת אַרְבַּע הִיא חֶבְרוֹן וְצִיעֹר עָרִים תֵּשַׁע וְחַצְרֵיהֶֽן: (ס) {נה} מָעוֹן | כַּרְמֶל וָזִיף וְיוּטָּֽה: {נו} וְיִזְרְעֶאל וְיָקְדְעָם וְזָנֽוֹחַ: {נז} הַקַּיִן גִּבְעָה וְתִמְנָה עָרִים עֶשֶׂר וְחַצְרֵיהֶֽן: {נח} חַלְחוּל בֵּֽית-צוּר וּגְדֽוֹר: {נט} וּמַעֲרָת וּבֵית-עֲנוֹת וְאֶלְתְּקֹן עָרִים שֵׁשׁ וְחַצְרֵיהֶֽן: {ס} קִרְיַת-בַּעַל הִיא קִרְיַת יְעָרִים וְהָֽרַבָּה עָרִים שְׁתַּיִם וְחַצְרֵיהֶֽן: (ס) {סא} בַּמִּדְבָּר בֵּית הָעֲרָבָה מִדִּין וּסְכָכָֽה: {סב} וְהַנִּבְשָׁן וְעִיר-הַמֶּלַח וְעֵין גֶּדִי עָרִים שֵׁשׁ וְחַצְרֵיהֶֽן: {סג} וְאֶת-הַיְבוּסִי יוֹשְׁבֵי יְרֽוּשָׁלִַם לֹֽא-(יוכלו) יָכְלוּ בְנֵֽי-יְהוּדָה לְהֽוֹרִישָׁם וַיֵּשֶׁב הַיְבוּסִי אֶת-בְּנֵי יְהוּדָה בִּירוּשָׁלִַם עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: (פ)


יהושע פרק-טז

{א} וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל לִבְנֵי יוֹסֵף מִיַּרְדֵּן יְרִיחוֹ לְמֵי יְרִיחוֹ מִזְרָחָה הַמִּדְבָּר עֹלֶה מִירִיחוֹ בָּהָר בֵּֽית-אֵֽל: {ב} וְיָצָא מִבֵּֽית-אֵל לוּזָה וְעָבַר אֶל-גְּבוּל הָאַרְכִּי עֲטָרֽוֹת: {ג} וְיָֽרַד-יָמָּה אֶל-גְּבוּל הַיַּפְלֵטִי עַד גְּבוּל בֵּית-חוֹרֹן תַּחְתּוֹן וְעַד-גָּזֶר וְהָיוּ (תצאתו) תֹצְאֹתָיו יָֽמָּה: {ד} וַיִּנְחֲלוּ בְנֵי-יוֹסֵף מְנַשֶּׁה וְאֶפְרָֽיִם: {ה} וַיְהִי גְּבוּל בְּנֵֽי-אֶפְרַיִם לְמִשְׁפְּחֹתָם וַיְהִי גְּבוּל נַחֲלָתָם מִזְרָחָה עַטְרוֹת אַדָּר עַד-בֵּית חוֹרֹן עֶלְיֽוֹן: {ו} וְיָצָא הַגְּבוּל הַיָּמָּה הַֽמִּכְמְתָת מִצָּפוֹן וְנָסַב הַגְּבוּל מִזְרָחָה תַּאֲנַת שִׁלֹה וְעָבַר אוֹתוֹ מִמִּזְרַח יָנֽוֹחָה: {ז} וְיָרַד מִיָּנוֹחָה עֲטָרוֹת וְנַעֲרָתָה וּפָגַע בִּֽירִיחוֹ וְיָצָא הַיַּרְדֵּֽן: {ח} מִתַּפּוּחַ יֵלֵךְ הַגְּבוּל יָמָּה נַחַל קָנָה וְהָיוּ תֹצְאֹתָיו הַיָּמָּה זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵי-אֶפְרַיִם לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {ט} וְהֶעָרִים הַמִּבְדָּלוֹת לִבְנֵי אֶפְרַיִם בְּתוֹךְ נַחֲלַת בְּנֵֽי-מְנַשֶּׁה כָּֽל-הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶֽן: {י} וְלֹא הוֹרִישׁוּ אֶת-הַֽכְּנַעֲנִי הַיּוֹשֵׁב בְּגָזֶר וַיֵּשֶׁב הַֽכְּנַעֲנִי בְּקֶרֶב אֶפְרַיִם עַד-הַיּוֹם הַזֶּה וַיְהִי לְמַס-עֹבֵֽד: (פ)


יהושע פרק-יז

{א} וַיְהִי הַגּוֹרָל לְמַטֵּה מְנַשֶּׁה כִּי-הוּא בְּכוֹר יוֹסֵף לְמָכִיר בְּכוֹר מְנַשֶּׁה אֲבִי הַגִּלְעָד כִּי הוּא הָיָה אִישׁ מִלְחָמָה וַֽיְהִי-לוֹ הַגִּלְעָד וְהַבָּשָֽׁן: {ב} וַיְהִי לִבְנֵי מְנַשֶּׁה הַנּוֹתָרִים לְמִשְׁפְּחֹתָם לִבְנֵי אֲבִיעֶזֶר וְלִבְנֵי-חֵלֶק וְלִבְנֵי אַשְׂרִיאֵל וְלִבְנֵי-שֶׁכֶם וְלִבְנֵי-חֵפֶר וְלִבְנֵי שְׁמִידָע אֵלֶּה בְּנֵי מְנַשֶּׁה בֶּן-יוֹסֵף הַזְּכָרִים לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {ג} וְלִצְלָפְחָד בֶּן-חֵפֶר בֶּן-גִּלְעָד בֶּן-מָכִיר בֶּן-מְנַשֶּׁה לֹא-הָיוּ לוֹ בָּנִים כִּי אִם-בָּנוֹת וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֹתָיו מַחְלָה וְנֹעָה חָגְלָה מִלְכָּה וְתִרְצָֽה: {ד} וַתִּקְרַבְנָה לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְלִפְנֵי | יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וְלִפְנֵי הַנְּשִׂיאִים לֵאמֹר יְהוָה צִוָּה אֶת-מֹשֶׁה לָֽתֶת-לָנוּ נַחֲלָה בְּתוֹךְ אַחֵינוּ וַיִּתֵּן לָהֶם אֶל-פִּי יְהוָה נַֽחֲלָה בְּתוֹךְ אֲחֵי אֲבִיהֶֽן: {ה} וַיִּפְּלוּ חַבְלֵֽי-מְנַשֶּׁה עֲשָׂרָה לְבַד מֵאֶרֶץ הַגִּלְעָד וְהַבָּשָׁן אֲשֶׁר מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּֽן: {ו} כִּי בְּנוֹת מְנַשֶּׁה נָחֲלוּ נַחֲלָה בְּתוֹךְ בָּנָיו וְאֶרֶץ הַגִּלְעָד הָיְתָה לִבְנֵֽי-מְנַשֶּׁה הַנּֽוֹתָרִֽים: {ז} וַיְהִי גְבוּל-מְנַשֶּׁה מֵֽאָשֵׁר הַֽמִּכְמְתָת אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי שְׁכֶם וְהָלַךְ הַגְּבוּל אֶל-הַיָּמִין אֶל-יֹשְׁבֵי עֵין תַּפּֽוּחַ: {ח} לִמְנַשֶּׁה הָיְתָה אֶרֶץ תַּפּוּחַ וְתַפּוּחַ אֶל-גְּבוּל מְנַשֶּׁה לִבְנֵי אֶפְרָֽיִם: {ט} וְיָרַד הַגְּבוּל נַחַל קָנָה נֶגְבָּה לַנַּחַל עָרִים הָאֵלֶּה לְאֶפְרַיִם בְּתוֹךְ עָרֵי מְנַשֶּׁה וּגְבוּל מְנַשֶּׁה מִצְּפוֹן לַנַּחַל וַיְהִי תֹצְאֹתָיו הַיָּֽמָּה: {י} נֶגְבָּה לְאֶפְרַיִם וְצָפוֹנָה לִמְנַשֶּׁה וַיְהִי הַיָּם גְּבוּלוֹ וּבְאָשֵׁר יִפְגְּעוּן מִצָּפוֹן וּבְיִשָּׂשכָר מִמִּזְרָֽח: {יא} וַיְהִי לִמְנַשֶּׁה בְּיִשָּׂשכָר וּבְאָשֵׁר בֵּית-שְׁאָן וּבְנוֹתֶיהָ וְיִבְלְעָם וּבְנוֹתֶיהָ וְֽאֶת-יֹשְׁבֵי דֹאר וּבְנוֹתֶיהָ וְיֹשְׁבֵי עֵֽין-דֹּר וּבְנֹתֶיהָ וְיֹשְׁבֵי תַעְנַךְ וּבְנֹתֶיהָ וְיֹשְׁבֵי מְגִדּוֹ וּבְנוֹתֶיהָ שְׁלֹשֶׁת הַנָּֽפֶת: {יב} וְלֹא יָכְלוּ בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְהוֹרִישׁ אֶת-הֶֽעָרִים הָאֵלֶּה וַיּוֹאֶל הַֽכְּנַעֲנִי לָשֶׁבֶת בָּאָרֶץ הַזֹּֽאת: {יג} וַֽיְהִי כִּי חָֽזְקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּתְּנוּ אֶת-הַֽכְּנַעֲנִי לָמַס וְהוֹרֵשׁ לֹא הוֹרִישֽׁוֹ: (ס) {יד} וַֽיְדַבְּרוּ בְּנֵי יוֹסֵף אֶת-יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר מַדּוּעַ נָתַתָּה לִּי נַחֲלָה גּוֹרָל אֶחָד וְחֶבֶל אֶחָד וַֽאֲנִי עַם-רָב עַד אֲשֶׁר-עַד-כֹּה בֵּֽרְכַנִי יְהוָֽה: {טו} וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם יְהוֹשֻׁעַ אִם-עַם-רַב אַתָּה עֲלֵה לְךָ הַיַּעְרָה וּבֵרֵאתָ לְךָ שָׁם בְּאֶרֶץ הַפְּרִזִּי וְהָֽרְפָאִים כִּֽי-אָץ לְךָ הַר-אֶפְרָֽיִם: {טז} וַיֹּֽאמְרוּ בְּנֵי יוֹסֵף לֹֽא-יִמָּצֵא לָנוּ הָהָר וְרֶכֶב בַּרְזֶל בְּכָל-הַֽכְּנַעֲנִי הַיֹּשֵׁב בְּאֶֽרֶץ-הָעֵמֶק לַֽאֲשֶׁר בְּבֵית-שְׁאָן וּבְנוֹתֶיהָ וְלַֽאֲשֶׁר בְּעֵמֶק יִזְרְעֶֽאל: {יז} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-בֵּית יוֹסֵף לְאֶפְרַיִם וְלִמְנַשֶּׁה לֵאמֹר עַם-רַב אַתָּה וְכֹחַ גָּדוֹל לָךְ לֹֽא-יִהְיֶה לְךָ גּוֹרָל אֶחָֽד: {יח} כִּי הַר יִֽהְיֶה-לָּךְ כִּֽי-יַעַר הוּא וּבֵרֵאתוֹ וְהָיָה לְךָ תֹּֽצְאֹתָיו כִּֽי-תוֹרִישׁ אֶת-הַֽכְּנַעֲנִי כִּי רֶכֶב בַּרְזֶל לוֹ כִּי חָזָק הֽוּא: (פ)


יהושע פרק-יח

{א} וַיִּקָּהֲלוּ כָּל-עֲדַת בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵל שִׁלֹה וַיַּשְׁכִּינוּ שָׁם אֶת-אֹהֶל מוֹעֵד וְהָאָרֶץ נִכְבְּשָׁה לִפְנֵיהֶֽם: {ב} וַיִּוָּֽתְרוּ בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר לֹֽא-חָלְקוּ אֶת-נַֽחֲלָתָם שִׁבְעָה שְׁבָטִֽים: {ג} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד-אָנָה אַתֶּם מִתְרַפִּים לָבוֹא לָרֶשֶׁת אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֽוֹתֵיכֶֽם: {ד} הָבוּ לָכֶם שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים לַשָּׁבֶט וְאֶשְׁלָחֵם וְיָקֻמוּ וְיִֽתְהַלְּכוּ בָאָרֶץ וְיִכְתְּבוּ אוֹתָהּ לְפִי נַֽחֲלָתָם וְיָבֹאוּ אֵלָֽי: {ה} וְהִֽתְחַלְּקוּ אֹתָהּ לְשִׁבְעָה חֲלָקִים יְהוּדָה יַעֲמֹד עַל-גְּבוּלוֹ מִנֶּגֶב וּבֵית יוֹסֵף יַעַמְדוּ עַל-גְּבוּלָם מִצָּפֽוֹן: {ו} וְאַתֶּם תִּכְתְּבוּ אֶת-הָאָרֶץ שִׁבְעָה חֲלָקִים וַֽהֲבֵאתֶם אֵלַי הֵנָּה וְיָרִיתִי לָכֶם גּוֹרָל פֹּה לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵֽינוּ: {ז} כִּי אֵֽין-חֵלֶק לַלְוִיִּם בְּקִרְבְּכֶם כִּֽי-כְהֻנַּת יְהוָה נַחֲלָתוֹ וְגָד וּרְאוּבֵן וַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה לָקְחוּ נַחֲלָתָם מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָֽה: {ח} וַיָּקֻמוּ הָאֲנָשִׁים וַיֵּלֵכוּ וַיְצַו יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הַהֹלְכִים לִכְתֹּב אֶת-הָאָרֶץ לֵאמֹר לְכוּ וְהִתְהַלְּכוּ בָאָרֶץ וְכִתְבוּ אוֹתָהּ וְשׁוּבוּ אֵלַי וּפֹה אַשְׁלִיךְ לָכֶם גּוֹרָל לִפְנֵי יְהוָה בְּשִׁלֹֽה: {ט} וַיֵּלְכוּ הָֽאֲנָשִׁים וַיַּעַבְרוּ בָאָרֶץ וַיִּכְתְּבוּהָ לֶֽעָרִים לְשִׁבְעָה חֲלָקִים עַל-סֵפֶר וַיָּבֹאוּ אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הַֽמַּחֲנֶה שִׁלֹֽה: {י} וַיַּשְׁלֵךְ לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ גּוֹרָל בְּשִׁלֹה לִפְנֵי יְהוָה וַיְחַלֶּק-שָׁם יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הָאָרֶץ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל כְּמַחְלְקֹתָֽם: (פ) {יא} וַיַּעַל גּוֹרַל מַטֵּה בְנֵֽי-בִנְיָמִן לְמִשְׁפְּחֹתָם וַיֵּצֵא גְּבוּל גּֽוֹרָלָם בֵּין בְּנֵי יְהוּדָה וּבֵין בְּנֵי יוֹסֵֽף: {יב} וַיְהִי לָהֶם הַגְּבוּל לִפְאַת צָפוֹנָה מִן-הַיַּרְדֵּן וְעָלָה הַגְּבוּל אֶל-כֶּתֶף יְרִיחוֹ מִצָּפוֹן וְעָלָה בָהָר יָמָּה (והיה) וְהָיוּ תֹּֽצְאֹתָיו מִדְבַּרָה בֵּית אָֽוֶן: {יג} וְעָבַר מִשָּׁם הַגְּבוּל לוּזָה אֶל-כֶּתֶף לוּזָה נֶגְבָּה הִיא בֵּֽית-אֵל וְיָרַד הַגְּבוּל עַטְרוֹת אַדָּר עַל-הָהָר אֲשֶׁר מִנֶּגֶב לְבֵית-חֹרוֹן תַּחְתּֽוֹן: {יד} וְתָאַר הַגְּבוּל וְנָסַב לִפְאַת-יָם נֶגְבָּה מִן-הָהָר אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי בֵית-חֹרוֹן נֶגְבָּה (והיה) וְהָיוּ תֹֽצְאֹתָיו אֶל-קִרְיַת-בַּעַל הִיא קִרְיַת יְעָרִים עִיר בְּנֵי יְהוּדָה זֹאת פְּאַת-יָֽם: {טו} וּפְאַת-נֶגְבָּה מִקְצֵה קִרְיַת יְעָרִים וְיָצָא הַגְּבוּל יָמָּה וְיָצָא אֶל-מַעְיַן מֵי נֶפְתּֽוֹחַ: {טז} וְיָרַד הַגְּבוּל אֶל-קְצֵה הָהָר אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי גֵּי בֶן-הִנֹּם אֲשֶׁר בְּעֵמֶק רְפָאִים צָפוֹנָה וְיָרַד גֵּי הִנֹּם אֶל-כֶּתֶף הַיְבוּסִי נֶגְבָּה וְיָרַד עֵין רֹגֵֽל: {יז} וְתָאַר מִצָּפוֹן וְיָצָא עֵין שֶׁמֶשׁ וְיָצָא אֶל-גְּלִילוֹת אֲשֶׁר-נֹכַח מַעֲלֵה אֲדֻמִּים וְיָרַד אֶבֶן בֹּהַן בֶּן-רְאוּבֵֽן: {יח} וְעָבַר אֶל-כֶּתֶף מוּל-הָֽעֲרָבָה צָפוֹנָה וְיָרַד הָעֲרָבָֽתָה: {יט} וְעָבַר הַגְּבוּל אֶל-כֶּתֶף בֵּית-חָגְלָה צָפוֹנָה (והיה) וְהָיוּ | (תצאותיו) תֹּצְאוֹת הַגְּבוּל אֶל-לְשׁוֹן יָם-הַמֶּלַח צָפוֹנָה אֶל-קְצֵה הַיַּרְדֵּן נֶגְבָּה זֶה גְּבוּל נֶֽגֶב: {כ} וְהַיַּרְדֵּן יִגְבֹּל-אֹתוֹ לִפְאַת-קֵדְמָה זֹאת נַחֲלַת בְּנֵי בִנְיָמִן לִגְבֽוּלֹתֶיהָ סָבִיב לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {כא} וְהָיוּ הֶֽעָרִים לְמַטֵּה בְּנֵי בִנְיָמִן לְמִשְׁפְּחֽוֹתֵיהֶם יְרִיחוֹ וּבֵית-חָגְלָה וְעֵמֶק קְצִֽיץ: {כב} וּבֵית הָֽעֲרָבָה וּצְמָרַיִם וּבֵֽית-אֵֽל: {כג} וְהָעַוִּים וְהַפָּרָה וְעָפְרָֽה: {כד} וּכְפַר (העמני) הָֽעַמֹּנָה וְהָֽעָפְנִי וָגָבַע עָרִים שְׁתֵּים-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {כה} גִּבְעוֹן וְהָֽרָמָה וּבְאֵרֽוֹת: {כו} וְהַמִּצְפֶּה וְהַכְּפִירָה וְהַמֹּצָֽה: {כז} וְרֶקֶם וְיִרְפְּאֵל וְתַרְאֲלָֽה: {כח} וְצֵלַע הָאֶלֶף וְהַיְבוּסִי הִיא יְרֽוּשָׁלִַם גִּבְעַת קִרְיַת עָרִים אַרְבַּֽע-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶן זֹאת נַֽחֲלַת בְּנֵֽי-בִנְיָמִן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: (פ)


יהושע פרק-יט

{א} וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הַשֵּׁנִי לְשִׁמְעוֹן לְמַטֵּה בְנֵֽי-שִׁמְעוֹן לְמִשְׁפְּחוֹתָם וַֽיְהִי נַֽחֲלָתָם בְּתוֹךְ נַחֲלַת בְּנֵֽי-יְהוּדָֽה: {ב} וַיְהִי לָהֶם בְּנַֽחֲלָתָם בְּאֵֽר-שֶׁבַע וְשֶׁבַע וּמוֹלָדָֽה: {ג} וַחֲצַר שׁוּעָל וּבָלָה וָעָֽצֶם: {ד} וְאֶלְתּוֹלַד וּבְתוּל וְחָרְמָֽה: {ה} וְצִֽקְלַג וּבֵית-הַמַּרְכָּבוֹת וַחֲצַר סוּסָֽה: {ו} וּבֵית לְבָאוֹת וְשָֽׁרוּחֶן עָרִים שְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {ז} עַיִן | רִמּוֹן וָעֶתֶר וְעָשָׁן עָרִים אַרְבַּע וְחַצְרֵיהֶֽן: {ח} וְכָל-הַֽחֲצֵרִים אֲשֶׁר סְבִיבוֹת הֶֽעָרִים הָאֵלֶּה עַד-בַּֽעֲלַת בְּאֵר רָאמַת נֶגֶב זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵֽי-שִׁמְעוֹן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {ט} מֵחֶבֶל בְּנֵי יְהוּדָה נַחֲלַת בְּנֵי שִׁמְעוֹן כִּֽי-הָיָה חֵלֶק בְּנֵֽי-יְהוּדָה רַב מֵהֶם וַיִּנְחֲלוּ בְנֵֽי-שִׁמְעוֹן בְּתוֹךְ נַחֲלָתָֽם: (פ) {י} וַיַּעַל הַגּוֹרָל הַשְּׁלִישִׁי לִבְנֵי זְבוּלֻן לְמִשְׁפְּחֹתָם וַיְהִי גְּבוּל נַחֲלָתָם עַד-שָׂרִֽיד: {יא} וְעָלָה גְבוּלָם | לַיָּמָּה וּמַרְעֲלָה וּפָגַע בְּדַבָּשֶׁת וּפָגַע אֶל-הַנַּחַל אֲשֶׁר עַל-פְּנֵי יָקְנְעָֽם: {יב} וְשָׁב מִשָּׂרִיד קֵדְמָה מִזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ עַל-גְּבוּל כִּסְלֹת תָּבֹר וְיָצָא אֶל-הַדָּֽבְרַת וְעָלָה יָפִֽיעַ: {יג} וּמִשָּׁם עָבַר קֵדְמָה מִזְרָחָה גִּתָּה חֵפֶר עִתָּה קָצִין וְיָצָא רִמּוֹן הַמְּתֹאָר הַנֵּעָֽה: {יד} וְנָסַב אֹתוֹ הַגְּבוּל מִצְּפוֹן חַנָּתֹן וְהָיוּ תֹּֽצְאֹתָיו גֵּי יִפְתַּח-אֵֽל: {טו} וְקַטָּת וְנַֽהֲלָל וְשִׁמְרוֹן וְיִדְאֲלָה וּבֵית לָחֶם עָרִים שְׁתֵּים-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {טז} זֹאת נַחֲלַת בְּנֵֽי-זְבוּלֻן לְמִשְׁפְּחוֹתָם הֶֽעָרִים הָאֵלֶּה וְחַצְרֵיהֶֽן: (פ) {יז} לְיִשָּׂשכָר יָצָא הַגּוֹרָל הָֽרְבִיעִי לִבְנֵי יִשָּׂשכָר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽם: {יח} וַיְהִי גְּבוּלָם יִזְרְעֶאלָה וְהַכְּסוּלֹת וְשׁוּנֵֽם: {יט} וַחֲפָרַיִם וְשִׁיאֹן וַאֲנָחֲרַֽת: {כ} וְהָֽרַבִּית וְקִשְׁיוֹן וָאָֽבֶץ: {כא} וְרֶמֶת וְעֵין-גַּנִּים וְעֵין חַדָּה וּבֵית פַּצֵּֽץ: {כב} וּפָגַע הַגְּבוּל בְּתָבוֹר (ושחצומה) וְשַׁחֲצִימָה וּבֵית שֶׁמֶשׁ וְהָיוּ תֹּצְאוֹת גְּבוּלָם הַיַּרְדֵּן עָרִים שֵׁשׁ-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {כג} זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵֽי-יִשָּׂשכָר לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶֽן: (פ) {כד} וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הַֽחֲמִישִׁי לְמַטֵּה בְנֵֽי-אָשֵׁר לְמִשְׁפְּחוֹתָֽם: {כה} וַיְהִי גְּבוּלָם חֶלְקַת וַחֲלִי וָבֶטֶן וְאַכְשָֽׁף: {כו} וְאַֽלַמֶּלֶךְ וְעַמְעָד וּמִשְׁאָל וּפָגַע בְּכַרְמֶל הַיָּמָּה וּבְשִׁיחוֹר לִבְנָֽת: {כז} וְשָׁב מִזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ בֵּית דָּגֹן וּפָגַע בִּזְבֻלוּן וּבְגֵי יִפְתַּח-אֵל צָפוֹנָה בֵּית הָעֵמֶק וּנְעִיאֵל וְיָצָא אֶל-כָּבוּל מִשְּׂמֹֽאל: {כח} וְעֶבְרֹן וּרְחֹב וְחַמּוֹן וְקָנָה עַד צִידוֹן רַבָּֽה: {כט} וְשָׁב הַגְּבוּל הָֽרָמָה וְעַד-עִיר מִבְצַר-צֹר וְשָׁב הַגְּבוּל חֹסָה (ויהיו) וְהָיוּ תֹצְאֹתָיו הַיָּמָּה מֵחֶבֶל אַכְזִֽיבָה: {ל} וְעֻמָה וַאֲפֵק וּרְחֹב עָרִים עֶשְׂרִים וּשְׁתַּיִם וְחַצְרֵיהֶֽן: {לא} זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵֽי-אָשֵׁר לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים הָאֵלֶּה וְחַצְרֵיהֶֽן: (פ) {לב} לִבְנֵי נַפְתָּלִי יָצָא הַגּוֹרָל הַשִּׁשִּׁי לִבְנֵי נַפְתָּלִי לְמִשְׁפְּחֹתָֽם: {לג} וַיְהִי גְבוּלָם מֵחֵלֶף מֵֽאֵלוֹן בְּצַעֲנַנִּים וַאֲדָמִי הַנֶּקֶב וְיַבְנְאֵל עַד-לַקּוּם וַיְהִי תֹצְאֹתָיו הַיַּרְדֵּֽן: {לד} וְשָׁב הַגְּבוּל יָמָּה אַזְנוֹת תָּבוֹר וְיָצָא מִשָּׁם חוּקֹקָה וּפָגַע בִּזְבֻלוּן מִנֶּגֶב וּבְאָשֵׁר פָּגַע מִיָּם וּבִיהוּדָה הַיַּרְדֵּן מִזְרַח הַשָּֽׁמֶשׁ: {לה} וְעָרֵי מִבְצָר הַצִּדִּים צֵר וְחַמַּת רַקַּת וְכִנָּֽרֶת: {לו} וַאֲדָמָה וְהָרָמָה וְחָצֽוֹר: {לז} וְקֶדֶשׁ וְאֶדְרֶעִי וְעֵין חָצֽוֹר: {לח} וְיִרְאוֹן וּמִגְדַּל-אֵל חֳרֵם וּבֵית-עֲנָת וּבֵית שָׁמֶשׁ עָרִים תְּשַֽׁע-עֶשְׂרֵה וְחַצְרֵיהֶֽן: {לט} זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵֽי-נַפְתָּלִי לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶעָרִים וְחַצְרֵיהֶֽן: (פ) {מ} לְמַטֵּה בְנֵי-דָן לְמִשְׁפְּחֹתָם יָצָא הַגּוֹרָל הַשְּׁבִיעִֽי: {מא} וַיְהִי גְּבוּל נַחֲלָתָם צָרְעָה וְאֶשְׁתָּאוֹל וְעִיר שָֽׁמֶשׁ: {מב} וְשַֽׁעֲלַבִּין וְאַיָּלוֹן וְיִתְלָֽה: {מג} וְאֵילוֹן וְתִמְנָתָה וְעֶקְרֽוֹן: {מד} וְאֶלְתְּקֵה וְגִבְּתוֹן וּבַעֲלָֽת: {מה} וִיהֻד וּבְנֵֽי-בְרַק וְגַת-רִמּֽוֹן: {מו} וּמֵי הַיַּרְקוֹן וְהָֽרַקּוֹן עִֽם-הַגְּבוּל מוּל יָפֽוֹ: {מז} וַיֵּצֵא גְבוּל-בְּנֵי-דָן מֵהֶם וַיַּעֲלוּ בְנֵֽי-דָן וַיִּלָּחֲמוּ עִם-לֶשֶׁם וַיִּלְכְּדוּ אוֹתָהּ | וַיַּכּוּ אוֹתָהּ לְפִי-חֶרֶב וַיִּֽרְשׁוּ אוֹתָהּ וַיֵּשְׁבוּ בָהּ וַיִּקְרְאוּ לְלֶשֶׁם דָּן כְּשֵׁם דָּן אֲבִיהֶֽם: {מח} זֹאת נַחֲלַת מַטֵּה בְנֵי-דָן לְמִשְׁפְּחֹתָם הֶֽעָרִים הָאֵלֶּה וְחַצְרֵיהֶֽן: (פ) {מט} וַיְכַלּוּ לִנְחֹל-אֶת-הָאָרֶץ לִגְבֽוּלֹתֶיהָ וַיִּתְּנוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל נַחֲלָה לִיהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן בְּתוֹכָֽם: {נ} עַל-פִּי יְהוָה נָתְנוּ לוֹ אֶת-הָעִיר אֲשֶׁר שָׁאָל אֶת-תִּמְנַת-סֶרַח בְּהַר אֶפְרָיִם וַיִּבְנֶה אֶת-הָעִיר וַיֵּשֶׁב בָּֽהּ: {נא} אֵלֶּה הַנְּחָלֹת אֲשֶׁר נִחֲלוּ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן | וִיהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וְרָאשֵׁי הָֽאָבוֹת לְמַטּוֹת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל | בְּגוֹרָל | בְּשִׁלֹה לִפְנֵי יְהוָה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיְכַלּוּ מֵֽחַלֵּק אֶת-הָאָֽרֶץ: (פ)


יהושע פרק-כ

{א} וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹֽר: {ב} דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר תְּנוּ לָכֶם אֶת-עָרֵי הַמִּקְלָט אֲשֶׁר-דִּבַּרְתִּי אֲלֵיכֶם בְּיַד-מֹשֶֽׁה: {ג} לָנוּס שָׁמָּה רוֹצֵחַ מַכֵּה-נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה בִּבְלִי-דָעַת וְהָיוּ לָכֶם לְמִקְלָט מִגֹּאֵל הַדָּֽם: {ד} וְנָס אֶל-אַחַת | מֵהֶעָרִים הָאֵלֶּה וְעָמַד פֶּתַח שַׁעַר הָעִיר וְדִבֶּר בְּאָזְנֵי זִקְנֵי-הָעִֽיר הַהִיא אֶת-דְּבָרָיו וְאָסְפוּ אֹתוֹ הָעִירָה אֲלֵיהֶם וְנָתְנוּ-לוֹ מָקוֹם וְיָשַׁב עִמָּֽם: {ה} וְכִי יִרְדֹּף גֹּאֵל הַדָּם אַֽחֲרָיו וְלֹֽא-יַסְגִּרוּ אֶת-הָרֹצֵחַ בְּיָדוֹ כִּי בִבְלִי-דַעַת הִכָּה אֶת-רֵעֵהוּ וְלֹֽא-שֹׂנֵא הוּא לוֹ מִתְּמוֹל שִׁלְשֽׁוֹם: {ו} וְיָשַׁב | בָּעִיר הַהִיא עַד-עָמְדוֹ לִפְנֵי הָֽעֵדָה לַמִּשְׁפָּט עַד-מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם אָז | יָשׁוּב הָרוֹצֵחַ וּבָא אֶל-עִירוֹ וְאֶל-בֵּיתוֹ אֶל-הָעִיר אֲשֶׁר-נָס מִשָּֽׁם: {ז} וַיַּקְדִּשׁוּ אֶת-קֶדֶשׁ בַּגָּלִיל בְּהַר נַפְתָּלִי וְאֶת-שְׁכֶם בְּהַר אֶפְרָיִם וְאֶת-קִרְיַת אַרְבַּע הִיא חֶבְרוֹן בְּהַר יְהוּדָֽה: {ח} וּמֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרִיחוֹ מִזְרָחָה נָתְנוּ אֶת-בֶּצֶר בַּמִּדְבָּר בַּמִּישֹׁר מִמַּטֵּה רְאוּבֵן וְאֶת-רָאמֹת בַּגִּלְעָד מִמַּטֵּה-גָד וְאֶת-(גלון) גּוֹלָן בַּבָּשָׁן מִמַּטֵּה מְנַשֶּֽׁה: {ט} אֵלֶּה הָיוּ עָרֵי הַמּֽוּעָדָה לְכֹל | בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם לָנוּס שָׁמָּה כָּל-מַכֵּה-נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה וְלֹא יָמוּת בְּיַד גֹּאֵל הַדָּם עַד-עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָֽה: (פ)


יהושע פרק-כא

{א} וַֽיִּגְּשׁוּ רָאשֵׁי אֲבוֹת הַלְוִיִּם אֶל-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֶל-יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן וְאֶל-רָאשֵׁי אֲבוֹת הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵֽל: {ב} וַיְדַבְּרוּ אֲלֵיהֶם בְּשִׁלֹה בְּאֶרֶץ כְּנַעַן לֵאמֹר יְהוָה צִוָּה בְיַד-מֹשֶׁה לָֽתֶת-לָנוּ עָרִים לָשָׁבֶת וּמִגְרְשֵׁיהֶן לִבְהֶמְתֵּֽנוּ: {ג} וַיִּתְּנוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם מִנַּחֲלָתָם אֶל-פִּי יְהוָה אֶת-הֶעָרִים הָאֵלֶּה וְאֶת-מִגְרְשֵׁיהֶֽן: {ד} וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל לְמִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי וַיְהִי לִבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן מִן-הַלְוִיִּם מִמַּטֵּה יְהוּדָה וּמִמַּטֵּה הַשִּׁמְעֹנִי וּמִמַּטֵּה בִנְיָמִן בַּגּוֹרָל עָרִים שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵֽה: {ה} וְלִבְנֵי קְהָת הַנּוֹתָרִים מִמִּשְׁפְּחֹת מַטֵּֽה-אֶפְרַיִם וּֽמִמַּטֵּה-דָן וּמֵחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה בַּגּוֹרָל עָרִים עָֽשֶׂר: (ס) {ו} וְלִבְנֵי גֵרְשׁוֹן מִמִּשְׁפְּחוֹת מַטֵּֽה-יִשָּׂשכָר וּמִמַּטֵּֽה-אָשֵׁר וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי וּמֵחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה בַבָּשָׁן בַּגּוֹרָל עָרִים שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵֽה: (ס) {ז} לִבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם מִמַּטֵּה רְאוּבֵן וּמִמַּטֵּה-גָד וּמִמַּטֵּה זְבוּלֻן עָרִים שְׁתֵּים עֶשְׂרֵֽה: {ח} וַיִּתְּנוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם אֶת-הֶעָרִים הָאֵלֶּה וְאֶת-מִגְרְשֵׁיהֶן כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה בְּיַד-מֹשֶׁה בַּגּוֹרָֽל: (פ) {ט} וַֽיִּתְּנוּ מִמַּטֵּה בְּנֵי יְהוּדָה וּמִמַּטֵּה בְּנֵי שִׁמְעוֹן אֵת הֶֽעָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר-יִקְרָא אֶתְהֶן בְּשֵֽׁם: {י} וַֽיְהִי לִבְנֵי אַהֲרֹן מִמִּשְׁפְּחוֹת הַקְּהָתִי מִבְּנֵי לֵוִי כִּי לָהֶם הָיָה הַגּוֹרָל רִיאשֹׁנָֽה: {יא} וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת-קִרְיַת אַרְבַּע אֲבִי הָֽעֲנוֹק הִיא חֶבְרוֹן בְּהַר יְהוּדָה וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ סְבִיבֹתֶֽיהָ: {יב} וְאֶת-שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת-חֲצֵרֶיהָ נָֽתְנוּ לְכָלֵב בֶּן-יְפֻנֶּה בַּאֲחֻזָּתֽוֹ: (ס) {יג} וְלִבְנֵי | אַהֲרֹן הַכֹּהֵן נָֽתְנוּ אֶת-עִיר מִקְלַט הָרֹצֵחַ אֶת-חֶבְרוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-לִבְנָה וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {יד} וְאֶת-יַתִּר וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-אֶשְׁתְּמֹעַ וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {טו} וְאֶת-חֹלֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-דְּבִר וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {טז} וְאֶת-עַיִן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-יֻטָּה וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-בֵּית שֶׁמֶשׁ וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים תֵּשַׁע מֵאֵת שְׁנֵי הַשְּׁבָטִים הָאֵֽלֶּה: (פ) {יז} וּמִמַּטֵּה בִנְיָמִן אֶת-גִּבְעוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-גֶּבַע וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {יח} אֶת-עֲנָתוֹת וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-עַלְמוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: {יט} כָּל-עָרֵי בְנֵֽי-אַהֲרֹן הַכֹּֽהֲנִים שְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה עָרִים וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן: (ס) {כ} וּלְמִשְׁפְּחוֹת בְּנֵֽי-קְהָת הַלְוִיִּם הַנּוֹתָרִים מִבְּנֵי קְהָת וַֽיְהִי עָרֵי גֽוֹרָלָם מִמַּטֵּה אֶפְרָֽיִם: {כא} וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת-עִיר מִקְלַט הָרֹצֵחַ אֶת-שְׁכֶם וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ בְּהַר אֶפְרָיִם וְאֶת-גֶּזֶר וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {כב} וְאֶת-קִבְצַיִם וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-בֵּית חוֹרֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: (ס) {כג} וּמִמַּטֵּה-דָן אֶֽת-אֶלְתְּקֵא וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶֽת-גִּבְּתוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {כד} אֶת-אַיָּלוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-גַּת-רִמּוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: (ס) {כה} וּמִֽמַּחֲצִית מַטֵּה מְנַשֶּׁה אֶת-תַּעְנַךְ וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-גַּת-רִמּוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים שְׁתָּֽיִם: {כו} כָּל-עָרִים עֶשֶׂר וּמִגְרְשֵׁיהֶן לְמִשְׁפְּחוֹת בְּנֵֽי-קְהָת הַנּוֹתָרִֽים: (ס) {כז} וְלִבְנֵי גֵרְשׁוֹן מִמִּשְׁפְּחֹת הַלְוִיִּם מֵחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה אֶת-עִיר מִקְלַט הָרֹצֵחַ אֶת-(גלון) גּוֹלָן בַּבָּשָׁן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶֽת-בְּעֶשְׁתְּרָה וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים שְׁתָּֽיִם: (ס) {כח} וּמִמַּטֵּה יִשָּׂשכָר אֶת-קִשְׁיוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-דָּֽבְרַת וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {כט} אֶת-יַרְמוּת וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-עֵין גַּנִּים וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: (ס) {ל} וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר אֶת-מִשְׁאָל וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-עַבְדּוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {לא} אֶת-חֶלְקָת וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-רְחֹב וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: (ס) {לב} וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי אֶת-עִיר | מִקְלַט הָֽרֹצֵחַ אֶת-קֶדֶשׁ בַּגָּלִיל וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-חַמֹּת דֹּאר וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-קַרְתָּן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים שָׁלֹֽשׁ: {לג} כָּל-עָרֵי הַגֵּרְשֻׁנִּי לְמִשְׁפְּחֹתָם שְׁלֹשׁ-עֶשְׂרֵה עִיר וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן: (ס) {לד} וּלְמִשְׁפְּחוֹת בְּנֵֽי-מְרָרִי הַלְוִיִּם הַנּוֹתָרִים מֵאֵת מַטֵּה זְבוּלֻן אֶֽת-יָקְנְעָם וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-קַרְתָּה וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {לה} אֶת-דִּמְנָה וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶֽת-נַהֲלָל וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: {לו} וּמִמַּטֵּה רְאוּבֵן אֶת-בֶּצֶר וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-יַהְצָה וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {לז} אֶת-קְדֵמוֹת וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶת-מֵיפָעַת וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ עָרִים אַרְבַּֽע: {לח} וּמִמַּטֵּה-גָד אֶת-עִיר מִקְלַט הָרֹצֵחַ אֶת-רָמֹת בַּגִּלְעָד וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ וְאֶֽת-מַחֲנַיִם וְאֶת-מִגְרָשֶֽׁהָ: {לט} אֶת-חֶשְׁבּוֹן וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ אֶת-יַעְזֵר וְאֶת-מִגְרָשֶׁהָ כָּל-עָרִים אַרְבַּֽע: {מ} כָּל-הֶעָרִים לִבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹתָם הַנּוֹתָרִים מִמִּשְׁפְּחוֹת הַלְוִיִּם וַיְהִי גּוֹרָלָם עָרִים שְׁתֵּים עֶשְׂרֵֽה: (ס) {מא} כֹּל עָרֵי הַלְוִיִּם בְּתוֹךְ אֲחֻזַּת בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵל עָרִים אַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה וּמִגְרְשֵׁיהֶֽן: {מב} תִּֽהְיֶינָה הֶעָרִים הָאֵלֶּה עִיר עִיר וּמִגְרָשֶׁיהָ סְבִיבֹתֶיהָ כֵּן לְכָל-הֶעָרִים הָאֵֽלֶּה: {מג} וַיִּתֵּן יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל אֶת-כָּל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָתֵת לַאֲבוֹתָם וַיִּרָשׁוּהָ וַיֵּשְׁבוּ בָֽהּ: (פ) {מד} וַיָּנַח יְהוָה לָהֶם מִסָּבִיב כְּכֹל אֲשֶׁר-נִשְׁבַּע לַאֲבוֹתָם וְלֹא-עָמַד אִישׁ בִּפְנֵיהֶם מִכָּל-אֹיְבֵיהֶם אֵת כָּל-אֹיְבֵיהֶם נָתַן יְהוָה בְּיָדָֽם: {מה} לֹֽא-נָפַל דָּבָר מִכֹּל הַדָּבָר הַטּוֹב אֲשֶׁר-דִּבֶּר יְהוָה אֶל-בֵּית יִשְׂרָאֵל הַכֹּל בָּֽא:


יהושע פרק-כב

{א} אָז יִקְרָא יְהוֹשֻׁעַ לָרֽאוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּֽׁה: {ב} וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם אַתֶּם שְׁמַרְתֶּם אֵת כָּל-אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה וַתִּשְׁמְעוּ בְקוֹלִי לְכֹל אֲשֶׁר-צִוִּיתִי אֶתְכֶֽם: {ג} לֹֽא-עֲזַבְתֶּם אֶת-אֲחֵיכֶם זֶה יָמִים רַבִּים עַד הַיּוֹם הַזֶּה וּשְׁמַרְתֶּם אֶת-מִשְׁמֶרֶת מִצְוַת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶֽם: {ד} וְעַתָּה הֵנִיחַ יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם לַֽאֲחֵיכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם וְעַתָּה פְּנוּ וּלְכוּ לָכֶם לְאָהֳלֵיכֶם אֶל-אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם אֲשֶׁר | נָתַן לָכֶם מֹשֶׁה עֶבֶד יְהוָה בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּֽן: {ה} רַק | שִׁמְרוּ מְאֹד לַעֲשׂוֹת אֶת-הַמִּצְוָה וְאֶת-הַתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם מֹשֶׁה עֶֽבֶד-יְהוָה לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם וְלָלֶכֶת בְּכָל-דְּרָכָיו וְלִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו וּלְדָבְקָה-בוֹ וּלְעָבְדוֹ בְּכָל-לְבַבְכֶם וּבְכָל-נַפְשְׁכֶֽם: {ו} וַֽיְבָרְכֵם יְהוֹשֻׁעַ וַֽיְשַׁלְּחֵם וַיֵּלְכוּ אֶל-אָהֳלֵיהֶֽם: (ס) {ז} וְלַחֲצִי | שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה נָתַן מֹשֶׁה בַּבָּשָׁן וּלְחֶצְיוֹ נָתַן יְהוֹשֻׁעַ עִם-אֲחֵיהֶם (מעבר) בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן יָמָּה וְגַם כִּי שִׁלְּחָם יְהוֹשֻׁעַ אֶל-אָהֳלֵיהֶם וַיְבָרֲכֵֽם: {ח} וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר בִּנְכָסִים רַבִּים שׁוּבוּ אֶל-אָֽהֳלֵיכֶם וּבְמִקְנֶה רַב-מְאֹד בְּכֶסֶף וּבְזָהָב וּבִנְחֹשֶׁת וּבְבַרְזֶל וּבִשְׂלָמוֹת הַרְבֵּה מְאֹד חִלְקוּ שְׁלַל-אֹיְבֵיכֶם עִם-אֲחֵיכֶֽם: (פ) {ט} וַיָּשֻׁבוּ וַיֵּלְכוּ בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי | שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִשִּׁלֹה אֲשֶׁר בְּאֶֽרֶץ-כְּנָעַן לָלֶכֶת אֶל-אֶרֶץ הַגִּלְעָד אֶל-אֶרֶץ אֲחֻזָּתָם אֲשֶׁר נֹֽאחֲזוּ-בָהּ עַל-פִּי יְהוָה בְּיַד-מֹשֶֽׁה: {י} וַיָּבֹאוּ אֶל-גְּלִילוֹת הַיַּרְדֵּן אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וַיִּבְנוּ בְנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה שָׁם מִזְבֵּחַ עַל-הַיַּרְדֵּן מִזְבֵּחַ גָּדוֹל לְמַרְאֶֽה: {יא} וַיִּשְׁמְעוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הִנֵּה בָנוּ בְנֵֽי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה אֶת-הַמִּזְבֵּחַ אֶל-מוּל אֶרֶץ כְּנַעַן אֶל-גְּלִילוֹת הַיַּרְדֵּן אֶל-עֵבֶר בְּנֵי יִשְׂרָאֵֽל: {יב} וַֽיִּשְׁמְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּקָּהֲלוּ כָּל-עֲדַת בְּנֵֽי-יִשְׂרָאֵל שִׁלֹה לַעֲלוֹת עֲלֵיהֶם לַצָּבָֽא: (פ) {יג} וַיִּשְׁלְחוּ בְנֵֽי-יִשְׂרָאֵל אֶל-בְּנֵי-רְאוּבֵן וְאֶל-בְּנֵי-גָד וְאֶל-חֲצִי שֵֽׁבֶט-מְנַשֶּׁה אֶל-אֶרֶץ הַגִּלְעָד אֶת-פִּינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵֽן: {יד} וַעֲשָׂרָה נְשִׂאִים עִמּוֹ נָשִׂיא אֶחָד נָשִׂיא אֶחָד לְבֵית אָב לְכֹל מַטּוֹת יִשְׂרָאֵל וְאִישׁ רֹאשׁ בֵּית-אֲבוֹתָם הֵמָּה לְאַלְפֵי יִשְׂרָאֵֽל: {טו} וַיָּבֹאוּ אֶל-בְּנֵי-רְאוּבֵן וְאֶל-בְּנֵי-גָד וְאֶל-חֲצִי שֵֽׁבֶט-מְנַשֶּׁה אֶל-אֶרֶץ הַגִּלְעָד וַיְדַבְּרוּ אִתָּם לֵאמֹֽר: {טז} כֹּה אָמְרוּ כֹּל | עֲדַת יְהוָה מָֽה-הַמַּעַל הַזֶּה אֲשֶׁר מְעַלְתֶּם בֵּאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לָשׁוּב הַיּוֹם מֵאַחֲרֵי יְהוָה בִּבְנֽוֹתְכֶם לָכֶם מִזְבֵּחַ לִמְרָדְכֶם הַיּוֹם בַּיהוָֽה: {יז} הַמְעַט-לָנוּ אֶת-עֲוֹן פְּעוֹר אֲשֶׁר לֹֽא-הִטַּהַרְנוּ מִמֶּנּוּ עַד הַיּוֹם הַזֶּה וַיְהִי הַנֶּגֶף בַּעֲדַת יְהוָֽה: {יח} וְאַתֶּם תָּשֻׁבוּ הַיּוֹם מֵאַחֲרֵי יְהוָה וְהָיָה אַתֶּם תִּמְרְדוּ הַיּוֹם בַּֽיהוָה וּמָחָר אֶֽל-כָּל-עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִקְצֹֽף: {יט} וְאַךְ אִם-טְמֵאָה אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם עִבְרוּ לָכֶם אֶל-אֶרֶץ אֲחֻזַּת יְהוָה אֲשֶׁר שָֽׁכַן-שָׁם מִשְׁכַּן יְהוָה וְהֵאָחֲזוּ בְּתוֹכֵנוּ וּבַֽיהוָה אַל-תִּמְרֹדוּ וְאֹתָנוּ אֶל-תִּמְרֹדוּ בִּבְנֹֽתְכֶם לָכֶם מִזְבֵּחַ מִֽבַּלְעֲדֵי מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֵֽינוּ: {כ} הֲלוֹא | עָכָן בֶּן-זֶרַח מָעַל מַעַל בַּחֵרֶם וְעַֽל-כָּל-עֲדַת יִשְׂרָאֵל הָיָה קָצֶף וְהוּא אִישׁ אֶחָד לֹא גָוַע בַּעֲוֹנֽוֹ: (פ) {כא} וַֽיַּעֲנוּ בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וַחֲצִי שֵׁבֶט הַֽמְנַשֶּׁה וַֽיְדַבְּרוּ אֶת-רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵֽל: {כב} אֵל | אֱלֹהִים | יְהוָה אֵל | אֱלֹהִים | יְהוָה הוּא יֹדֵעַ וְיִשְׂרָאֵל הוּא יֵדָע אִם-בְּמֶרֶד וְאִם-בְּמַעַל בַּֽיהוָה אַל-תּוֹשִׁיעֵנוּ הַיּוֹם הַזֶּֽה: {כג} לִבְנוֹת לָנוּ מִזְבֵּחַ לָשׁוּב מֵאַחֲרֵי יְהוָה וְאִם-לְהַעֲלוֹת עָלָיו עוֹלָה וּמִנְחָה וְאִם-לַעֲשׂוֹת עָלָיו זִבְחֵי שְׁלָמִים יְהוָה הוּא יְבַקֵּֽשׁ: {כד} וְאִם-לֹא מִדְּאָגָה מִדָּבָר עָשִׂינוּ אֶת-זֹאת לֵאמֹר מָחָר יֹאמְרוּ בְנֵיכֶם לְבָנֵינוּ לֵאמֹר מַה-לָּכֶם וְלַֽיהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵֽל: {כה} וּגְבוּל נָֽתַן-יְהוָה בֵּינֵנוּ וּבֵינֵיכֶם בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד אֶת-הַיַּרְדֵּן אֵין-לָכֶם חֵלֶק בַּֽיהוָה וְהִשְׁבִּיתוּ בְנֵיכֶם אֶת-בָּנֵינוּ לְבִלְתִּי יְרֹא אֶת-יְהוָֽה: {כו} וַנֹּאמֶר נַעֲשֶׂה-נָּא לָנוּ לִבְנוֹת אֶת-הַמִּזְבֵּחַ לֹא לְעוֹלָה וְלֹא לְזָֽבַח: {כז} כִּי עֵד הוּא בֵּינֵינוּ וּבֵינֵיכֶם וּבֵין דֹּרוֹתֵינוּ אַחֲרֵינוּ לַעֲבֹד אֶת-עֲבֹדַת יְהוָה לְפָנָיו בְּעֹלוֹתֵינוּ וּבִזְבָחֵינוּ וּבִשְׁלָמֵינוּ וְלֹא-יֹאמְרוּ בְנֵיכֶם מָחָר לְבָנֵינוּ אֵין-לָכֶם חֵלֶק בַּיהוָֽה: {כח} וַנֹּאמֶר וְהָיָה כִּֽי-יֹאמְרוּ אֵלֵינוּ וְאֶל-דֹּרֹתֵינוּ מָחָר וְאָמַרְנוּ רְאוּ אֶת-תַּבְנִית מִזְבַּח יְהוָה אֲשֶׁר-עָשׂוּ אֲבוֹתֵינוּ לֹא לְעוֹלָה וְלֹא לְזֶבַח כִּי-עֵד הוּא בֵּינֵינוּ וּבֵינֵיכֶֽם: {כט} חָלִילָה לָּנוּ מִמֶּנּוּ לִמְרֹד בַּֽיהוָה וְלָשׁוּב הַיּוֹם מֵאַחֲרֵי יְהוָה לִבְנוֹת מִזְבֵּחַ לְעֹלָה לְמִנְחָה וּלְזָבַח מִלְּבַד מִזְבַּח יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֲשֶׁר לִפְנֵי מִשְׁכָּנֽוֹ: (פ) {ל} וַיִּשְׁמַע פִּֽינְחָס הַכֹּהֵן וּנְשִׂיאֵי הָעֵדָה וְרָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר אִתּוֹ אֶת-הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבְּרוּ בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד וּבְנֵי מְנַשֶּׁה וַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶֽם: {לא} וַיֹּאמֶר פִּֽינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶל-בְּנֵי-רְאוּבֵן וְאֶל-בְּנֵי-גָד וְאֶל-בְּנֵי מְנַשֶּׁה הַיּוֹם | יָדַעְנוּ כִּֽי-בְתוֹכֵנוּ יְהוָה אֲשֶׁר לֹֽא-מְעַלְתֶּם בַּֽיהוָה הַמַּעַל הַזֶּה אָז הִצַּלְתֶּם אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִיַּד יְהוָֽה: {לב} וַיָּשָׁב פִּֽינְחָס בֶּן-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן | וְהַנְּשִׂיאִים מֵאֵת בְּנֵֽי-רְאוּבֵן וּמֵאֵת בְּנֵי-גָד מֵאֶרֶץ הַגִּלְעָד אֶל-אֶרֶץ כְּנַעַן אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיָּשִׁבוּ אוֹתָם דָּבָֽר: {לג} וַיִּיטַב הַדָּבָר בְּעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְבָרֲכוּ אֱלֹהִים בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא אָמְרוּ לַעֲלוֹת עֲלֵיהֶם לַצָּבָא לְשַׁחֵת אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד יֹשְׁבִים בָּֽהּ: {לד} וַֽיִּקְרְאוּ בְּנֵי-רְאוּבֵן וּבְנֵי-גָד לַמִּזְבֵּחַ כִּי עֵד הוּא בֵּֽינֹתֵינוּ כִּי יְהוָה הָאֱלֹהִֽים: (פ)


יהושע פרק-כג

{א} וַֽיְהִי מִיָּמִים רַבִּים אַחֲרֵי אֲשֶׁר-הֵנִיחַ יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל מִכָּל-אֹיְבֵיהֶם מִסָּבִיב וִיהוֹשֻׁעַ זָקֵן בָּא בַּיָּמִֽים: {ב} וַיִּקְרָא יְהוֹשֻׁעַ לְכָל-יִשְׂרָאֵל לִזְקֵנָיו וּלְרָאשָׁיו וּלְשֹׁפְטָיו וּלְשֹֽׁטְרָיו וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֲנִי זָקַנְתִּי בָּאתִי בַּיָּמִֽים: {ג} וְאַתֶּם רְאִיתֶם אֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לְכָל-הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִפְּנֵיכֶם כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶֽם: {ד} רְאוּ הִפַּלְתִּי לָכֶם אֶֽת-הַגּוֹיִם הַנִּשְׁאָרִים הָאֵלֶּה בְּנַחֲלָה לְשִׁבְטֵיכֶם מִן-הַיַּרְדֵּן וְכָל-הַגּוֹיִם אֲשֶׁר הִכְרַתִּי וְהַיָּם הַגָּדוֹל מְבוֹא הַשָּֽׁמֶשׁ: {ה} וַיהוָה אֱלֹֽהֵיכֶם הוּא יֶהְדֳּפֵם מִפְּנֵיכֶם וְהוֹרִישׁ אֹתָם מִלִּפְנֵיכֶם וִֽירִשְׁתֶּם אֶת-אַרְצָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לָכֶֽם: {ו} וַחֲזַקְתֶּם מְאֹד לִשְׁמֹר וְלַעֲשׂוֹת אֵת כָּל-הַכָּתוּב בְּסֵפֶר תּוֹרַת מֹשֶׁה לְבִלְתִּי סוּר-מִמֶּנּוּ יָמִין וּשְׂמֹֽאול: {ז} לְבִלְתִּי-בוֹא בַּגּוֹיִם הָאֵלֶּה הַנִּשְׁאָרִים הָאֵלֶּה אִתְּכֶם וּבְשֵׁם אֱלֹהֵיהֶם לֹא-תַזְכִּירוּ וְלֹא תַשְׁבִּיעוּ וְלֹא תַעַבְדוּם וְלֹא תִֽשְׁתַּחֲווּ לָהֶֽם: {ח} כִּי אִם-בַּיהוָה אֱלֹהֵיכֶם תִּדְבָּקוּ כַּאֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: {ט} וַיּוֹרֶשׁ יְהוָה מִפְּנֵיכֶם גּוֹיִם גְּדֹלִים וַעֲצוּמִים וְאַתֶּם לֹא-עָמַד אִישׁ בִּפְנֵיכֶם עַד הַיּוֹם הַזֶּֽה: {י} אִישׁ-אֶחָד מִכֶּם יִרְדָּף-אָלֶף כִּי | יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶֽם: {יא} וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹֽׁתֵיכֶם לְאַהֲבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיכֶֽם: {יב} כִּי | אִם-שׁוֹב תָּשׁוּבוּ וּדְבַקְתֶּם בְּיֶתֶר הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה הַנִּשְׁאָרִים הָאֵלֶּה אִתְּכֶם וְהִֽתְחַתַּנְתֶּם בָּהֶם וּבָאתֶם בָּהֶם וְהֵם בָּכֶֽם: {יג} יָדוֹעַ תֵּֽדְעוּ כִּי לֹא יוֹסִיף יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לְהוֹרִישׁ אֶת-הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִלִּפְנֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְפַח וּלְמוֹקֵשׁ וּלְשֹׁטֵט בְּצִדֵּיכֶם וְלִצְנִנִים בְּעֵינֵיכֶם עַד-אֲבָדְכֶם מֵעַל הָאֲדָמָה הַטּוֹבָה הַזֹּאת אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶֽם: {יד} וְהִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ הַיּוֹם בְּדֶרֶךְ כָּל-הָאָרֶץ וִידַעְתֶּם בְּכָל-לְבַבְכֶם וּבְכָל-נַפְשְׁכֶם כִּי לֹֽא-נָפַל דָּבָר אֶחָד מִכֹּל | הַדְּבָרִים הַטּוֹבִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם עֲלֵיכֶם הַכֹּל בָּאוּ לָכֶם לֹֽא-נָפַל מִמֶּנּוּ דָּבָר אֶחָֽד: {טו} וְהָיָה כַּאֲשֶׁר-בָּא עֲלֵיכֶם כָּל-הַדָּבָר הַטּוֹב אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲלֵיכֶם כֵּן יָבִיא יְהוָה עֲלֵיכֶם אֵת כָּל-הַדָּבָר הָרָע עַד-הַשְׁמִידוֹ אוֹתְכֶם מֵעַל הָאֲדָמָה הַטּוֹבָה הַזֹּאת אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶֽם: {טז} בְּעָבְרְכֶם אֶת-בְּרִית יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר צִוָּה אֶתְכֶם וַהֲלַכְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם וְחָרָה אַף-יְהוָה בָּכֶם וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר נָתַן לָכֶֽם: (פ)


יהושע פרק-כד

{א} וַיֶּאֶסֹף יְהוֹשֻׁעַ אֶת-כָּל-שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁכֶמָה וַיִּקְרָא לְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וּלְרָאשָׁיו וּלְשֹֽׁפְטָיו וּלְשֹׁטְרָיו וַיִּֽתְיַצְּבוּ לִפְנֵי הָאֱלֹהִֽים: {ב} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-כָּל-הָעָם כֹּֽה-אָמַר יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַנָּהָר יָשְׁבוּ אֲבֽוֹתֵיכֶם מֵֽעוֹלָם תֶּרַח אֲבִי אַבְרָהָם וַאֲבִי נָחוֹר וַיַּעַבְדוּ אֱלֹהִים אֲחֵרִֽים: {ג} וָאֶקַּח אֶת-אֲבִיכֶם אֶת-אַבְרָהָם מֵעֵבֶר הַנָּהָר וָאוֹלֵךְ אוֹתוֹ בְּכָל-אֶרֶץ כְּנָעַן (וארב) וָאַרְבֶּה אֶת-זַרְעוֹ וָֽאֶתֶּן-לוֹ אֶת-יִצְחָֽק: {ד} וָאֶתֵּן לְיִצְחָק אֶֽת-יַעֲקֹב וְאֶת-עֵשָׂו וָאֶתֵּן לְעֵשָׂו אֶת-הַר שֵׂעִיר לָרֶשֶׁת אוֹתוֹ וְיַעֲקֹב וּבָנָיו יָרְדוּ מִצְרָֽיִם: {ה} וָאֶשְׁלַח אֶת-מֹשֶׁה וְאֶֽת-אַהֲרֹן וָאֶגֹּף אֶת-מִצְרַיִם כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּקִרְבּוֹ וְאַחַר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶֽם: {ו} וָֽאוֹצִיא אֶת-אֲבֽוֹתֵיכֶם מִמִּצְרַיִם וַתָּבֹאוּ הַיָּמָּה וַיִּרְדְּפוּ מִצְרַיִם אַחֲרֵי אֲבוֹתֵיכֶם בְּרֶכֶב וּבְפָרָשִׁים יַם-סֽוּף: {ז} וַיִּצְעֲקוּ אֶל-יְהוָה וַיָּשֶׂם מַֽאֲפֵל בֵּינֵיכֶם | וּבֵין הַמִּצְרִים וַיָּבֵא עָלָיו אֶת-הַיָּם וַיְכַסֵּהוּ וַתִּרְאֶינָה עֵינֵיכֶם אֵת אֲשֶׁר-עָשִׂיתִי בְּמִצְרָיִם וַתֵּשְׁבוּ בַמִּדְבָּר יָמִים רַבִּֽים: {ח} (ואבאה) וָאָבִיא אֶתְכֶם אֶל-אֶרֶץ הָאֱמֹרִי הַיּוֹשֵׁב בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וַיִּֽלָּחֲמוּ אִתְּכֶם וָאֶתֵּן אוֹתָם בְּיֶדְכֶם וַתִּֽירְשׁוּ אֶת-אַרְצָם וָאַשְׁמִידֵם מִפְּנֵיכֶֽם: {ט} וַיָּקָם בָּלָק בֶּן-צִפּוֹר מֶלֶךְ מוֹאָב וַיִּלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁלַח וַיִּקְרָא לְבִלְעָם בֶּן-בְּעוֹר לְקַלֵּל אֶתְכֶֽם: {י} וְלֹא אָבִיתִי לִשְׁמֹעַ לְבִלְעָם וַיְבָרֶךְ בָּרוֹךְ אֶתְכֶם וָאַצִּל אֶתְכֶם מִיָּדֽוֹ: {יא} וַתַּעַבְרוּ אֶת-הַיַּרְדֵּן וַתָּבֹאוּ אֶל-יְרִיחוֹ וַיִּלָּחֲמוּ בָכֶם בַּעֲלֵֽי-יְרִיחוֹ הָֽאֱמֹרִי וְהַפְּרִזִּי וְהַֽכְּנַעֲנִי וְהַֽחִתִּי וְהַגִּרְגָּשִׁי הַֽחִוִּי וְהַיְבוּסִי וָאֶתֵּן אוֹתָם בְּיֶדְכֶֽם: {יב} וָאֶשְׁלַח לִפְנֵיכֶם אֶת-הַצִּרְעָה וַתְּגָרֶשׁ אוֹתָם מִפְּנֵיכֶם שְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי לֹא בְחַרְבְּךָ וְלֹא בְקַשְׁתֶּֽךָ: {יג} וָאֶתֵּן לָכֶם אֶרֶץ | אֲשֶׁר לֹֽא-יָגַעְתָּ בָּהּ וְעָרִים אֲשֶׁר לֹא-בְנִיתֶם וַתֵּשְׁבוּ בָּהֶם כְּרָמִים וְזֵיתִים אֲשֶׁר לֹֽא-נְטַעְתֶּם אַתֶּם אֹכְלִֽים: {יד} וְעַתָּה יְראוּ אֶת-יְהוָה וְעִבְדוּ אֹתוֹ בְּתָמִים וּבֶֽאֱמֶת וְהָסִירוּ אֶת-אֱלֹהִים אֲשֶׁר עָבְדוּ אֲבוֹתֵיכֶם בְּעֵבֶר הַנָּהָר וּבְמִצְרַיִם וְעִבְדוּ אֶת-יְהוָֽה: {טו} וְאִם רַע בְּֽעֵינֵיכֶם לַעֲבֹד אֶת-יְהוָה בַּחֲרוּ לָכֶם הַיּוֹם אֶת-מִי תַעֲבֹדוּן אִם אֶת-אֱלֹהִים אֲשֶׁר-עָבְדוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֲשֶׁר (בעבר) מֵעֵבֶר הַנָּהָר וְאִם אֶת-אֱלֹהֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בְּאַרְצָם וְאָנֹכִי וּבֵיתִי נַעֲבֹד אֶת-יְהוָֽה: (פ) {טז} וַיַּעַן הָעָם וַיֹּאמֶר חָלִילָה לָּנוּ מֵעֲזֹב אֶת-יְהוָה לַעֲבֹד אֱלֹהִים אֲחֵרִֽים: {יז} כִּי יְהוָה אֱלֹהֵינוּ הוּא הַמַּעֲלֶה אֹתָנוּ וְאֶת-אֲבוֹתֵינוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים וַאֲשֶׁר עָשָׂה לְעֵינֵינוּ אֶת-הָאֹתוֹת הַגְּדֹלוֹת הָאֵלֶּה וַֽיִּשְׁמְרֵנוּ בְּכָל-הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הָלַכְנוּ בָהּ וּבְכֹל הָֽעַמִּים אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בְּקִרְבָּֽם: {יח} וַיְגָרֶשׁ יְהוָה אֶת-כָּל-הָעַמִּים וְאֶת-הָאֱמֹרִי יֹשֵׁב הָאָרֶץ מִפָּנֵינוּ גַּם-אֲנַחְנוּ נַעֲבֹד אֶת-יְהוָה כִּי-הוּא אֱלֹהֵֽינוּ: {יט} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם לֹא תֽוּכְלוּ לַעֲבֹד אֶת-יְהוָה כִּֽי-אֱלֹהִים קְדֹשִׁים הוּא אֵֽל-קַנּוֹא הוּא לֹֽא-יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם וּלְחַטֹּאותֵיכֶֽם: {כ} כִּי תַֽעַזְבוּ אֶת-יְהוָה וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהֵי נֵכָר וְשָׁב וְהֵרַע לָכֶם וְכִלָּה אֶתְכֶם אַחֲרֵי אֲשֶׁר-הֵיטִיב לָכֶֽם: {כא} וַיֹּאמֶר הָעָם אֶל-יְהוֹשֻׁעַ לֹא כִּי אֶת-יְהוָה נַעֲבֹֽד: {כב} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם עֵדִים אַתֶּם בָּכֶם כִּֽי-אַתֶּם בְּחַרְתֶּם לָכֶם אֶת-יְהוָה לַעֲבֹד אוֹתוֹ וַיֹּאמְרוּ עֵדִֽים: {כג} וְעַתָּה הָסִירוּ אֶת-אֱלֹהֵי הַנֵּכָר אֲשֶׁר בְּקִרְבְּכֶם וְהַטּוּ אֶת-לְבַבְכֶם אֶל-יְהוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵֽל: {כד} וַיֹּאמְרוּ הָעָם אֶל-יְהוֹשֻׁעַ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נַעֲבֹד וּבְקוֹלוֹ נִשְׁמָֽע: {כה} וַיִּכְרֹת יְהוֹשֻׁעַ בְּרִית לָעָם בַּיּוֹם הַהוּא וַיָּשֶׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט בִּשְׁכֶֽם: {כו} וַיִּכְתֹּב יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּסֵפֶר תּוֹרַת אֱלֹהִים וַיִּקַּח אֶבֶן גְּדוֹלָה וַיְקִימֶהָ שָּׁם תַּחַת הָֽאַלָּה אֲשֶׁר בְּמִקְדַּשׁ יְהוָֽה: (ס) {כז} וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל-כָּל-הָעָם הִנֵּה הָאֶבֶן הַזֹּאת תִּֽהְיֶה-בָּנוּ לְעֵדָה כִּֽי-הִיא שָׁמְעָה אֵת כָּל-אִמְרֵי יְהוָה אֲשֶׁר דִּבֶּר עִמָּנוּ וְהָיְתָה בָכֶם לְעֵדָה פֶּֽן-תְּכַחֲשׁוּן בֵּאלֹהֵיכֶֽם: {כח} וַיְשַׁלַּח יְהוֹשֻׁעַ אֶת-הָעָם אִישׁ לְנַחֲלָתֽוֹ: (פ) {כט} וַיְהִי אַֽחֲרֵי הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיָּמָת יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן עֶבֶד יְהוָה בֶּן-מֵאָה וָעֶשֶׂר שָׁנִֽים: {ל} וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ בִּגְבוּל נַחֲלָתוֹ בְּתִמְנַת-סֶרַח אֲשֶׁר בְּהַר-אֶפְרָיִם מִצְּפוֹן לְהַר-גָּֽעַשׁ: {לא} וַיַּעֲבֹד יִשְׂרָאֵל אֶת-יְהוָה כֹּל יְמֵי יְהוֹשֻׁעַ וְכֹל | יְמֵי הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר הֶאֱרִיכוּ יָמִים אַחֲרֵי יְהוֹשֻׁעַ וַאֲשֶׁר יָדְעוּ אֵת כָּל-מַעֲשֵׂה יְהוָה אֲשֶׁר עָשָׂה לְיִשְׂרָאֵֽל: {לב} וְאֶת-עַצְמוֹת יוֹסֵף אֲשֶׁר-הֶעֱלוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל | מִמִּצְרַיִם קָבְרוּ בִשְׁכֶם בְּחֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר קָנָה יַעֲקֹב מֵאֵת בְּנֵֽי-חֲמוֹר אֲבִֽי-שְׁכֶם בְּמֵאָה קְשִׂיטָה וַיִּֽהְיוּ לִבְנֵֽי-יוֹסֵף לְנַחֲלָֽה: {לג} וְאֶלְעָזָר בֶּֽן-אַהֲרֹן מֵת וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ בְּגִבְעַת פִּֽינְחָס בְּנוֹ אֲשֶׁר נִתַּן-לוֹ בְּהַר אֶפְרָֽיִם: (חזק)